Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 8: Bảng nhân 7

TRƯỜNG TIỂU HỌC BA CỤM BẮC


Toán
1. Kiểm tra bài cũ:
Bài 3 : Một lớp học có 27 học sinh, trong đó có
Đọc
bảng
chia
6?
1
_ số học sinh là học sinh giỏi. Hỏi lớp học đó
3
n
â
h
n
g
n

có bao nhiêu họcĐsinh

giỏi?
b
ọc
Tóm tắt
6 ? Bài giải
? Học sinh

Số học sinh giỏi của lớp học đó là:
27 : 3 = 7 (học sinh)

27 học sinh

Đáp số : 7 học sinh


Toán

Bảng nhân 7
7được lấy 1 lần, ta viết:
7x1= 7
7được lấy 2 lần, ta có:
7 x 2 = 7 +7 = 14
Vậy: 7 x 2 = 14

7x1=
7x2=
7x3=
7x4=

7
14
21
28

7 x 5 = 35
7 x 6 = 42

7 được lấy 3 lần, ta có:

7 x 7 = 497 x 3 = 7 + 7 + 7 = 21
Vậy: 7 x 3 = 21

7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70

+7


TOÁN
Bảng nhân 7
7
7
7
7

x
x
x
x

1=
2=
3=
4 =

7
14
21
28

7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70


Toán

Bảng nhân 7
2. Luyện tập
Bài 1: Tính nhẩm

7 x 3 = 21

7 x 2 = 14

7 x 5 = 35

7 x 10 = 70

7 x 7 = 49

7 x 9 = 63

7 x 8 = 56

7x1= 7

7 x 6 = 42

0x7= 0

7 x 4 = 28

7x0= 0


Toán

Bảng nhân 7
Bài 1: Tính nhẩm
Bài 2: Mỗi tuần lễ có 7 ngày . Hỏi 4 tuần
lễ có tất cả bao nhiêu ngày?
Vậy muốn biết 4 tuần lễ có tất
Bài
biết
gì ?ta làm như
cảtoán
baocho
nhiêu
ngày
thếtoán
nào?hỏi gì?
Bài


Bài 2: Một tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần
lễ có tất cả bao nhiêu ngày?
Tóm tắt

1 tuần lễ : 7 ngày
4 tuần lễ : …? ngày
Bài giải
Bốn tuần lễ cú số ngày là:
7 x 4 = 28
( ngàyĐáp
) số: 28 ngày


To¸n
B¶ng nh©n 7
Bài 1: Tính nhẩm
Bài 2:

Bài 3: Đếm thêm 7 rồi điền số thích hợp vào
ô trống
7

14

21

28

35

42

49

56

63

70


Toán

Bảng nhân 7
7 x 1 = 7

7 x 6 = 42

7 x 2 = 14

7 x 7 = 49

7 x 3 = 21

7 x 8 = 56

7 x 4 = 28

7 x 9 = 63

7 x 5 = 35

7 x 10 = 70


4. Dặn dò:

Nhận xét tiết học
Dặn học sinh chuẩn bị bài : Luyện tậpChúc các thầy cô mạnh khỏe

Chúc các em chăm ngoanTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×