Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 23: So sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn

Bộ giáo dục và đào tạo

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 3

TaiLieu.VN


KIỂM TRA BÀI CŨ

Phiếu học tập
1

Đoạn thẳng AB dài 8cm, đoạn thẳng CD dài 4cm.
Hỏi đoạn thẳng AB dài gấp mấy lần đoạn thẳng CD?

2

Trong can có 6l dầu, trong chai có 2l dầu. Hỏi số lít
dầu trong can gấp mấy lần số lít dầu trong chai?
Cá nhân hoàn
thành phiếu

bài tập

TaiLieu.VN


KIỂM TRA BÀI CŨ
Đáp án:

Đoạn thẳng AB dài 8cm, đoạn thẳng CD dài 4cm.
Hỏi đoạn thẳng AB dài gấp mấy lần đoạn thẳng CD?
Bài làm:

Độ dài đoạn thẳng AB gấp độ dài đoạn thẳng CD số lần là:
8 : 4 = 2 (lần)
Đáp số: 2 lần
Độ dài đoạn thẳng AB gấp 2 lần độ dài đoạn thẳng CD.

!
Ta nói
TaiLieu.VN

Độ dài đoạn thẳng CD bằng 1 độ dài đoạn thẳng CD.
2


KIỂM TRA BÀI CŨ
Đáp án:
Trong can có 6l dầu, trong chai có 2l dầu. Hỏi số lít
dầu trong can gấp mấy lần số lít dầu trong chai?
Bài làm:

Số dầu trong can gấp số dầu trong chai số lần là:
6 : 2 = 3 (lần)
Đáp số: 3 lần

Số dầu trong can gấp 3 lần số dầu trong chai.

!
Ta nói
TaiLieu.VNSố dầu trong chai bằng 1 số dầu trong can.
3


PHIẾU HỌC TẬP
Bài 1:
Mẹ 30 tuổi, con 6 tuổi. Hỏi:
a) Tuổi mẹ gấp mấy lần tuổi con?
b) Tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ?

Bài 2:
Mảnh vải đỏ dài 14m, mảnh vải xanh dài 2m. Hỏi mảnh
vải xanh bằng một phần mấy mảnh vải đỏ?
Thảo luận nhóm
 Nhóm đôi thảo luận, hoàn thành kết quả hai bài tập.
 Hai nhóm 2 kết hợp tạo thành nhóm 4, thống nhất kết quả
TaiLieu.VN


ĐÁP ÁN
Bài 1:
Mẹ 30 tuổi, con 6 tuổi. Hỏi:
a) Tuổi mẹ gấp mấy lần tuổi con?
b) Tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ?

Bài làm:
a) Tuổi mẹ gấp tuổi con số lần là:
30 : 6 = 5 (lần)
b) Tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con, nên tuổi con bằng1 tuổi mẹ.
5
Đáp số: a) 5 lần
b) 1
5
TaiLieu.VN


ĐÁP ÁN
Bài 2:
Mảnh vải đỏ dài 14m, mảnh vải xanh dài 2m. Hỏi mảnh
vải xanh bằng một phần mấy mảnh vải đỏ?
Bài làm:
Mảnh vải đỏ gấp mảnh vải xanh số lần là:
14 : 2 = 7 (lần)
Vậy mảnh vải xanh bằng 1
7

mảnh vải đỏ.

Đáp số: 1
Số bé: mảnh vải xanh
7
Số lớn: mảnh vải đỏ
Lấy số lớn chia cho số bé để tìm xem số lớn gấp mấy lần số bé.
Muốn biết số bé bằng một phần mấy số lớn ta làm thế nào?
Từ đó tìm được số bé bằng một phần mấy số lớn.
TaiLieu.VN


Luyện tập
1

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Số lớn

Số bé

Số lớn gấp mấy lần
số bé?

8

2

8 : 24 = 4

6

3

6 : 32 = 2

10

2

10 : 52 = 5

TaiLieu.VN

Số bé bằng một
phần mấy số lớn?
1
4
1
2
1
5


Luyện tập
Ngăn trên có 6 quyển sách, ngăn dưới có 24 quyển sách.
2 Hỏi số sách ở ngăn trên bằng một phần mấy số sách ở
ngăn dưới ?
Tóm tắt:
Ngăn trên: 6 quyển.
Chọn đáp án đúng:
Ngăn dưới: 24 quyển.

4

Ngăn trên bằng một phần mấy ngăn
dưới ?
Bài 1
3
giải:
Số sách ngăn dưới gấp số sách ngăn trên số lần là:

1
24 : 6 = 4 (lần)
4

Vậy số sách ngăn trên bằng 1 số sách ngăn dưới.
4
Đáp số: 1
4
TaiLieu.VN


Luyện tập
3

Số ô vuông màu xanh bằng một phần mấy số ô vuông màu đỏ?

a)

b)

5
1
5
1
6
TaiLieu.VN

c)

1
8
1
6
1
3

2
1
2
1
6


Luyện tập
3
a)

Số ô vuông màu xanh bằng một phần mấy số ô vuông màu đỏ?
b)

c)

Số ô vuông màu
Số ô vuông màu đỏ
Số ô vuông màu
đỏ gấp: 5 : 1 = 5 gấp: 6 : 2 = 3 (lần) số đỏ gấp: 4 : 2 = 2
(lần) số ô vuông
(lần) số ô vuông màu ô vuông màu xanh.
màuSốxanh.
xanh.
ô vuông màu
Số ô vuông màu
Số ô vuông màu xanh
xanh bằng 1 số ô bằng 1 số ô vuông màu xanh bằng 1 số ô
5
2đỏ.
3
vuông
màu
vuông màu đỏ.
đỏ.
Nêu
sochia
sánhcho
số này
mộtxem
phần
số kia
Lấy cách
số lớn
số bébằng
để tìm
số mấy
lớn gấp
mấy? lần số bé
từ đó tìm được số bé bằng một phần mấy số lớn.
TaiLieu.VN


Luyện tập
3
a)

Số ô vuông màu xanh bằng một phần mấy số ô vuông màu đỏ?
a) Số ô vuông màu xanh bằng 1
5
vuông màu đỏ.

số ô

b)

b) Số ô vuông màu xanh bằng 1
vuông màu đỏ.
3

số ô

c)

c) Số ô vuông màu xanh bằng 1
vuông màu đỏ.
2

số ô

TaiLieu.VN


ĐÂY CHÍNH LÀ
KẾT QUẢ ĐÚNG.

TaiLieu.VN


Ồ, CHƯA ĐÚNG RỒI.

BẠN SUY NGHĨ
LẠI NHÉ.

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×