Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 4: Bảng chia 6

Phòng giáo dục Thành phố Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


KIỂM TRA BÀI CŨ

Hãy nêu bảng nhân 6

6
6
6
6


x
x
x
x

1= 6
2 = 12
3 = 18
4 = 24

6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60

TaiLieu.VN


Toán

BẢNG CHIA 6

6 x 3 = 18
mỗi có
ô bao
Trong Trong
mỗi ô vuông
:có?6 C
=ô ó3tất cả
vuông
Có tất
cả18
bao
nhiêu
chấm
trònnhiêu

Muốn biết trong


3 ô ?vuông

tất cả bao nhiêu chấm
vuông
3
ô
vuông.
chấm
tròn

tất
cả
Có tấtTừ
cảphép
186chấm
tròn
chia
đều
vào
các
ô vuông,
mỗi ô
tròn,
ta
làm
thế
nào?
nhân
6
x
3
=
18
ta
đã
viết
được
Vì sao
biết
18cho
: 6 =thừa
3 số là 6
Lấy tích
là 18
chia
ô vuông.
Ta làm
vuông có 6 chấm tròn.
Hỏichia
có3tất
cả6Từ
bao
nhiêu
ô vuông? Ta
nhân
phép
cho
nào?phép
ta được kết quảphép
là thừa
số
còn
lại
là 3
chia
18
:
6
=
3
làm thế nào?
6 x 3 = 18 ta viết được

phép chia 18 : 6 = 3
TaiLieu.VN


Toán

BẢNG CHIA 6
Hãy viết các phép nhân còn lại có trong bảng nhân 6.

6 x 1 = ?6

6 : ?6 = 1

?
6 x 2 = 12

12 :?6 = 2

6 x 3 = 18

18 : 6 = 3

6 x 4?= 24

24 :?6 = 4

6 x 5?= 30

30 :?6 = 5

6 x 6?= 36
36 :?6 = 6
Từ phép nhân
6 6x x7?1= =426 ta viết được
42 :?6 = 7
Lấy
tích
chia
cho
phép chia cho 6 nào?
biết
ta được
6 xVì
8?thừa
=sao
48 số,
48 : 6 = 8
Từ phép nhân ?
thừa
số
612
xthương
2 :=612=là
ta2?
viết được
6 x 9?= 54
54 :?6 = 9
phép chia
cho
6
nào?
còn lại.
6 x 10
60 :?6 =10
? = 60

Từ các phép nhân còn lại trong bảng nhân 6,
hãy viết các phép chia cho 6 tương ứng.
TaiLieu.VN


…. năm…

BẢNG CHIA 6
6
12
18
24

:
:
:
:

6=
6=
6=
6=

1
2
3
4

30 : 6 = 5
36 : 6 = 6
42 : 6 = 7
48 : 6 = 8
54 : 6 = 9
TaiLieu.VN

60 : 6 = 10

Toỏn


Toán

BẢNG CHIA 6
TRUYỀN ĐIỆN
42 : 6 =

24 : 6 =

48 : 6 =

30 : 6 =

54 : 6 =

36 : 6 =

18 : 6 =

30 : 5 =

12 : 6 =

6 :6 =

60 : 6 =

30 : 3 =

TaiLieu.VN


Toán

BẢNG CHIA 6
TRUYỀN ĐIỆN
42 : 6 = 7

24 : 6 = 4

48 : 6 = 8

30 : 6 = 5

54 : 6 = 9

36 : 6 =

6

18 : 6 = 3

30 : 5 = 6

12 : 6 = 2

6 :6 = 1

60 : 6 = 10

30 : 3 = 10

7

TaiLieu.VN


Toán

BẢNG CHIA 6
Tính nhẩm

6x4 =

24

6 x 2=

6 x 5=

24 : 6 =

4

12 : 6 =

30 : 6 =

24 : 4 =

6

12 : 2 =

30 : 5 =

TaiLieu.VN


Toán

BẢNG CHIA 6

6 x 4 = 24

6 x 2 = 12

6 x 5 = 30

24 : 6 = 4

12 : 6 = 2

30 : 6 = 5

24 : 4 = 6

12 : 2 = 6

30 : 5 = 6

TaiLieu.VN


Toán

BẢNG CHIA 6
Một sợi dây đồng dài 48cm được cắt thành 6 đoạn bằng nhau.
Hỏi mỗi đoạn dài mấy xăng-ti-mét?
Tóm tắt
6 đoạn : 48 cm
1 đoạn : ….cm ?

TaiLieu.VN

Mỗi đoạn dây đồng dài là:
48 : 6 = 8 (cm)
Đáp số: 8cm.


Toán

BẢNG CHIA 6
Một sợi dây đồng dài 48cm được cắt thành các đoạn bằng
nhau, mỗi đoạn dài 6cm. Hỏi cắt được mấy đoạn dây?
Tóm tắt
6 cm : 1 đoạn
48 cm: …đoạn?

Số đoạn dây cắt được là:
48 : 6 = 8 (đoạn)
Đáp số: 8đoạn.

TaiLieu.VN


Xin chõn thành cảm ơn

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×