Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 4: Bảng chia 6

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 3

BẢNG CHIA 6


BAÛNG CHIA
6

TaiLieu.VN


Kieồm tra baứi cuừ: Luyeọn
taọp

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNHình thaønh baûng
chia

TaiLieu.VN


Điền số và từ vào chỗ
chấm (…...…):

Khi lấy tích chia
cho
Khithừa
lấy số
tíchnày
thì ta cho
đượcthừa
thừa
chia
số kia.

số này thì ta
được gì?

TaiLieu.VN


Điền số vào bảng nhân 6,
từ đó suy ra bảng chia 6 :
6 x 1
6 x 2
6 x 3
6 x 4
6 x 5
6 x 6
6 x 7
6 x 8
6 x 9
6 X 10
TaiLieu.VN=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

6
12
18
24
30
36
42
48
54
60

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=


Lan lửụùt cho
nhieu hoùc
sinh ủoùc baỷng
chia 6

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


1/.
Tớnh
4
24 : 6 =
9
54 : 6 =
nhaồm:

a)

7
42 : 6 =

48 : 6 =
8
30 : 6 =
5
18 : 6 =
3

6
36 : 6 =

0

2
12 : 6 =

60 : 6 =
1

0
: 6 =

0
1
6Vỡ :6 x
6 4==
30 : 6 =
24, khi laỏy
5

Vỡ sao 24 : 6 =
tớch 24 chia cho thửứa
? soỏ 4.
soỏ 6 ủửụùc4
thửứa

TaiLieu.VN


b)

6 X 4 = 2

6 X 2 = 1

24 : 6 = 4

12 : 6 = 2
2

24 : 4 = 6

12 : 2 = 6

9 X 6 = 5
54 : 6 = 4
9

6 X 1 = 6

54 : 9 = 6
TaiLieu.VN

6 : 6 = 1
6 : 1 = 6


2/.
Một sợi dây đồng dài 48 cm được cắt
nhóm
thànhThảo
6 đoạn luận
bằng nhau.
Hỏi mỗi đọan
dài mấy
đôixăng ti mét? ?
Tóm tắt

48
cm

?
cm

TaiLieu.VN

Giải
Độ dài mỗi đoạn
…………………………………..
48 : 6dây
= 8: (cm)
…………………………………...
Đáp số: 8 cm
……………………………………


3/.
Một sợi dây đồng dài 48 cm được cắt
thành các đoạn bằng nhau, mỗi đoạn dài 8 cm.
Hỏi sợi dây đồng được cắt thành mấy đoạn ?
Tóm tắt

48
cm

8
cm
?
đọan
Giải
…………………………………..
Số đọan dây đồng là:
48 : 6 = 6 (đoạn)
…………………………………...
……………………………………
Đáp số: 6 đoạn
TaiLieu.VN


Qua 2 bài toán đố
trên, các bạn nhận
xét xem có điểm
nào giống nhau,
khác nhau?


Điểm
Điểm giống
giống
nhau:
nhau:
-- Cả
Cả 22 bài
bài cho
cho
sợi
sợi dây
dây đồng
đồng
dài
dài 48
48 cm.
cm.
-- Bài
Bài giải
giải
của
của 22 bài
bài là

phép
phép tính
tính chia
chia
48
48 :: 6.
6.
TaiLieu.VN


Điểm
Điểm khác
khác
nhau:
nhau:
--Bài
Bài 22 tính
tính độ
độ
dài
dài mỗi
mỗi
đoạn.
đoạn.
-- Bài
Bài 33 tính
tính số
số
đoạn.
đoạn.


TaiLieu.VN

Cả
Cả 22 bài
bài cho
cho sợi
sợi dây
dây
đồng
đồng dài
dài 48cm.
48cm.
Nhưng
Nhưng ở
ở bài
bài 22 thì
thì cho
cho
số
số đoạn,
đoạn, phải
phải tính
tính
độ
độ dài
dài mỗi
mỗi đoạn,
đoạn,
còn
còn ở
ở bài
bài 33 thì
thì cho
cho
độ
độ dài
dài mỗi
mỗi đoạn,
đoạn,
phải
phải tính
tính số
số đoạn.
đoạn.

Vì thế
thế cả
cả hai
hai phép
phép
tính
tính giải
giải đều
đều là

48:6=8
48:6=8 nhưng
nhưng tênđơn
tênđơn

vò của
của thương
thương khác
khác


.


Đố vui:

TaiLieu.VN

Trong rổ có
6 quả na.
Làm thế
nào để chia
cho 6 bạn,
mỗi bạn
một quả na
mà trong rổ
vẫn còn 1


TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×