Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 9: Gấp một số lên nhiều lần

TaiLieu.VN


TOÁN

Kiểm tra bài cũ:

1)Tìm

1
3

của 69 kg

2)Đọc bảng nhân 7.

TaiLieu.VN


TOÁN
Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần

1:Bài toán
Đoạn thẳng AB dài 2 cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB.
Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy xăng-ti-mét ?
Tóm tắt
A

2cm

Bài giải
B

Độ dài đoạn thẳng CD là:
D

C

? cm

2 x 3 = 6 (cm)
Đáp số: 6 cm

Muốn gấp 2cm lên 5 lần ta làm thế nào ?
Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
Muốn gấp 4 kg lên 3 lần ta làm thế nào ?
TaiLieu.VN


TOÁN
Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần
1:Bài toán
Tóm tắt
A 2cm B
C

Bài giải
Độ dài đoạn thẳng CD là:
D

2 x 3 = 6 (cm)


? cm
Đáp số: 6 cm
Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
2:Thực hành
Bài 1( trang 33): Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em.
Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi ?

TaiLieu.VN


TOÁN
Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần
1:Bài toán
2:Thực hành
Bài 1( trang 33): Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em.
Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi ?
Tóm tắt
Em:
Chị:

6 tuổi

? tuổi

TaiLieu.VN


TOÁN
Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần
1:Bài toán
2:Thực hành
Bài 1( trang 33)
Bài 2( trang 33) :Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số
cam của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam ?
Tóm tắt
7 quả
Con:
Mẹ:
? quả
Bài giải
Số quả cam mẹ hái được là:
7 x 5 = 35 (quả)
TaiLieu.VN

Đáp số: 35 quả


TON
Tit 33: Gp mt s lờn nhiu ln
1:Bi toỏn
2:Thc hnh
Bi 1( trang 33)
Bi 2( trang 33)
Bi 3( trang 33): Vit s thớch hp vo ụ trng ( theo mu):
Số đã cho
Nhiều hơn số đã cho 5
đơn vị
Gấp 5 lần số đã cho

TaiLieu.VN

3

6

4

8

11

15

30

5

0

9

7
12

10

5

20

35

25

0


TOÁN
Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần

1,Bài toán
Đoạn thẳng AB dài 2 cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB.
Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy xăng-ti-mét ?
Tóm tắt
Bài giải
A

2cm

B

C

Độ dài đoạn thẳng CD là:
D

2 x 3 = 6 (cm)

? cm
Đáp số: 6 cm
Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
2,Thực hành
Bài 1( trang 33)
Bài 2( trang 33)
Bài 3( trang 33)
TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×