Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 9: Gấp một số lên nhiều lần

TaiLieu.VN


KIỂM TRA BÀI CŨ :
7 x 5 + 15 = 35 + 15
=

TaiLieu.VN

50

7 x 7 + 21 = 49 + 21
= 70


TOÁN

Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần
1. Bài toán
Đoạn thẳng AB dài 2 cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB.
Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy xăng-ti-mét ?

Tóm tắt

A

2 cm

Bài giải

B

Độ dài đoạn thẳng CD là:
2 x 3 = 6 (cm)

.
C

D

Đáp số: 6 cm

? cm
Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
TaiLieu.VN


TOÁN
Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần
2. Thực hành
Bài 1( trang 33): Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em.
Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi ?
Tóm tắt
Em:
Chị:

6 tuổi

? Tuổi

TaiLieu.VNTOÁN
Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần

Tóm tắt

Em:
Chị:

6 tuổi

? Tuổi

TaiLieu.VN


TOÁN
Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần
2. Thực hành
Bài 1( trang 33): Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em.
Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi ?
Tóm tắt
Em:
Chị:

6 tuổi

Bài giải
Năm nay tuổi của chị là:

? Tuổi

6 x 2 = 12 (tuổi)
Đáp số: 12 tuổi

TaiLieu.VN


TOÁN
Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần
Bài 2( trang 33) : Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số
cam của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam ?
Tóm tắt
Con:
Mẹ:

7 quả
? quả
Bài giải
Số quả cam mẹ hái được là:
7 x 5 = 35 (quả)

TaiLieu.VN

Đáp số: 35 quả


TON
Tit 33: Gp mt s lờn nhiu ln

Bi 3( trang 33):

Vit s thớch hp vo ụ trng ( theo mu):

Số đã cho

3

Nhiều hơn số đã cho 5
đơn vị
Gấp 5 lần số đã cho
TaiLieu.VN

8
24

6

4

7

5

11
?

9?

12
?

10
?

0
?5

30
?

20?

35
?

25
?

?0

Hoan
bn! bn !
Chỳchụmng


?
Muốn gấp một số
lên nhiều lần ta làm
thế nào ?

TaiLieu.VN


TON
Tit 33: Gp mt s lờn nhiu ln

Bi 3( trang 33): Vit s thớch hp vo ụ trng ( theo mu):

Số đã cho
Nhiều hơn số đã cho 5
đơn vị
Gấp 5 lần số đã cho
TaiLieu.VN

3
8
24

6

4

7

5

11

9

12

10

30

20

35

25
?

0

?5
0?


TON
Tit 33: Gp mt s lờn nhiu ln
1. Bi toỏn
2. Thc hnh
Bi 1( trang 33):
Bi 2( trang 33)
Bi 3( trang 33): Vit s thớch hp vo ụ trng ( theo mu):
Số đã cho
Nhiều hơn số đã cho 5
đơn vị
Gấp 5 lần số đã cho
TaiLieu.VN

3
8
24

6

4

7

5

11

9

12

10

30

20

35

25

0

?5
0?


La

la
la.
..

Bạ
nl
đú àm
ng
rồi
!

TaiLieu.VN


Thùng thứ nhất có 5 lít nước mắm, thùng thứ hai
có số lít nước mắm gấp 3 lần thùng thứ nhất. Hỏi
thùng thứ hai có bao nhiêu lít nước mắm.

15

TaiLieu.VN


Mẹ cho chị 3 cái kẹo, mẹ cho em số kẹo gấp 2 lần
số kẹo của chị. Hỏi mẹ cho em bao nhiêu cái kẹo?

6

TaiLieu.VN


Tổ một có 6 bút máy, tổng số bút máy của lớp gấp 4
lần số bút máy của tổ một. Hỏi tổng số bút máy của
lớp là bao nhiêu ?

6
24

TaiLieu.VN

x

4

24


Tổ một có 6 bút máy, tổ một kém tổng số bút máy của
Cả lớp 4 lần. Hỏi tổng số bút máy của lớp là bao
nhiêu ?

x

6
24

TaiLieu.VN

4

24


Chưa chính xác.
Em làm lại lần
nữa.

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×