Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 9: Gấp một số lên nhiều lần

Môn Toán – Lớp 3

TaiLieu.VN


Kiểm tra bài cũ
1. Bài toán:

Mỗi lọ hoa có 7 bông hoa.
Hỏi 5 lọ hoa như thế có
bao nhiêu bông hoa?
TaiLieu.VN


Kiểm tra bài cũ
2. Tính nhẩm

7x8
=
7x9
TaiLieu.VN


56
63
49


Kiểm tra bài cũ
2. Tính nhẩm

7x6
=
7x4
TaiLieu.VN

42
28
0


Kiểm tra bài cũ
1. Bài toán:
Mỗi lọ hoa có 7 bông hoa. Hỏi 5 lọ hoa
như thế có bao nhiêu bông hoa?
Bài giải
Số bông hoa 5 lọ như thế có là:
7 x 5 = 35 (bông hoa)
Đáp số: 35 bông hoa
TaiLieu.VN


Bài mới
Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn
thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB.
Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy xăng-ti-mét?
Tóm tắt
A

2 cm

BC
? cm
TaiLieu.VN

Bài giải
Độ dài đoạn thẳng CD là:
2 x 3 = 6 (cm)
D
Đáp số: 6 cm


Môn Toán – Lớp 3

GẤP MỘT SỐ
LÊN NHIỀU LẦN


Muốn gấp 7 lên 3 lần
ta làm thế nào?
Muốn gấp 7 lên 3 lần
ta lấy 7 x 3 = 21

TaiLieu.VN


Muốn gấp 2cm lên 4 lần
ta làm thế nào?
Muốn gấp 2cm lên 4
lần ta lấy 2 x 4 = 8cm

TaiLieu.VN


Muốn gấp một số lên
nhiều lần ta làm thế nào?
TaiLieu.VN


Bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn
thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi
đoạn thẳng CD dài mấy xăng-ti-mét?
Tóm tắt
Bài giải
Độ dài đoạn thẳng CD là:
A 2 cm B
2 x 3 = 6 (cm)
D
C
Đáp số: 6 cm
? cm

Muốn gấp một số lên nhiều lần,
ta lấy số đó nhân với số lần
TaiLieu.VN


Bài 1
Tóm tắt
Em:

6 tuổi

Chị:
? tuổi

Bài giải
Năm nay tuổi của chị là:
6 x 2 = 12 (tuổi)
Đáp số: 12 tuổi
TaiLieu.VN


Bài 2
Con:
Mẹ:

? quả cam

TaiLieu.VN


Bài 2
Tóm tắt
Con:
Mẹ:

7 quả cam

? quả cam

Bài giải
Số cam mẹ hái được là:
7 x 5 = 35 (quả)
Đáp số: 35 quả
TaiLieu.VN


Bài 3

3 theo
+ 5m=
Viết số thích hợp vào ô trống
ẫu 8
Số đã cho
Nhiều hơn
số đã cho 5 đơn vị
Gấp 5 lần
số đã cho

3

6

4

7

5

8

11

9

12 10 5

15 30 20 35 25 0

3 x 5 = 15
TaiLieu.VN

0


Trò chơi

TaiLieu.VN


MuMu
ốn ốgnấgpấpmmộột tssốố lên
lên nhiều lần,
nhi
thế nào?
ta ềluấylầnsốtađlàm
ó nhân
với số lần
TaiLieu.VN


Chúc các em
chăm ngoan,
học giỏi

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×