Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 8: Bảng nhân 7

Bảng nhân 7
TaiLieu.VN


Kiểm tra bài cũ:

Viết phép nhân tương ứng với mỗi
tổng sau:
5+5+5+5+5+5= 5 X 7 = 35
3+3+3+3+3+3= 3 X 7 = 21

TaiLieu.VN


1. Lập bảng nhân 7 :

7

7 được lấy 1 lần, ta viết :

7x 1=


7x1= 7

7 x 2 = 14
7 x 3 = 21

7 được lấy 2 lần, ta có :

7 x 4 = 28

7 x 2 = 7 + 7 = 14

7 x 5 = 35

Vậy: 7 x 2 =

7 x 8 = 42

14

7 được lấy 3 lần, ta có :
7 x 3 = 7 + 7 + 7 = 21
Vậy:
TaiLieu.VN

7 x 3 = 21

7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70

+7
+7


Bảng nhân 7

TaiLieu.VN


7x 1=
7x 2=
7x 3=
7x 4=
7x 5=
7x 6=
7x 7=
7x 8=
7x 9=
7 x10 =

7
14
21
28
35
42
49
56
63
70


Bảng nhân 7

TaiLieu.VN

7x 1=
7x 2=
7x 3=
7x 4=
7x 5=
7x 6=
7x 7=
7x 8=
7x 9=
7 x10 =

7
14
21
28
35
42
49
56
63
70


Bảng nhân 7

TaiLieu.VN

7x 1=
7x 2=
7x 3=
7x 4=
7x 5=
7x 6=
7x 7=
7x 8=
7x 9=
7 x10 =


2. Luyện tập

Bài 1: Tính nhẩm

TaiLieu.VN

7 x 2 =14

7 x 8 = 56

7x1= 7

7 x 5 = 35

7 x 6 = 42

0x7=0

7 x 7 = 49

7 x 4 = 28

7x0=0


Bài 2:
Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có
tất cả bao nhiêu ngày ?

Tóm tắt:
1 tuần có : 7 ngày
4 tuần có : . . . ngày ?

Bài giải:
Số ngày của 4 tuần lễ là :
7 x 4 = 28 ( ngày )
Đáp số : 28 ( ngày )

TaiLieu.VN


êm 7 rồi viết số thích hợp vào ô trống
7

TaiLieu.VN

14

21 28 35 42 49 56 63

70


1

2

3

7 x 2 = 14

7 x 4 = 28

7 x 5 = 35

4

5

6

7 x 3 = 21
TaiLieu.VN

7 x 8 = 56

7 x 10 = 70


-Học thuộc bảng nhân 7.
-Xem kĩ bài ở nhà .
-Xem trước bài : Luyện tập trang 32

TaiLieu.VN


Cảm ơn quý thầy cô đến dự

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×