Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 4: Bảng chia 6

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO
VÀ CÁC EM HỌC SINH
VỀ DỰ TIẾT TOÁN LỚP 3A

BẢNG CHIA 6

TaiLieu.VN


Toán

Đặt tính rồi tính
49 x 2 =

TaiLieu.VN

Kiểm tra bài cũ
57 x 6 =


Toán


Kiểm tra bài cũ

Đặt tính rồi tính
49 x 2 =

x

TaiLieu.VN

49
2
98

57 x 6 =

57
x
6
342


Toán

Kiểm tra bài cũ

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

A

TaiLieu.VN

B

C

D


ToánKiểm tra bài cũ

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

11 g 35 p
6g 45p
hay
hoặc
7g kém 15p 12g kém 5p

TaiLieu.VN

3g 10p

8g 20p


Toán
Bảng chia
6

6 x 3 = 18
18 : 6 = 3
TaiLieu.VN

6 : 6 = 1
12 : 6 = 2
18 : 6 = 3
24 : 6 = 4
30 : 6 = 5
36 : 6 = 6
42 : 6 = 7
48 : 6 = 8
54 : 6 = 9
60 : 6 = 10


Toán
Bảng chia 6

6 x 3 = 18
18 : 6 = 3
TaiLieu.VN

6 : 6 = 1
12 : 6 = 2
18 : 6 = 3
24 : 6 = 4
30 : 6 = 5
36 : 6 = 6
42 : 6 = 7
48 : 6 = 8
54 : 6 = 9
60 : 6 = 10


Toán
Bảng chia 6

6 x 3 = 18
18 : 6 = 3
TaiLieu.VN

6 : 6 = 1
12 : 6 = 2
18 : 6 = 3
24 : 6 = 4
30 : 6 = 5
36 : 6 = 6
42 : 6 = 7
48 : 6 = 8
54 : 6 = 9
60 : 6 = 10


Toán
Bảng chia 6

6 x 3 = 18
18 : 6 = 3
TaiLieu.VN

6 : 6 = 1
12 : 6 = 2
18 : 6 = 3
24 : 6 = 4
30 : 6 = 5
36 : 6 = 6
42 : 6 = 7
48 : 6 = 8
54 : 6 = 9
60 : 6 = 10


Toán
Bảng chia 6

Bài 1: Tính nhẩm

42 : 6 = 7
54 : 6 = 9
12 : 6 = 2

TaiLieu.VN

24 : 6 = 4
36 : 6 = 6
6 : 6 = 1

48 : 6 = 8
18 : 6 = 3
60 : 6 = 10

30 : 6 = 5
30 : 5 = 6
30 : 3 = 10


Toán
Bảng chia 6

Bài 2: Tính nhẩm
6 x 4 = 24

6x2 =

12

6 x 5 = 30

6 x1 =

6

24 : 6 =

4

12 : 6 =

2

30 : 6 =

5

6 :6 =

6

24 : 4 =

6

12 : 2 =

6

30 : 5 =

6

6 :1 =

6

Từ
Emphép
có nhận
nhân,
xétkhi
gì về
ta lấy
phép
tích
tính
chia

cho
kết quả
thừaởsố
bàinày
tậpthì
2 ?được thừa số
kia.
TaiLieu.VN


Toán
Bảng chia 6

Bài 3: Một sợi dây đồng dài 48 cm được cắt
thành 6 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài mấy
xăng - ti - mét ?

Bài 4: Một sợi dây đồng dài 48 cm được cắt
thành các đoạn bằng nhau, mỗi đoạn dài 6cm.
Hỏi cắt được mấy đoạn dây ?

TaiLieu.VN


Toán
Bảng chia 6

Bài 3: Một sợi dây đồng dài 48 cm được cắt
thành 6 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài mấy
xăng - ti - mét ?
Tóm tắt:
6 đoạn : 48 cm
1 đoạn :

? cm

Bài 4: Một sợi dây đồng dài 48 cm được cắt
thành các đoạn bằng nhau, mỗi đoạn dài 6cm.
Hỏi cắt được mấy đoạn dây ?
Tóm tắt:
6cm : 1 đoạn
48cm : ? đoạn

TaiLieu.VN


Toán
Bảng chia 6

Bài 3: Một sợi dây đồng dài 48 cm được
cắt thành 6 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi
đoạn dài mấy xăng - ti - mét ?

Tóm tắt:
Bài giải
6 đoạn : 48 cm Số xăng ti mét mỗi đoạn dài l
1 đoạn : ? cm 48 : 6 = 8 (cm)
Đáp số: 8 cm
TaiLieu.VN


Toán
Bảng chia 6

Bài 4: Một sợi dây đồng dài 48 cm được
cắt thành các đoạn bằng nhau, mỗi đoạn
dài 6cm. Hỏi cắt được mấy đoạn dây ?

Tóm tắt:
6cm : 1 đoạn
48cm : ? đoạn

Bài giải
Số đoạn dây cắt được là:
48 : 6 = 8 (đoạn dây)
Đáp số: 8 đoạn dây

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×