Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 23: So sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn


Giải bài toán sau:
Có 4 con trâu và 20 con bò. Hỏi số
bò gấp mấy lần số trâu?
Bài giải
Số con bò gấp số con trâu số lần là:
20 : 4 = 5 ( lần)
Đáp số: 5 lần


a/ Ví dụ

2cm

A

B
D

C
6cm

6 : 2CD
= 3gấp
(lần)mấy lần độ dài đoạn thẳng AB?
Độ dài đoạn thẳng
Độ dài đoạn thẳng CD gấp 3 lần độ dài đoạn thẳng AB.

Ta nói rằng: Độ dài đoạn thẳng AB bằng

1
3

độ dài đoạn thẳng CD

b. Bài toán: Mẹ 30 tuổi, con 6 tuổi. Hỏi tuổi con bằng một phần mấy
tuổi mẹ?
30 tuổi

Bài giải
Tuổi mẹ gấp tuổi con một số lần là:
30 : 6 = 5 (lần)
1

Tuổi mẹ

Vậy tuổi con bằng
Tuổi con
6 tuổi

5

Đáp số:

tuổi mẹ
1
5


Bước 1 : Tìm số lớn gấp bao nhiêu lần số bé.
Bước 2: Kết luận số bé bằng một phần bấy nhiêu số lớn.


Lưu ý: Đáp số không ghi tên đơn
vị


Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ trống

Số
lớn

Số


8

2

Số lớn gấp mấy Số bé bằng một
lần số bé?
phần mấy số lớn?

4

6

3

2?

10

2

5
?

1
4

1
?2
1
5?


Bài 2: Ngăn trên có 6 quyển sách, ngăn dưới có
24 quyển sách. Hỏi số sách ở ngăn trên bằng
một phần mấy số sách ở ngăn dưới?

Bài giải
Số sách ngăn dưới gấp số sách ngăn trên
một số lần là:
24 : 6 = 4 (lần)
Vậy số sách ngăn trên bằng 1 số sách ngăn
4
dưới
Đáp số: 1
4


Bài 3: Số ô vuông màu xanh bằng một
phần mấy số ô vuông màu trắng?
a)

b)


?

Số ô vuông màu
xanh bằng một phần
mấy số ô vuông màu
trắng ?

A

BB

C
5

a)

1

1

6

5


?

Số ô vuông màu xanh
bằng một phần mấy số
ô vuông màu trắng ?

A
A

b)

C

B

1

1

1

3

6

4


TIỂU
HỌC

HIỆP
THU


N

SINH CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI. XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×