Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 9: Gấp một số lên nhiều lần

TaiLieu.VN


Toán:

Đọc bảng nhân 7
Tính : 7 X 5 + 15
7 X 7 + 21

TaiLieu.VN


Toán:

Gấp một số lên nhiều
lần
Bài toán : Đoạn
thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD dài
gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài
bao nhiêu xăng - ti - mét ?
Tóm tắt :

A 2cm

Bài giải :
Độ dài đoạn thẳng CD là :
2 X 3 = 6 (cm)
Đáp số : 6cm

B

C

D
... cm ?

Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó
nhân với số lần
TaiLieu.VN


Gấp một số lên nhiều
lần
1 Viết (theo
mẫu) :
Toán:

Mẫu : Gấp 3m lên 5 lần được : 3 X 5 = 15 (m)
6 X 4 = 24 (kg)

a/ Gấp 6kg lên 4 lần được : ................................
5 X 8 = 40 (l)
b/ Gấp 5l lên 8 lần được : ..................................
4 X 2 = 8 (giờ)

c/ Gấp 4giờ lên 2 lần được : ...............................

TaiLieu.VN


Toán:


2

Gấp một số lên nhiều
lần
Năm
nay Lan 7 tuổi, tuổi mẹ Lan gấp 5 lần tuổi Lan.

Hỏi năm nay mẹ Lan bao nhiêu tuổi ?

Lan :

Tóm tắt :
7 tuổi

Số tuổi của mẹ Lan năm nay là :
7 X 5 = 35 (tuổi)

Mẹ :
... tuổi ?

TaiLieu.VN

Bài giải :

Đáp số : 35 tuổi.


Toán:

Gấp một số lên nhiều
lần

3 Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) :
Số đã cho

3

6

4

7

5

0

Nhiều hơn
5 đơn vị

8

11

9

12

10

5

Gấp 5 lần
số đã cho

15

30

20 35

25

0

TaiLieu.VN


Trò chơi củng cố :Tìm nhà cho các con vật
1

20
kg

3

2

40
kg

100
kg
20X2

TaiLieu.VN

20X5

20


CHÚC
CÁC
EM

TaiLieu.VN

HỌC
GIỎI

CHĂM
NGOAN

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×