Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 8: Bảng nhân 7


Toán:

Kiểm tra bài cũ:
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng?
Trong các phép chia có dư với số chia là 3, số dư lớn
nhất của phép chia đó là:

A. 3

B. 2

C. 1

D. 0


Toán:


Toán


Baûng nhaân 7
1.Bài mới:
1.Bài mới:

7 được lấy 1 lần, ta viết :
7x1=7
7 được lấy 2 lần, ta có:
7 x 2 = 7 + 7 = 14
Vậy: 7 x 2 = 14

7x1=7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49

7 được lấy 3 lần, ta có:
7 x 3 = 7 + 7 + 7 = 21
Vậy: 7 x 3 = 21

7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x10= 70


Toán
Bảng nhân 7
HƯỚNG DẪN HỌC THUỘC LÒNG :

7x1= 7

7 x 6 = 42

7 x 2 = 14

7 x 7 = 49


7 x 3 = 21

7 x 8 = 56

7 x 4 = 28

7 x 9 = 63

7 x 5 = 35

7 x10 = 70


Toán
Bảng
nhân
7
2.Luyện
tâp.

1. Tính nhẩm:
7 x 3 = 21

7 x 8 = 56

7 x 2 = 14

7x1=7

7 x 5 = 35

7 x 6 = 42

7 x 10 = 70

0x7=0

7 x 7 = 49

7 x 4 = 28

7 x 9 = 63

7x0=0


Tốn 3
Bài:tuần
Bảng nhân
7 7
2. Bài 2: Mỗi
lễ có

ngày.
Hỏi 4 tuần lễ có bao
nhiêu ngày?
Tóm tắt

1tuần lễ: 7 ngày
4 tuần lễ: . . . Ngày?

Giải
Mỗi tuần lễ có số ngày là:
7 x 4 = 28(ngày)
Đáp số: 28 ngày


Toán:

3. Bài 3: Đếm thêm 7 rồi viết số
thích hợp vào ô trống:
7

14 21

28 35

42 49 56 63 70


Toán
Bảng nhân 7

Củng cố :
7x1= 7

7 x 6 = 42

7 x 2 = 14

7 x 7 = 49

7 x 3 = 21

7 x 8 = 56

7 x 4 = 28

7 x 9 = 63

7 x 5 = 35

7 x10 = 70


Toán
Bảng nhân 7

Dặn dò :
Về nhà học thuộc bảng nhân
Làm bài ở vở bài tập.
Xem trước bài bảng chia 7.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×