Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 8: Bảng nhân 7

TaiLieu.VN


Toán

Kiểm tra bài cũ :
Chúng ta đã học bảng nhân
3, 4,
5, những
6.
Em2,hãy
nêu
Đọc nối
bảngtiếp
nhântừđãbảng
học.

nhân 2 đến bảng nhân 6

TaiLieu.VNToán

Bảng nhân 7
7 được lấy 1 lần, ta viết:

7x1=7
7 được lấy 2 lần, ta có :

7x1=7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21

7 x 2 = 7 + 7 = 14
Vậy : 7 x 2 = 14
Kết quả của 7 x 2 chính
7 được lấy 3 lần, ta có :bằng kết quả của 7 x 1
Em

nhận
xét
7 x 3 = 7 + 7 + 7 = 21 cộng thêm 7
gì về kết quả của
Vậy : 7 x 3 = 21
7 x 2 so với 7 x 1

TaiLieu.VN


Toán

Bảng nhân 7
7 được lấy 1 lần, ta viết:

7x1=7
7 được lấy 2 lần, ta có :

7 x 2 = 7 + 7 = 14
Vậy : 7 x 2 = 14


7x1= 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21

Kết quả của 7 x 3 chính
7 được lấy 3 lần, ta có :
bằng kết quả của 7 x 2
7 x 3 = 7 + 7 + 7 = 21
cộng
thêm
7 xét
Em có
nhận
Vậy : 7 x 3 = 21
gì về kết quả của
7 x 3 so với 7 x 2
TaiLieu.VN


Toán

Bảng nhân 7
7 được lấy 1 lần, ta viết:

7x1=7
7 được lấy 2 lần, ta có :

7 x 2 = 7 + 7 = 14
Vậy : 7 x 2 = 14
7 được lấy 3 lần, ta có :

7 x 3 = 7 + 7 + 7 = 21
Vậy : 7 x 3 = 21

TaiLieu.VN

7x1= 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = ??


Toán

Bảng nhân 7
7 được lấy 1 lần, ta viết:

7x1=7
7 được lấy 2 lần, ta có :

7 x 2 = 7 + 7 = 14
Vậy : 7 x 2 = 14
7 được lấy 3 lần, ta có :

7 x 3 = 7 + 7 + 7 = 21
Vậy : 7 x 3 = 21

TaiLieu.VN

7x1= 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = ?28
7x5=
7x6=
7x7=
7x8=
7x9=
7 x 10 =


Toán

Bảng nhân 7
7 được lấy 1 lần, ta viết:

7x1=7
7 được lấy 2 lần, ta có :

7 x 2 = 7 + 7 = 14
Vậy : 7 x 2 = 14
7 được lấy 3 lần, ta có :

7 x 3 = 7 + 7 + 7 = 21
Vậy : 7 x 3 = 21

TaiLieu.VN

7x1=7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 =70


Toán

Bảng nhân 7
7 được lấy 1 lần, ta viết:

7x1=7
7 được lấy 2 lần, ta có :

7 x 2 = 7 + 7 = 14
Vậy : 7 x 2 = 14
7 được lấy 3 lần, ta có :

7 x 3 = 7 + 7 + 7 = 21
Vậy : 7 x 3 = 21

TaiLieu.VN

7 x 1 = ...
7 x 2 = ...
7 x 3 = ...
7 x 4 = ...
7 x 5 = ...
7 x 6 = ...
7 x 7 = ...
7 x 8 = ...
7 x 9 = ...
7 x 10 =...


Toán

Bảng nhân 7
7 được lấy 1 lần, ta viết:

7x1=7
7 được lấy 2 lần, ta có :

7 x 2 = 7 + 7 = 14
Vậy : 7 x 2 = 14
7 được lấy 3 lần, ta có :

7 x 3 = 7 + 7 + 7 = 21
Vậy : 7 x 3 = 21

TaiLieu.VN

7x1=7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 =70


Toán

Bảng nhân 7
LUYỆN TẬP

1

Tính nhẩm:

7x3=

7x8=

7x2=

7x1=

7x5=

7x6=

7 x10 =

0x7=

7 x 7=

7x4=

7x9=

7x0=

TaiLieu.VN


Toán

Bảng nhân 7
LUYỆN TẬP

2

Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có tất cả bao
nhiêu ngày ?

Bài giải:
4 tuần lễ có tất cả số ngày là :
7 x 4 = 28 (ngày)
Đáp số: 28 ngày
TaiLieu.VN


Toán

Bảng nhân 7
LUYỆN TẬP

2

Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có tất cả bao
nhiêu ngày ?

Bài giải:

Bài giải:

4 tuần lễ có tất cả số ngày là :

4 tuần lễ có tất cả số ngày là :

7 x 4 = 28 (ngày)

4 x 7 = 28 (ngày)

Đáp số: 28 ngày

Đáp số: 28 ngày

Không đúng.
TaiLieu.VN


Toán

Bảng nhân 7
LUYỆN TẬP

2

Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có tất cả bao
nhiêu ngày ?

Bài giải:
4 tuần lễ có tất cả số ngày là :
7 x 4 = 28 (ngày)
Đáp số: 28 ngày
TaiLieu.VN


Toán

Bảng nhân 7
LUYỆN TẬP

3
7

TaiLieu.VN

Đếm thêm 7 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

14

21

28

35

42

49

56

63

70


Toán

Bảng nhân 7
7 được lấy 1 lần, ta viết:

7x1=7
7 được lấy 2 lần, ta có :

7 x 2 = 7 + 7 = 14
Vậy : 7 x 2 = 14
7 được lấy 3 lần, ta có :

7 x 3 = 7 + 7 + 7 = 21
Vậy : 7 x 3 = 21

TaiLieu.VN

7x1=7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 =70


Kính chúc các thầy giáo, cô giáo mạnh
khoẻ !
Chúc các em chăm ngoan học giỏi !

Trường Tiểu học Gia Tân
TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×