Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 8: Bảng nhân 7

Moân : TOAÙN
Lôùp : 3

BÀI: BẢNG NHÂN 7

TaiLieu.VN


Kiểm tra bài cũ
Đặt tính rồi tính
Lớp

TaiLieu.VN

Cá nhân

16 : 2

34 : 6

32 : 5


27 : 3


6 x 3 = 18
6 x 7 = 42
6 x 9 = 54
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 2 = 12
6x1= 6
6 x 8 = 48
6 x 4 = 24
TaiLieu.VN

6x0= 0


Thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2009

Toán

TaiLieu.VN


7 được lấy 1 lần
7 x 1 = 7.

7x1=7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21

7 được lấy 2 lần

7 x 4 = 28

7 x 2 = 7 + 7 = 14
Vậy : 7 x 2 = 14

7 x 5 = 357 được lấy 3 lần
7 x 3 = 7 + 7 + 7 = 14

Vậy : 7 x 3 = 21

7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN

7 x 1 = 7

7 x 6 = 42

7 X 2 = 14

7 X 7 = 49

7 x 3 = 21

7 x 8 = 56

7 x 4 = 28

7 x 9 = 63

7 x 5 = 35

7 x 10 = 70


TaiLieu.VN


7x3=
7x5=
7x2=
7x9=
7x4=
7x6=
7x7=
0x7=
7x0=
7x8=

TaiLieu.VN


Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có tất
cả bao nhiêu ngày ?
Tóm tắt

Giải

1 tuần lễ có : 7 ngày

4 tuần lễ có số ngày là:

4 tuần lễ có : … ngày ?

7 x 4 = 28 (ngày)
Đáp số: 28 ngày

TaiLieu.VN


Đếm thêm 7 rồi viết số thích hợp
vào ô trống:

7
TaiLieu.VN

14 21 28 35

42 49

56 63 70


TaiLieu.VN


TaiLieu.VN

7x1=7

7 x 6 = 42

7 x 2 = 14

7 x 7 = 49

7 x 3 = 21

7 x 8 = 56

7 x 4 = 28

7 x 9 = 63

7 x 5 = 35

7 x 10 = 70


TaiLieu.VN


7x4=
7x8=

TaiLieu.VN


7x6=
7x9=

TaiLieu.VN


7x5=
7x8=

TaiLieu.VN


7x4=
7x7=

TaiLieu.VN


7x3=
7x5=

TaiLieu.VN


7x7=
7x2=

TaiLieu.VN


7x4=
7x8=

TaiLieu.VN


7x2=
7x9=

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×