Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 23: So sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC

TRƯỜNG TIỂU HỌCTRẦN PHƯỚC


Toán:
Bài cũ:
Đọc bảng chia 8


Toán:
So Sánh số bé bằngmột phần mấy số lớn
a/ Ví dụ

A

2cm

B

C


D
6cm

6 : 2 = 3 (lần)
Độ dài đoạn thẳng CD gấp 3 lần độ dài đoạn
thẳng AB.
Ta nói rằng: Độ dài đoạn thẳng AB bằng 1
độ dài đoạn thẳng CD

3


Toán:
So Sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
b/ Bài toán: Mẹ 30 tuổi, con 6 tuổi. Hỏi tuổi
con bằng một phần mấy tuổi mẹ?
Bài giải

Tóm tắt

Tuổi mẹ gấp tuổi con một số lần là:

Tuổi con
6 tuổi
Tuổi mẹ

30 : 6 = 5 (lần)
30 tuổi

Vậy tuổi con bằng

1
5

Đáp số:

Bước giải:

tuổi mẹ


1
5

* Tìm số lớn gấp mấy lần số bé
* Suy ra số bé bằng một phần mấy số lớn

Lưu ý: Đáp số không ghi tên đơn vị


Toán:
So Sánh số bé bằngmột phần mấy số lớn
Bài Tập:
Bài 1 : Viết vào ô trống (theo mẫu)
số
lớn

8
6
10

số


2
3
2

số lớn gấp mấy
lần số bé

số bé bằng một phần
mấy số lớn

4

1
4

2

1
2

5

1
5


Toán:
So Sánh số bé bằngmột phần mấy số lớn
Bài Tập:

Bài 2 : Ngăn trên có 6 quyển sách, ngăn dưới có 24
quyển sách. Hỏi số sách ở ngăn trên bằng một
phần mấy số sách ở ngăn dưới?
Tóm tắt
Ngăn trên

6 quyển
4?lần
lần

Ngăn dưới
24 quyển

Bài giải
Số sách ngăn dưới gấp số sách
ngăn trên một số lần là:
24 : 6 = 4 (lần)
Vậy số sách ngăn trên bằng 1
4
số sách ngăn dưới
Đáp số:

1
4


Toán:
So Sánh số bé bằngmột phần mấy số lớn
Bài Tập:

Bài 3: Số ô vuông màu xanh bằng một phần
mấy số ô vuông màu trắng?
a)

1
5

b)

1
3


Toán:
So Sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
a,

Trò chơi: Ai nhanh, Ai đúng?
2 bằng một phần mấy
của 4 ?

b,
3 bằng một phần mấy
của 12 ?

c,
8 bằng một phần mấy
của 48 ?

1
2
1
4

1
6
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×