Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 9: Gấp một số lên nhiều lần


Toán
Kiểm tra bài cũ
Tính:
7 x10 + 40 = 70 + 40
= 110

TaiLieu.VN

7 x 8 + 35 = 56 + 35
= 91


BÀI TOÁN

Toán
Gấp một số lên nhiều lần

Đoạn thẳng AB dài 2 cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần
đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy xăng-tiTóm
mét ?tắt

Bài giải
A 2c
B
Độ dài đoạn thẳng CD
C m
D là: 2 x 3 = 6 (cm)
? cm

Đáp số: 6 cm

Muốn gấp 2cm lên 3 lần ta làm thế nào ?
Muốn gấp 4 kg lên 2 lần ta làm thế nào ?
TaiLieu.VN


Toán
Gấp một số lên nhiều lần
Muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm
thế nào ?
Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với
số lần.

Thực
hành

Bài1. Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em.
Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi ?
TaiLieu.VN


Toán
Gấp một số lên nhiều lần

Bài toán
Thực hành
Bài1.Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em.
Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi ?
Tóm tắt

Em:


Chị:

6 tuổi

? Tuổi

TaiLieu.VN

Giải
Số tuổi chị là:
6 x2 = 12 (tuổi)
Đáp số: 12 tuổi


*Bài toán
*Thực hành

Toán
Gấp một số lên nhiều
lần

Bài 1
Bài 2. Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam của
con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam ?
Tóm tắt
7 quả
Con:
Mẹ:
? quả

Bài giải

Số quả cam mẹ hái được là:
7 x 5 = 35 (quả)
TaiLieu.VN

Đáp số: 35


Toán
Gấp một số lên nhiều lần
Thực hành
Bài 1 ( trang
33)
Bài 2( trang 33)
Bài 3( trang 33): Viết số thích hợp vào ô trống ( theo mẫu):
Số đã cho
6
3
4
7
5
Nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị

Gấp 5 lần số đã cho
TaiLieu.VN

0

8

11

9

12

10 5

15

30

20

35

25 0


TOÁN:
Gấp một số lên nhiều lần

Củng cố dặn dò
-

TaiLieu.VN

Về làm bài tập trong vở BTT in
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×