Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 23: So sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn

Môn : Toán


Toán

1/ Bài cũ:
Điền số thích hợp vào chỗ chấm

15 gấp … 5lần 3
Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé ta làm thế nào?

Ta lấy số lớn chia cho số bé


1. Ví dụ:

Toá
SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG
MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN
n


Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD dài 6cm. Hỏi đoạn
thẳng AB b»ng mét phÇn mÊy ®o¹n th¼ng CD ?

Tóm tắt:

A

2cm

B
D

C
6cm

6 : 2 = 3 (lần)
Độ dài đoạn thẳng CD gấp 3 lần độ dài đoạn thẳng AB
1
Ta nói rằng: Độ dài đoạn thẳng AB bằng
độ dài đoạn thẳng CD.
3


Toá
SO SÁNH SỐ BÉ BẰNGnMỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN
2. Bài toán:
Mẹ 30 tuổi, con 6 tuổi. Hỏi tuổi con bằng một phần mấy tuổi
mẹ?
Bài giải:
Tuổi mẹ gấp tuổi con số lần là:
30 : 6 = 5 (lần)
1
Vậy tuổi con bằng
tuổi mẹ
5
Đáp số:

1
5Toá
SO SÁNH SỐ BÉ BẰNGnMỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN

Kết luận:
Khi so s¸nh sè bÐ b»ng mét
phÇn mÊy sè lín ta thùc hiÖn
qua 2 bíc :
Bíc 1 : So s¸nh sè lín gÊp mÊy
lÇn sè bÐ Bíc 2 : Tr¶ lêi sè bÐ
b»ng mét phÇn mÊy sè lín .


Toá
SO SÁNH SỐ BÉ BẰNGnMỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN

Kết luận:
Khi so s¸nh sè bÐ b»ng mét
phÇn mÊy sè lín ta thùc hiÖn
qua 2 bíc :
B
íc
1
:
So
s¸nh

lín
gÊp
mÊy
Bước 2 : Trả lời số bé bằng một phần mấy
lÇn


số lớn .


Toá
n
SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN
Bài 1 :
Số lớn

8

Số bé

2

Số lớn gấp mấy lần
số bé?

8 : 2 4= 4

6

3

2

10

2

5

Số bé bằng một
phần mấy số lớn?
1
4
1
2
1
5


Thứ s¸u ngày 26 tháng 11 năm 2010

Toá
SO SÁNH SỐ BÉ BẰNGnMỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN
Bài 2 :
Ngăn trên có 6 quyển sách, ngăn dưới có 24 quyển sách. Hỏi số
sách ở ngăn trên bằng một phần mấy số sách ở ngăn dưới?
Tóm tắt:
Ngăn trên: 6 quyển sách
Ngăn dưới: 24 quyển sách
Ngăn trên bằng một phần mấy ngăn dưới?


Thứ s¸u ngày 26 tháng 11 năm 2010

Toá
n

SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN

Bài giải:
Số sách ngăn dưới gấp số sách ngăn trên số lần là:
24 : 6 = 4 (lần)
Vậy số sách ngăn trên bằng 1 số sách ngăn dưới
4

Đáp số: 1
4


Toá
n

SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN

Trò chơi : Ai nhanh ai đúng ?
a)

b)

Số ô vuông màu
xanh bằng … số ô
vuông màu đỏ
c)

Số ô vuông màu xanh bằng
… số ô vuông màu đỏ
Số ô vuông màu xanh bằng
… số ô vuông màu đỏ


Toá
SO SÁNH SỐ BÉ BẰNGnMỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN

Kết luận:
Khi so s¸nh sè bÐ b»ng mét
phÇn mÊy sè lín ta thùc hiÖn
qua 2 bíc :
Bíc 1 : So s¸nh sè lín gÊp mÊy
lÇn sè bÐ Bíc 2 : Tr¶ lêi sè bÐ
b»ng mét phÇn mÊy sè lín .


Bài học đến đây kết thúc
Xin cám ơn các thầy cô đã về dự giờ
thăm lớp
CHÚC QUÝ THẦY CÔ SỨC KHỎE
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GiỎI

Cám ơn các em đã nổ lực nhiều trong
tiết học hôm nayTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×