Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 12: Chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số


Toán:
* BÀI CŨ: Đặt tính rồi tính
19 091 x 4

13 080 x 6

15 091 x 5


Toán:
Đặt tính rồi tính:
x

19 091
4
7 6 3 64

x

13080

6
78 460

x

15 091
5
75455


37648 : 4 = ?

37648

16
04
08
0

* 37 chia 4 được 9, viết 9
9 nhaan4 bằng 36, 37 trừ 36 bằng 1

4

*Hạ 6được 16, 16 chia 4 được 4, viết 4
4 nhân 4 bằng 16, 16 trừ 16 bằng 0

941 2

Hạ 4, 4 chia 4 được 1, viết 1
1 nhân 4 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0
* Hạ 8,8 chia 4 được 2, viết 2

2 nhaan4 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0

Vậy :

37648 : 4 = 9412Bảng
con

BÀI 1: Tính

84848 4
04
21212
08
04
08
0

24693 3
06
8231
09
03
0

23436 3
24
7812
03
06
0


Bài 2
Tãm
t¾t:

36 550 kg
? kg

Giải
Số kg xi măng cửa hàng đã bán là;
36550kg : 5 = 7310 ( kg)
Số kg xi măng còn lại là :
36550 – 7310 = 29240 (kg)
Đáp số : 29240 kg


Bµi 3
Tính giá trị của biểu thức
69218 – 26736 : 3
(35281 + 51645) : 2
30507 + 27878 : 3
(45405 – 8221) : 4


Kết quả

a) 69218 – 26736 : 3
69218

60306

8912

30507 + 27878 : 3
9292
30507 +
39799

b) (35281 + 51645) : 2
86926
: 2
43463

(45405 – 8221) : 4
37184

: 4
9296
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×