Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 23: So sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn


Toán:
Bài cũ:

2. Có 4 con trâu và 20 con bò. Hỏi số bò
gấp mấy lần số trâu?
Việt Hà: 2 : 2 = …

;

2x2=…


Toán:
SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN

Ví dụ:
A

2cm


B
D

C

6cm

6 : CD
2 = gấp
3 (lần)
Hãy so sánh Độ dài đoạn thẳng
mấy lần độ dài đoạn thẳng
AB
Độ dài đoạn thẳng CD gấp 3 lần độ dài đoạn thẳng AB
Ta nói rằng: Độ dài đoạn thẳng AB bằng

1 độ dài đoạn thẳng CD
3


Toán:
SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN
Bài toán:
Mẹ 30 tuổi, con 6 tuổi. Hỏi tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ?
30 tuổi

Tóm tắt:

Tuổi mẹ
Tuổi con
6 tuổi

Bài giải
Tuổi mẹ gấp tuổi con một số lần là:
30 : 6 = 5 (lần)
Vậy tuổi con bằng 1 tuổi mẹ.
5

Đáp số:


1
5


Toán:
SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN

Bước giải:
* Tìm số lớn gấp mấy lần số bé
* Suy ra số bé bằng một phần mấy số lớn

Lưu ý: Đáp số không ghi tên đơn vị


Toán:
SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN
2cm
A

B

D

C

6 cm
6 : 2 = 3 (lần)
Độ dài đoạn thẳng CD gấp 3 lần độ dài đoạn thẳng AB
1độ dài đoạn thẳng CD
Ta nói rằng: Độ dài đoạn thẳng AB bằng
3
Bài toán:
Mẹ 30 tuổi, con 6 tuổi. Hỏi tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ?
Bài giải
Tuổi mẹ gấp tuổi con một số lần là:
30 : 6 = 5 (lần)
Vậy tuổi con bằng 1 tuổi mẹ.
5

Đáp số:

1
5


Toán:
SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN
2/ Thực hành:
Bài 1: Viết vào ô trống (theo mấu):
Số
lớn

Số


Số lớn gấp mấy
lần số bé?

8

2

4

6

3

2

10

2

5

Số bé bằng một phần
mấy số lớn
1
4
1
2
1
5

Bài tập đã cho biết gì? Và yêu cầu ta tìm gì?
Bài tập 1 cho biết số lớn và số bé. Yêu cầu ta tìm số lớn gấp
mấy lần số bé? Số bé bằng một phần mấy số lớn?


Toán:
SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN
Bài 2: Ngăn trên có 6 quyển sách, ngăn dưới có 24 quyển sách. Hỏi
số sách ở ngăn trên bằng một phần mấy số sách ở ngăn dưới?
Bài toán cho biết gì?
Bài toán hỏi gì?
Bài 3: Số ô vuông màu xanh bằng một phần mấy số ô vuông màu
trắng?
a)

b)

Em có nhận xét gì về số ô vuông màu xanh và số ô vuông màu trắng?


Toán:
SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN
2cm
A

B

D

C

6 cm
6 : 2 = 3 (lần)
Độ dài đoạn thẳng CD gấp 3 lần độ dài đoạn thẳng AB
1độ dài đoạn thẳng CD
Ta nói rằng: Độ dài đoạn thẳng AB bằng
3
Bài toán:
Mẹ 30 tuổi, con 6 tuổi. Hỏi tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ?
Bài giải
Tuổi mẹ gấp tuổi con một số lần là:
30 : 6 = 5 (lần)
Vậy tuổi con bằng 1 tuổi mẹ.
5

Đáp số:

1
5


A

2 bằng một phần
mấy của 4 ?

2
B

B

C
1
4

1
2


A

A

3 bằng một phần
mấy của 12 ?

1
4
B
1
3

C
1
2


A

5 bằng một phần
mấy của 30 ?

1
5
B
1
4
C

c

1
6
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×