Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 9: Gấp một số lên nhiều lần

GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN

TaiLieu.VN


Toán:

GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN

Bài toán:
Đoạn thẳng AB dài 2dm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn
thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy đề -xi -mét?
Tóm tắt
Bài giải
A 2dm B
Độ dài đoạn thẳng CD là:
D
C
2 x 3 = 6dm
?dm


TaiLieu.VN

Đáp số: 6 dm


Toán:

GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN

Muốn gấp một số lên nhiều lần,
ta lấy số đó nhân với số lần

TaiLieu.VN


Toán: GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN
Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số
đó nhân với số lần
Luyện tập
Bài tập 1:
Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay
chị bao nhiêu tuổi?

Tóm tắt
Em

6 tuổi

Chị
? tuổi
TaiLieu.VN

Bài giải
Tuổi chị năm nay là:
6 x 2 = 12 ( tuổi)
Đáp số: 12 tuổi


Toán:


GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN

Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó
nhân với số lần
Bài tập 2:
Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam của
con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam?

Tóm tắt
7 quả
Con
Mẹ
TaiLieu.VN

? quả

Bài giải
Số cam của mẹ hái là:
7 x 5 = 35 (quả)
Đáp số: 35 quả cam


Toán: GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN
Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống:

TaiLieu.VN

Số đã cho
3

Gấp 5 lần số đã cho
15

6

30

4

20

7

35

5

25

0

0


TaiLieu.VN


KÍNH CHÚC CÁCTHẦY, CÔ GIÁO
MẠNH KHỎE.

CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×