Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 4: Bảng chia 6

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI NÀI
THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
======O0O======

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
TOÁN 3
BẢNG CHIA 6

TaiLieu.VN


Toán

Kiểm tra bài cũ
1.Hai học sinh lên bảng thực hiện các phép
tính sau
36 x 5 = 180

28 x 6 = 168

13 x 3 = 39


17 x 4 = 68

2. Đọc thuộc lòng bảng nhân 6
TaiLieu.VN


Bảng chia 6
? Lấy 1 tấm bìa có 6 chấm tròn. Vậy 6 lấy 1
lần sẽ được mấy chấm tròn?
6 lấy 1 lần bằng 6 chấm tròn
? Hãy nêu phép tính tương ứng với “6 lấy
1 lần bằng 6 chấm tròn”
6x1=6
TaiLieu.VN


Toán
Bảng chia 6

? Lấy 6 chấm tròn, chia thành các nhóm mỗi tấm
có 6 chấm tròn. Hỏi có bao nhiêu nhóm?
Có 1 nhóm
? Hãy nêu phép tính để tìm số nhóm ?
6:6=1

TaiLieu.VN


Toán
Bảng chia 6

6x1=6

TaiLieu.VN

6:6=1


Toán


Bảng chia 6
Cô có 2 tấm bìa, mỗi tấm có 6 chấm
tròn. Hỏi 6 chấm tròn lấy 2 lần bằng
bao nhiêu chấm tròn?6 chấm tròn lấy 2 lần bằng 12 chấm tròn

Hãy nêu phép tính để tìm số chấm tròn?
6 x 2 = 12

TaiLieu.VN


Toán
? Trên tất cả các tấm bìa có 6 chấm tròn, biết mỗi
Bảng
chia
tấm có 6 chấm
tròn.
Hỏi 6
có bao nhiêu tấm bìa?
Có 1 tấm bìa
? Lấy 12 chấm tròn, chia thành các
nhóm, mỗi tấm có 6 chấm tròn thì
được mấy nhóm?
? Hãy nêu phép tính để tìm số tấm bìa ?
Được 2 nhóm
: 6 =phép
1 (tấm
? Hãy6nêu
tínhbìa)
để tìm số nhóm ?
12 : 6 = 2

TaiLieu.VN


Toán
Bảng chia 6

TaiLieu.VN

6x1=6

6:6=1

6 x 2 = 12

12 : 6 = 2


Toán
Bảng chia 6

Cô có 3 tấm bìa, mỗi tấm có 6 chấm tròn. Hỏi 6 chấm tròn lấy 3
lần bằng bao nhiêu chấm tròn?6 chấm tròn lấy 3 lần bằng 18 chấm tròn

Hãy nêu phép tính để tìm số chấm tròn?
6 x 3 = 18
TaiLieu.VN


Toán
Bảng chia 6

? Lấy 18 chấm tròn, chia thành các nhóm, mỗi nhóm
có 6 chấm tròn thì được mấy nhóm?
Được 3 nhóm
? Hãy nêu phép tính để tìm số nhóm ?
18 : 6 = 3
TaiLieu.VN


Toán
Bảng chia 6

6x1=6

6:6=1

6 x 2 = 12

12 : 6 = 2

6 x 3 = 18

18 : 6 = 3

? Hãy tìm điểm chung của 3 phép chia vừa lập?

 Các phép chia trên đều
TaiLieu.VN

có số chia là 6.


Toán
Bảng chia 6

6x1=6

6:6=1

6 x 2 = 12

12 : 6 = 2

6 x 3 = 18

18 : 6 = 3

? Con hãy nhận xét cho cô số bị chia trong hai phép tính
liên tiếp hơn kém bao nhiêu đơn vị?

 Các số bị chia trong hai phép chia liên tiếp hơn kém
nhau đều 6 đơn vị.
TaiLieu.VN


Toán
Bảng chia 6

6:6=1

6x1=6
6 x 2 = 12

12 : 6 = 2

6 x 3 = 18

18 : 6 = 3

6 x 4 = 24

24 : 6 = 4

? Hãy nhận xét về thương trong ba phép chia trên?

 Mỗi thương tăng dần lên 1 đơn vị
TaiLieu.VN


TaiLieu.VN

6x1=6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60

6:6=1
12 : 6 = 2
18 : 6 = 3
24 : 6 = 4
30 : 6 = 5
36 : 6 = 6
42 : 6 = 7
48 : 6 = 8
54 : 6 = 9
60 : 6 = 10


Toán
Bảng chia 6
BẢNG CHIA 6:

6:6 =1
12 : 6 = 2
18 : 6 = 3
24 : 6 = 4
30 : 6 = 5
TaiLieu.VN

36 : 6 = 6
42 : 6 = 7
48 : 6 = 8
54 : 6 = 9
60 : 6 = 10


Toán
Bảng chia 6

BÀI TẬP 1: TÍNH NHẨM :

42 : 6 = 7
18 : 6 = 3
24 : 6 = 4

TaiLieu.VN

48 :: 66 == 8
48
54 :: 66 == 9
54
60 :: 66 == 10
60

6:6=1
30 : 6 = 5
36 : 6 = 6

12
12::33==4
12
12::44==3
12
12::66==2


Toán
Bảng chia 6
BÀI TẬP 2: TÍNH NHẨM :

55xx66==30
66xx55==30
30
30: :66==5
30
30: :55==6
22xx66==12
66xx22==12
12
12: :66==2
12
12: :22==6
TaiLieu.VN


Toán
BÀI TẬP 3

Bảng chia 6

Có 30kg muối chia đều vào 6 túi. Hỏi mỗi túi có mấy
ki-lô-gam muối?
TÓM TẮT

Có 30 kg muối
Chia đều vào 6 túi
Hỏi mỗi túi có ? kg muối
BÀI GIẢI

TaiLieu.VN

Mỗi túi có số kg muối là :
30 : 6 = 5 (kg)
Đáp số : 5 kg


Toán
BÀI TẬP 4

Bảng chia 6

Có 30kg muối chia đều vào các túi, mỗi túi có 6kg. Hỏi
có tất cả mấy túi muối?
TÓM TẮT

Có 30 kg muối
Chia đều vào các túi, mỗi túi có 6kg
Hỏi có ? túi muối
BÀI GIẢI

TaiLieu.VN

Số túi muối có được là :
30 : 6 = 5 (túi)
Đáp số : 5 túi


Bảng chia 6
BÀI TẬP 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Trong các phép chia 12:2 ; 12:3 ; 12:4 ; 12:6 ; phép
chia có thương bé nhất là:

TaiLieu.VN

A. 12 : 2

C. 12 : 4

B. 12 : 3

D. 12 : 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×