Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 4: Bảng chia 6

Bảng chia 6

TaiLieu.VN


Toán
Bảng chia 6

6 x 3 = 18

TaiLieu.VN


Toán
Bảng chia 6

18 : 6 = 3

TaiLieu.VNToán
Bảng chia 6

6 x 3 = 18

18 : 6 = 3

-Từ phép nhân 6 là 6 x 3 = 18 ta có phép chia 6 là
18 : 6 = 3.
TaiLieu.VN


Bảng nhân 6TaiLieu.VN

6×1 =
66 × 22 =
6×3 =
6×4 =
6×5 =
6×6 =
6×7 =
6×8 =
6×9 =
6 × 10 =

6
12
18


24
30
36
42
48
54
60

Bảng chia 66 :6= 1
: =
: =
24 : 6 = 4
30 : 6 = 5
36 : 6 = 6
42 : 6 = 7
48 : 6 = 8
54 : 6 = 9
60 : 6 = 10

1

4
5
6
7
8
9
10


Nhận xét:
Số bị chia Số chia Thương
- Số bị chia trong các phép
tính của bảng chia 6 là dãy
số đếm thêm 6, bắt đầu từ 6.
- Số chia là 6
- Thương trong bảng chia 6 là
cỏc số tự nhiờn từ 1 đến 10.
TaiLieu.VN

• 6
• 12
• 18
• 24
• 30
• 36
• 42
• 48
• 54
• 60

:6
:6
:6
:6
:6
:6
:6
:6
:6
:6

= 1
= 2
= 3
= 4
= 5
= 6
= 7
= 8
= 9
= 10


Bảng chia 6
6:6 = 1
12 : 6 = 2
18 : 6 = 3
24 : 6 = 4
30 : 6 = 5
36 : 6 = 6
42 : 6 = 7
48 : 6 = 8
54 : 6 = 9
60 : 6 = 10
TaiLieu.VN

1
2
3
4
5
6

8

10


Luyện
tập
Bài 1: Tính nhẩm
42 : 6 = 7

24 : 6 = 4

48 : 6 = 8

30 : 6 = 5

54 : 6 = 9

36 : 6 = 6

18 : 6 = 3

30 : 5 = 6

12 : 6 = 2

6 :6 = 1

60 : 6 = 10

30 : 3 = 10

TaiLieu.VN


Luyện
tập
Bài 2: Tính nhẩm
66 x 4
4 = 24

6 x 2 = 12

6 x 5 = 30

6x1= 6

24 : 6 =

12 : 6 = 2

30 : 6 = 5

6:6=1

24 : 4 =

12 : 2 = 6

30 : 5 = 6

6:1=6

TaiLieu.VN


Bài 3:
Một sợi dây đồng dài 48cm được cắt thành 6 đoạn bằng nhau.
Hỏi mỗi đoạn dài mấy xăng-ti-mét?
48cm

?cm
1
2
3
4
5
6

Bài giải

Mỗi đoạn dây đồng dài số xăng-ti-mét là:
48cm

48 : 6 = 8 (cm)
Đáp số: 8cm

Bài 4:
Một sợi dây đồng dài 48cm được cắt thành các đoạn bằng nhau,
mỗi đoạn dài 6cm. Hỏi cắt được mấy đoạn dây?
Bài giải
Số đoạn dây được cắt là:
48 : 6 = 8 (đoạn)
Đáp số: 8 đoạn
48cm

1
TaiLieu.VN

6cm

2

3

4

5

6


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×