Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 9: Gấp một số lên nhiều lần

TaiLieu.VN


TOÁN

Kiểm tra bài cũ:

Tìm 1 của 10 kg?
2
?15
cmcm

?5 cm
cm

TaiLieu.VN

1
của 10 kg là: 5 kg
2TOÁN

Gấp một số lên nhiều lần
1 - Bài toán.
Đoạn thẳng AB dài 2 cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB.
Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy xăng-ti-mét ?
Tóm tắt
A

2cm

Bài giải
B

Độ dài đoạn thẳng CD là:

C

D

? cm

2 x 3 = 6 (cm)
Đáp số: 6 cm

Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.

TaiLieu.VN


TOÁN

Gấp một số lên nhiều lần
1 - Bài toán.
Tóm tắt
A 2cm B
C

Bài giải


Độ dài đoạn thẳng CD là:
D

2 x 3 = 6 (cm)

? cm
Đáp số: 6 cm
Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
2 - Thực hành.
Bài 1 (trang 33): Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em.
Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi ?

TaiLieu.VN


TOÁN

Gấp một số lên nhiều lần
1- Bài toán.
2- Thực hành.
Bài 1(trang 33): Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em.
Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi ?
Tóm tắt
Em:
Chị:

6 tuổi

? tuổi

TaiLieu.VN

Bài giải
Tuổi của chị năm nay là:
6 x 2 = 12 (tuổi)
Đáp số: 12 tuổi


TOÁN

Gấp một số lên nhiều lần
1- Bài toán.
2 - Thực hành.
Bài 1( trang 33)
Bài 2 ( trang 33): Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số
cam của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam ?
Tóm tắt
7 quả
Con
Mẹ
? quả

TaiLieu.VN


TOÁN

Gấp một số lên nhiều lần
1 - Bài toán.
2 - Thực hành.
Bài 1(trang 33)
Bài 2(trang 33)
Bài 3(trang 33): Viết số thích hợp vào ô trống:

5

0

9

7
12

10

5

20

35

25

0

Số đã cho

3

6

4

Nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị

8

11

15

30

Gấp
Gấp 5 lần số đã cho

D:\Thach.xvl
TaiLieu.VN


TOÁN

Gấp một số lên nhiều lần

1 - Bài toán.
Đoạn thẳng AB dài 2 cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB.
Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy xăng-ti-mét ?
Tóm tắt
Bài giải
A

2cm

B

C

Độ dài đoạn thẳng CD là:
D

2 x 3 = 6 (cm)

? cm
Đáp số: 6 cm
Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
2 - Thực hành.
Bài 1( trang 33)
Bài 2( trang 33)
Bài 3( trang 33)
TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×