Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 8: Bảng nhân 7

MÔN TOÁN LỚP 3

BÀI: BẢNG NHÂN 7

TaiLieu.VN


1. Xây dựng bảng nhân 7
7 được lấy 1 lần, ta viết : 7 x 1 = 7

+7

7x1=7
7 x 2 = 14
7 được lấy 2 lần, ta có :
+7
7 x 3 = 21
7 x 2 = 7 + 7 = 14
7 x 4 = 28
Vậy: 7 x 2 = 14
7 x 5 = 35

7 được lấy 3 lần, ta có :
7 x 3 = 7 + 7 + = 21
Vậy: 7 x 3 = 21

7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70

TaiLieu.VN


Toán
BẢNG NHÂN 7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
TaiLieu.VN

x 1 = 7
x 2 = 14
x 3 = 21
x 4 = 28
x 5 = 35
x 6 = 42
x 7 = 49
x 8 = 56
x 9 = 63
x 10 = 70


BẢNG NHÂN 7


7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

TaiLieu.VN

x 1
x 2
x 3
x 4
x 5
x 6
x 7
x 8
x 9
x 10

= 7
= 14
= 21
= 28
= 35
= 42
= 49
= 56
= 63
= 70


Toán
BẢNG NHÂN 7

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
TaiLieu.VN

x 1
x 2
x 3
x 4
x 5
x 6
x 7
x 8
x 9
x 10

= 7
= 14
= 21
= 28
= 35
= 42
= 49
= 56
= 63
= 70


9

7
49

63
6

TaiLieu.VN

10

2

8
56

28

14

42

4

70
3

21

5
35


Bài tập 1: Tính nhẩm
7 x 3 = 21

7 x 8 = 56

7 x 2 = 14

7x1= 7

7 x 5 = 35

7 x 6 = 42

7 x 10 = 70

0x7= 0

7 x 7 = 49

7 x 4 = 28

7 x 9 = 63

7x0= 0

Hãy thuộc lòng
bảng nhân 7 bạn nhé!

TaiLieu.VN


Bài tập 2:
Một tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có bao nhiêu ngày?

Đọc đề và nêu yêu
cầu của bài toán?

TaiLieu.VN


Tóm tắt:
1 tuần lễ: 7 ngày
4 tuần lễ: … ngày?
Bài giải
Cả 4 tuần lễ có số ngày là:
7 x 4 = 28 (ngày)
Đáp số: 28 ngày
TaiLieu.VN


Bài tập 3:
Đếm thêm 7 rồi viết số thích hợp vào ô trống

7

14

21

28

35

42

49

56

Các bạn thật tuyệt!

TaiLieu.VN

63

70


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×