Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 12: Chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 3 TIẾT 2

TaiLieu.VN


To¸n
Câu 1:

KiÓm tra bµi cò

KÕt qu¶ cña
24693 : 3 = …

phÐp

tÝnh

A . 8231

B. 8232


C . 8233

D . 8234

§¸p ¸n nµo
®óng ?

TaiLieu.VN


To¸n
Chia sè cã n¨m ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè (tiÕp
theo)

12485 : 3
=?
1 48
4 85 3
20
4161
1
0

2

12485: 3 = 4161(d 2)

2 <3
PhÐp chia cã d.
Sè d bÐ h¬n sè chia.

TaiLieu.VN


To¸n
Chia sè cã n¨m ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè (tiÕp
theo)

TaiLieu.VNTo¸n

Chia sè cã n¨m ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè (tiÕp
theo)

Bµi 1:TÝnh :

1 729 2
40
73 64
1
0
1

1 538 3
61
5512
50
30
82

2 295 4
512
6323
0
915
3

14729 : 2 = 7364 (d16538
1)
: 3 = 5512 (d
2)
25295
: 4 = 6323 (d 3)

C¸c phÐp chia cã d


Toán
Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp
theo)
Bài
2:
Tóm tắt:
3m:
1 bộ quần áo.
10250 m : bộ , thừa m ?
Bài
giải:
Thực hiện phép chia :
10250 : 3 = 3416 (d 2)
Vậy may đợc nhiều nhất 3416 bộ quần áo và
còn thừa 2 m vải.
Đáp số : 3416 bộ quần áo, thừa 2 m vải.

TaiLieu.VN


To¸n

Chia sè cã n¨m ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè (tiÕp
theo)

Bµi 3 : Sè
?

Số bÞ chia
15725
33272

TaiLieu.VN

Số chia
3
4

Th¬ng

Sè d


Chọn bạn trả lời
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

10
17

11
18

19

20

21

22

23

24

25

TaiLieu.VN


To¸n

Chia sè cã n¨m ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè (tiÕp
theo)

Bµi 3 : Sè
?

Số bÞ chia
15725
33272

TaiLieu.VN

Số chia
3
4

Th¬ng

Sè d

5241

2


chọn bạn trả lời
7

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

TaiLieu.VN

7


To¸n

Chia sè cã n¨m ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè (tiÕp
theo)

Bµi 3 : Sè
?

Số bÞ chia

Số chia

15725
33272

3
4

TaiLieu.VN

Th¬ng

Sè d

5241

2

8318

0


Thø 6 ngµy 10 th¸ng 4
n¨m 2009

To¸n

Chia sè cã n¨m ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè (tiÕp
theo)

12485 : 3
=?
1 48
4 85 3
20
4161
1
0

2

12485: 3 = 4161(d 2)

2 <3
PhÐp chia cã d.
Sè d bÐ h¬n sè chia.

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×