Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 8: Bảng nhân 7

TaiLieu.VN


Toán

Đặt tính rồi tính
24 : 6
32 : 5

TaiLieu.VN


Toán

7 được lấy 1 lần, ta viết:
7x1= 7

TaiLieu.VN


Toán


7 được lấy 2 lần, ta có :
7 x 2 = 7+7=14
Vậy: 7 x 2= 14

TaiLieu.VN


Toán

7 được lấy 3 lần, ta có:
7 x 3 = 7 +7 + 7= 21
Vậy:

TaiLieu.VN

7 x 3 = 21


Toán

7 được lấy 1 lần, ta viết:
7x1=7
7 được lấy 2 lần, ta có:
7 x 2 = 7 + 7 = 14
Vậy : 7 x 2 = 14

7 được lấy 3 lần, ta có:
7 x3 = 7 +7 +7 = 21
Vậy : 7 x 3 = 21

TaiLieu.VN


Lập bảng nhân 7

TaiLieu.VN

7X1= 7
7 X 2 = 14


7 X 3 = 21
7 X 4 = 28
7 X 5 = 35
7 X 6 = 42
7 X 7= 49
7 X 8 = 56
7 X 9 = 63
7 X 10 = 70


Đọc bảng nhân 7

TaiLieu.VN

7X1= 7
14
7 X 2 = 14
7 X 3 = 21
21
7 X 4 = 28
35
7 X 5 = 35
42
7 X 6 = 42
7 X 7= 49
49
7 X 8 = 56
56
63
7 X 9 = 63
70
7 X 10 = 70


Đọc bảng nhân 7
7X1=
7X2=
7X3=
7X4=
7X5=
7X6=
7 X 7=
7X8=
7X9=
7 X10 =
TaiLieu.VN


TOÁN
BẢNG NHÂN 7

Bài 1:Tính nhẩm
Bài 2:

Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 5 tuần lễ
có bao nhiêu ngày?
Tóm tắt
Mỗi tuần lễ: 7 ngày
5 tuần : ... ngày ?
TaiLieu.VN

Bài giải:
Số ngày của 5 tuần lễ có là:
7 x 5 = 35 (ngày)
Đáp số : 35 ngày


Bài 3 : Đếm thêm 7 rồi nêu số thích hợp
của mỗi ô trống

7

TaiLieu.VN

14

21

28

35

42

49

56

63 70


Đọc bảng nhân 7

TaiLieu.VN

7X1= 7
7 X 2 = 14
7 X 3 = 21
28
7X4=
35
7X5=
42
7 X 6 = 49
7 X 7= 56
7 X 8 = 63
7 X 9 = 70


Häc
Häc thuéc
thuéc b¶ng
b¶ng
nh©n
nh©n 7.
7.

ChuÈn
ChuÈn bÞ
bÞ bµi
bµi :luyÖn
:luyÖn tËp
tËp

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×