Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 8: Bảng nhân 7

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ
DỰ GIỜ THĂM LỚP

TaiLieu.VN


• BÀI 2/T30: Đặt tính rồi tính

24 :6
32 :5
TaiLieu.VN


• BÀI 2/T30: Đặt tính rồi tính

30 :5
34 :6
TaiLieu.VN


• BÀI 3/T30:


Một lớp học có 27 học
sinh, trong đó có
số
học sinh là học sinh giỏi.
Hỏi lớp học đó có bao
nhiêu học sinh giỏi?
TaiLieu.VN


Bài giải:

Số học sinh giỏi của lớp học đó
có là:
27 :3 = 9 (học sinh)
Đáp số: 9 học sinh
TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


HOẠT ĐỘNG 1:LẬP BẢNG NHÂN 7

 

 7 được lấy 1 lần, ta viết:
7x1=7
TaiLieu.VN


HOẠT ĐỘNG 1:LẬP BẢNG NHÂN


7

 

7 được lấy 2 lần, ta có:
7 x 2 = 7 + 7 = 14
TaiLieu.VN

Vậy : 7 x 2 = 14


HOẠT ĐỘNG 1:LẬP BẢNG NHÂN
77 được lấy 3 lần, ta có:
7 x3 = 7 +7 +7 = 21
TaiLieu.VN

Vậy : 7 x 3 = 21


LẬP BẢNG NHÂN 7

TaiLieu.VN

7X1=
7X2=
7X3=
7X4=
7X5=
7X6=
7 X 7=
7X8=
7X9 =
7 X 10 =


LẬP BẢNG NHÂN 7
7X1 = 7
7 X 2 = 14
7 X 3 = 21
7 X 4 = 28
7 X 5 = 35
7 X 6 = 42
7 X 7 = 49
7 X 8 = 56
7 X 9 = 63
7 X 10 = 70
TaiLieu.VN

HAI TÍCH LIÊN TIẾP
HƠN KÉM NHAU
BAO NHIÊU ĐƠN
VỊ?


ĐỌC
BẢNG
NHÂN
7
ĐỌC BẢNG NHÂN 7

TaiLieu.VN

7X1 = 7
7 X 2 = 14
7 X 3 = 21
7 X 4 = 28
7 X 5 = 35
7 X 6 = 42
7 X 7 = 49
7 X 8 = 56
7 X 9 = 63
7 X 10 = 70


ĐỌC BẢNG NHÂN 7

TaiLieu.VN

7X1 = 7
7X2 =
7 X 3 = 21
7X4 =
7 X 5 = 35
7X6 =
7 X 7 = 49
7X8 =
7 X 9 = 63
7 X 10 =


ĐỌC BẢNG NHÂN 7

TaiLieu.VN

7X1 =
7X2 =
7X3 =
7X4 =
7X5 =
7X6 =
7X7 =
7X8 =
7X9 =
7 X 10 =


HOẠT ĐỘNG 2:LÀM BÀI TẬP

• BÀI I/T31:Tính nhẩm
7 x 3 = 7 x 8 = 7 x2 = 7 x 1 =
7 x 5 = 7 x 6 = 7 x 10 = 0 x 7 =
7x7= 7x4= 7x9 = 7x0=

Trong bài tập 1, phép nhân nào
không có trong bảng nhân 7?
TaiLieu.VN


HOẠT ĐỘNG 2:LÀM BÀI TẬP

O nhân với một số hoặc một
số nhân với O thì kết quả
như thế nào?

TaiLieu.VN


HOẠT ĐỘNG 2:LÀM BÀI TẬP

O nhân với một số hoặc một
số nhân với O thì kết quả
bằng O

TaiLieu.VN


HOẠT ĐỘNG 2:LÀM BÀI TẬP
Bài 2/T31:

Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4
tuần lễ có bao nhiêu ngày?

TaiLieu.VN


HOẠT ĐỘNG 2:LÀM BÀI TẬP
Bài giải:

4 tuần lễ có số ngày là:
7 x 4 = 28 (ngày)
Đáp số : 28 ngày

TaiLieu.VN


HOẠT ĐỘNG 3: TRÒ CHƠI
TRÒ CHƠI ĐẾM NHANH

7

14

1

2

TaiLieu.VN

42
3

4

5

6

63
7

8

9

10


HOẠT ĐỘNG 3: TRÒ CHƠI

Học sinh thi đọc thuộc
bảng nhân 7

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×