Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 12: Chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số

www.themegallery.com


Toán
Bài cũ :
1 Đặt
Đặttính
tínhrồi
rồitính
tính::
12125 × 3

20516 × 4

12125
×
3
36375

20516
×

4
82064

www.themegallery.com


Bài cũ :

Toán

2 Người
Ngườita
tadự
dựđịnh
địnhchuyển
chuyển 87
87650
650quyển
quyểnsách
sáchđến
đến

vùng
vùnglũ
lũlụt
lụttheo
theohai
haiđợt.
đợt.Đợt
Đợtđầu
đầusẽ
sẽchuyển
chuyển33lần,
lần,mỗi
mỗi
lần
lần20
20530
530quyển.
quyển.Hỏi


Hỏiđợt
đợtsau
sausẽ
sẽchuyển
chuyểnbao
baonhiêu
nhiêu
quyển
quyểnsách
sáchđến
đếnvùng
vùnglũ
lũlụt?
lụt?
Bài
Bàigiải
giải
Số
Sốquyển
quyểnsách
sáchsẽ
sẽchuyển
chuyển33lần
lầnlà
là::
20530
33 ==61590
20530
61590(quyển
(quyểnsách)
sách)
Số
Sốquyển
quyểnsách
sáchđợt
đợtsau
sausẽ
sẽchuyển
chuyểnlà
là::
87650
87650 -- 64590
64590==26060
26060(quyển
(quyểnsách)
sách)
Đáp
Đápsố
số::26060
26060quyển
quyểnsách
sách

www.themegallery.com


Toán
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
37648 : 4 = ?
37648 4
16
9 41 2
04
08
0

37 chia 4 được 9, viết 9.
9 nhân 4 bằng 36; 37 trừ 36 bằng 1.
Hạ 6, được 16; 16 chia 4 được 4,viết 4.
4 nhân 4 bằng 16; 16 trừ 16 bằng 0.
Hạ 4; 4 chia 4 được 1, viết 1.
1 nhân 4 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0.
Hạ 8; 8 chia 4 được 2, viết 2.
2 nhân 4 bằng 8; 8 trừ 8 bằng 0

37648 : 4 = 9412
www.themegallery.com


Toán
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
Thực hành :
1

Tính
Tính::

84848 4
04
21212
08
04
08
0

24693 3
06
8231
09
03
0

23436 3
24 7812
03
06
0

www.themegallery.com


Toán
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
Thực hành :
2

Một
Mộtcửa
cửahàng
hàngcó
có36
36550kg
550kgxi
ximăng,
măng,đã
đãbán
bán1/5
1/5
số
sốxi
ximăng
măngđó
đó..Hỏi
Hỏicửa
cửahàng
hàngcòn
cònlại
lạibao
baonhiêu
nhiêu
ki-lô-gamxi
ki-lô-gamximăng
măng??
Tóm tắt :

36555kg

Đã bán

? kg
www.themegallery.com


Toán
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
Thực hành :
36555kg

Tóm tắt :
Đã bán
2

? kg

Bài
Bàigiải:
giải:
Số
Sốki-lô-gam
ki-lô-gamxi
ximăng
măngđã
đãbán
bánlà:
là:
36550
36550::55==7310
7310(kg)
(kg)
Số
Sốki-lô-gam
ki-lô-gamxi
ximăng
măngcòn
cònlại
lạilà:
là:
36550
36550––7310
7310==29240
29240(kg)
(kg)
Đáp
Đápsố
số::29240kg
29240kg

www.themegallery.com


Toán
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
Thực hành :
3

Tính giá trị của biểu thức:
a) 69218 – 26736 : 3
30507 + 27876 : 3

b) ( 35281+ 51645) : 2
( 45405 – 8221) : 4

a) 69218 – 26736 : 3 = 69218 – 8912
= 60306
30507 + 27876 : 3 = 30507 + 9292
= 39799
www.themegallery.com


Toán
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
Thực hành :
3

Tính giá trị của biểu thức:
a) 69218 – 26736 : 3
30507 + 27876 : 3

b) ( 35281+ 51645) : 2
( 45405 – 8221) : 4

b) ( 35281+ 51645) : 2 = 86926 : 2
= 43463
( 45405 – 8221) : 4 = 37184 : 4
= 9296
www.themegallery.com


Toán
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
(Xem sách trang 163)
Chuẩn bị bài sau:
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (TT)

www.themegallery.com


www.themegallery.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×