Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 8: Bảng nhân 7

BÀI GIẢNG TOÁN LỚP 3

TaiLieu.VN


Toán :
Bài cũ :
6 cm x 6 = 36 cm
6 cm x 9
=

TaiLieu.VN

54 cm


Toán :

Bảng nhân 7
7 được lấy 1 lần
7x1 =7

7 được lấy 2 lần
7 x 2= 7+7=
Vậy: 7 x 214
= 14
7 được lấy 3 lần

7x
7x
14
7x
7x
28
7x
35
7x
42
7x

1=7
2=
3=
21
4=
5=
6=

7 = 49

7 x 8 = 56

7 x 3 =7+7+7= 217 x 9 =
Vậy 7 x 3 = 21
TaiLieu.VN

63
7 x 10=
70


Toán :Bảng nhân 7
7x1 = 7
7 x 2 = 14
7x3 =
7 x 4 21
= 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63

TaiLieu.VN

7 x 10 = 70


Toán :
Bài 1 :

Bảng nhân 7
Tính nhẩm :

7 x 3 = 21

7 x 8 = 56

7 x 2 = 14

7x1= 7

7 x 5 = 35

7 x 6 = 42

7 x 10 = 70

0x7= 0

7 x 7 = 49

7 x 4 = 28

7 x 9 = 63

7x0= 0

+ Số 0 nhân với bất kỳ số nào cũng bằng 0 và ngược lại
+ Số 1 nhân với bất kỳ số nào cũng bằng chính số đó và ngược lại
TaiLieu.VN


Toán :

Bảng nhân 7

Bài 2 :
Mỗi tuần lễ có 7 ngày .Hỏi 4 tuần lễ có tất cả bao nhiêu ngày ?
Bài giải :
Bốn tuần lễ có số ngày là :
7 x 4 = 28 ( ngày )
Đáp số : 28 ngày

TaiLieu.VN


Toán :

Bảng nhân 7

Bài 3 :
ĐẾM THÊM 7 RỒI VIẾT SỐ THÍCH HỢP VÀO MỖI
VẠCH CỦA TIA SỐ .

0

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

TaiLieu.VN


Trò chơi: Tìm đường về nhà
Có 5 chú gà lạc đường về chuồng. Em hãy giúp
những chú gà đó tìm được đường về
3x7

7x8

4x7

9x7

28

TaiLieu.VN

56

21

63

42

6x7


Toán :

Dặn dò :

TaiLieu.VN

Bảng nhân 7

Học thuộc lòng bảng nhân 7
Làm các bài tập còn lại


KÍNH CHÚC CÁC THẦY GIÁO,
CÔ GIÁO MẠNH KHỎE !

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×