Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 9: Gấp một số lên nhiều lần

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN

TaiLieu.VN


KIỂM TRA
BÀI CŨ


Tính:
a) 7 x 4 + 45
b) 6 x 7+23
c) 7 x 9+37
 a)7

x 4 + 45 =73
 b)6 x 7+23 = 65
 c)7 x 9+37 = 100


TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


Bài toán:

TRANG
33

 Đoạn

thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD dài
gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng
CD dài mấy xăng-ti-mét ?
Bài toán cho biết gì?
Bài toán hỏi gì?
Tóm tắt sơ đồ bằng đoạn thẳng và giải
bài toán.
TaiLieu.VN


Bài toán:

TRANG
33

 Đoạn

thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD dài
gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng
CD dài mấy xăng-ti-mét ?
Tóm tắt:

A
C

2 cm


B

? cm

D

Bài giải:
Độ dài đoạn thẳng CD là:
2 x 3= 6 (cm)
Đáp số: 6 cm
TaiLieu.VN


Ta làm thế nào…

Gấp 2cm lên 3 lần ?
Gấp 4kg lên 3 lần ?
Gấp 8 m lên 5 lần?
Gấp một số lên nhiều
lần?


Lấy 2cm nhân 3.
Lấy 4 kg nhân 3
Lấy 8m nhân với 5.
Lấy số đó nhân với số
lần.

TaiLieu.VN


Muốn gấp một số lên
nhiều lần, ta lấy số đó
nhân với số lần.

TaiLieu.VN

Bài 1:
 Năm

nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi
em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi?
Tóm tắt:
6 tuổi
Em:
Chị:
? tuổi

Bài giải:
Tuổi của chị năm nay là:
6 x 2 = 12 ( tuổi)
Đáp số: 12 tuổi

Vậy nếu năm nay em 6 tuổi, chị 12 tuổi thì tuổi
chị gấp mấy lần tuổi em ?
TaiLieu.VN


Bài 2:
 Con

hái được 7 quả cam, mẹ hái được
gấp 5 lần số cam của con. Hỏi mẹ hái
được bao nhiêu quả cam?

7 quả cam
Con hái:
Mẹ hái:
? quả cam

Bài giải:
Số quả cam mẹ hái được là:
7x5= 35 ( quả)
Đáp số: 35 quả
TaiLieu.VN


So sánh
sự khác
Bài 3: Viết số thích hợp
vào
chỗ trống.
nhau giữa “thêm
một số đơn vị vào
một số” với “gấp

Số đã cho

3

Nhiều hơn số
đã cho 5 đơn vị

8

Gấp 5 lần
số đã cho

15

một số lên nhiều
6lần” ? 4
7

5

0

11

9

12

10

5

30

20

35

25

0

Thêm một số đơn vị vào một số ta thực hiện phép cộng
(số đó cộng với số đơn vị).

Gấp một số lên nhiều lần ta thực hiện phép nhân
(số đó nhân với số lần).
TaiLieu.VNVỀ NHÀ

-Xem vaø ghi
nhôù baøi hoïc
-Xem tröôùc
baøi”Luyện
tập”

TaiLieu.VN


TIẾT HỌC KẾT THÚCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×