Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 23: So sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn

Toán –Lớp 3

SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT
PHẦN MẤY SỐ LỚN


TOÁN:

Tính nhẩm:
8 x 6 = 48
56 : 8 = 7

, 48 : 8 =
,8x8=

6, 8 x 7 =
64 , 64 : 8 =

56
8TOÁN:
a/ Ví dụ

A

2cm

B

C

D
6cm

6 : 2 = 3 (lần)
Độ dài đoạn thẳng CD gấp 3 lần độ dài đoạn
thẳng AB.
Ta nói rằng: Độ dài đoạn thẳng AB bằng
độ dài đoạn thẳng CD

1
3


TOÁN:
b/ Bài toán: Mẹ 30 tuổi, con 6 tuổi. Hỏi tuổi
con bằng một phần mấy tuổi mẹ?
30 tuổi

Bài giải
Tuổi mẹ gấp tuổi con một số lần là:

Tuổi mẹ

30 : 6 = 5 (lần)

Tuổi con
6 tuổi


1tuổi mẹ
5
1
Đáp số:
5

Vậy tuổi con bằng


TOÁN:

Bước giải:

* Tìm số lớn gấp mấy lần số bé
* Suy ra số bé bằng một phần mấy số lớn

Lưu ý: Đáp số không ghi tên đơn vị


TOÁN:

2/ ThỰC hành:
Bài 1 : Viết vào ô trống (theo mẫu)
số
lớn
8
6
10

số

2
3
2

số lớn gấp mấy số bé bằng một phần
lần số bé
mấy số lớn
4

1
4

2

1
2

5

1
5


TOÁN:

* Thực hành:

Bài 2 : Ngăn trên có 6 quyển sách, ngăn dưới có 24
quyển sách. Hỏi số sách ở ngăn trên bằng một
phần mấy số sách ở ngăn dưới?
6 quyển
Bài giải
Ngăn trên
Ngăn dưới

Số sách ngăn dưới gấp số sách
ngăn trên một số lần là:

24 quyển

24 : 6 = 4 (lần)
Vậy số sách ngăn trên bằng
1 số sách ngăn dưới
4

Đáp số: 1
4


TOÁN:

* Thực hành :
Bài 3: Số ô vuông màu xanh bằng một phần
mấy số ô vuông màu trắng?
a)

b)

c)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×