Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 9: Gấp một số lên nhiều lần

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN GÒ VẤP
TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG THẾ VINH

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


?

KIỂM TRA BÀI CŨ


Tính
Viết
tiếp các số thích hợp
vào chỗ chấm

7 x 9 + 17
14; 21; 28; …; …; …


TaiLieu.VN


Thứ tư ngày 6 tháng 10 năm 2010
Toán

Hoạt động 1: Tìm hiểu bài.
Hoạt động 2: Luyện tập.
Hoạt động 3: Trò chơi: Đố bạn

TaiLieu.VN


Hoạt động 1:
Tìm hiểu bài.

TaiLieu.VN


Thứ tư ngày 6 tháng 10 năm 2010
Toán
Bài toán: An có …
2 quả cam. Số cam của Bình
nhiều gấp …
4 lần số cam của An. Hỏi Bình có
bao nhiêu quả cam?
An

Bình
TaiLieu.VN


Bài toán:

Tóm tắt:

Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn
thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB.
Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy xăng ti


mét ?

2cm

A

B

C

D

?cm
Giải
Độ dài đoạn thẳng CD là:
2  3 = 6 (cm)
Đáp số: 6 cm


Toán

Muốn gấp một số lên nhiều lần,
ta lấy số đó nhân với số lần.

TaiLieu.VN


Hoạt động 2:
Luyện tập.

TaiLieu.VN


Luyện tập
Bài 1: Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần
tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi ?
Tóm tắt:

6 tuổi
Em
Chị

? tuổi


Bài 2:

Con hái được 7 quả cam, mẹ hái
được gấp 5 lần số quả cam của con.
Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả
cam ?


Hoạt động 3:
Trò chơi:
Hái hoa giúp Thỏ
TaiLieu.VN


Viết số thích hợp vào ô trống (theo
mẫu)

Sè ®· cho

3

GÊp 5 lÇn
sè ®· cho

15


Hoạt động 3:
Trò chơi: Đố bạn

TaiLieu.VN


Điền số thích hợp vào ô trống

5
3
6

Gấp 7 lần
Gấp 9 lần
Gấp 8 lần

ĐỘI A

TaiLieu.VN

35
27
48

7
4
2

Gấp 8 lần
Gấp 5 lần
Gấp 9 lần

ĐỘI B

56
20
18


Xem lại bài.
Chuẩn bị bài : Luyện tập

TaiLieu.VN


nhiều
thành
tích
TaiLieu.VN


Thứ tư ngày 6 tháng 10 năm 2010
Toán
Bài toán: An có …
2 trái cam. Số cam của Bình
nhiều gấp …
4 lần số cam của An. Hỏi Bình có
bao nhiêu trái cam?
An

Bình
TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Sè ®· cho

3

NhiÒu h¬n sè
®· cho 5 ®¬n


8

GÊp 5 lÇn sè
®· cho

15

6

4

7

5

0


1

2

CÂU ĐỐ

3

4


t:
ế
i
b
n

b
Đố các
g
k
7
t
ế
i
b
Muốn
à
l
n

l
8
gấp
g
k
u
ê
i
h
n
bao
?
o
à
n
ế
h
ta làm t


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×