Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 9: Gấp một số lên nhiều lần

TaiLieu.VN


TOÁN:

KIỂM TRA BÀI CŨ
Tính:
a) 7 x 4 + 45 = 28 + 45
= 73

TaiLieu.VN

b) 7 x 9 + 29 = 63 + 29
= 92


TOÁN:

Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2 cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần
đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy xăng-ti-mét ?
Tóm tắt:

Bài giải:
Độ dài đoạn thẳng CD là:
A 2cm B
2 + 2 + 2 = 6 (cm)
Đáp số: 6 cm.
C

D

? cm

Bài giải:
Độ dài đoạn thẳng CD là:
2 x 3 = 6 (cm)
Đáp số: 6 cm.

TaiLieu.VN


TOÁN:

Gấp một số lên nhiều lần
Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2 cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần
đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy xăng-ti-mét ?
Tóm tắt:
A

2cm

Bài giải:
B

Độ dài đoạn thẳng CD là:

C

D

? cm


2 x 3 = 6 (cm)
Đáp số: 6 cm.

Muốn gấp 2cm lên 4 lần ta làm thế nào ?
Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
Muốn gấp 4 kg lên 5 lần ta làm thế nào ?
TaiLieu.VN


TOÁN:

Gấp một số lên nhiều lần
Bài toán:
Tóm tắt:
A 2cm B
C

Bài giải:
Độ dài đoạn thẳng CD là:
D

2 x 3 = 6 (cm)

? cm
Đáp số: 6 cm.
Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
Thực hành:

Bài 1: Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em.
Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi ?

TaiLieu.VN


TOÁN:

Gấp một số lên nhiều lần
Bài 1: Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em.

Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi ?
Tóm tắt:
Em:
Chị:

6 tuổi

6 x 2 =12 (tuổi)
? tuổi

TaiLieu.VN

Bài giải:
Năm nay tuổi của chị là:
Đáp số: 12 tuổi.


TOÁN:

Gấp một số lên nhiều lần
Bài 1 (trang 33)
Bài 2 (trang 33): Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp
5 lần số cam của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam ?
Tóm tắt:
Con:
Mẹ:

7 quả
? quả
Bài giải:
Số quả cam mẹ hái được là:
7 x 5 = 35 (quả)

TaiLieu.VN

Đáp số: 35 quả cam.


TON:

Gp mt s lờn nhiu ln
1.Bi toỏn
2.Thc hnh
Bi 1( trang 33)
Bi 2( trang 33)
Bi 3( trang 33): Vit s thớch hp vo ụ trng ( theo mu):
Số đã cho
Nhiều hơn số đã cho 5
đơn vị
Gấp 5 lần số đã cho

TaiLieu.VN

3

6

4

8

11

15

30

5

0

9

7
12

10

5

20

35

25

0


TOÁN:

Gấp một số lên nhiều lần
Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2 cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần
đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy xăng-ti-mét ?
Tóm tắt:
A

2cm

Bài giải:
B

Độ dài đoạn thẳng CD là:

C

D

? cm

2 x 3 = 6 (cm)
Đáp số: 6 cm.

Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.

TaiLieu.VN


TOÁN:

Gấp một số lên nhiều lần
Chuẩn bị : Luyện tập

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×