Tải bản đầy đủ

Giáo án Lịch sử 9 bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 1975)

BÀI 30 : HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAMTHỐNG
NHẤT ĐẤT NƯỚC ( 1973 – 1975 )
A/ MỤC TIÊU BÀI HỌC :
1/ Kiên thức : Cunh cấp cho học sinh những hiểu biết về
-Nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc và miền Nam trong tình hình mới sau HĐ Pa ri nhằm tiến
tới giải phóng hoàn toàn Miền Nam
- Ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi của những thành công ma cách mạng 2 miền đạt được sau
HĐ Pa ri
2/ Tư tưởng :
- Bồi dưỡng tinh thần đoàn kết dân tộc
- Giáo dục lòng yêu nước cho học sinh và niền tin vào sự lãnh đạo của Đảng vào tiền đồ của cách
mạng.
3/ Kỹ năng :
- Rèn kỹ năng phân tích , nhận định, đánh giá tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân ta
- Kỹ năng sử dụng bản đồ tranh ảnh
B/ ĐỒ DÙNG PHƯƠNG TIỆN :
- Tranh ảnh, lược đồ, SGK
- Tư liệu tham khảo có liên quan
C/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
I/ Giới thiệu bài mới :
- Như sách giáo khoa

II/ Dạy và học bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG GHI BÀI
- Giáo viên giới thiệu hoàn cảnh nước ta sau
I/ Miền Bắc khôi phục hậu quả chiến tranh ,
HĐ Pa ri v( Mĩ rút miền bắc hòa bình).
ra sức khôi phục và phát triển kinh tế, văn
1) Sau HĐ Pa ri miền Bắc thực hiện những hóa , chi viện cho Miền Nam:
nhiệm vụ gì ?
* Khắc phục hậu quả chiến tranh : ( sgk trang
- Học sinh đọc nội dung trong SGK
55)
- Tóm tắt những thành tựu
* Phát triển kinh tế, văn hóa: ( sgk trang 55)
2)Nêu kết quảvà ý nghĩa của từng nhiệm vụ * Chi viện cho miền Nam : ( sgk trang 55)
đó ?
* Kết quả ý nghĩa :
- Đời sống nhân dân được ổn định, tạo điều kện
để miền Nam tổng tiến công và nổi dậy mùa
xuân năm 1975 .
- Chuẩn bị cho xây dựng và tiếp quản vùng giải
3) Sau khi ký HĐ Pa ri Mĩ và Ngụy có
phóng sau khi kết thúc chiến tranh.
những âm mưu gì ?
II/ Đấu tranh chống địch“Bình định - lấn
chiếm ”Tạo thế và lực, tiến tới giải phóng
4)Vì sao những năm đầu ta bị mất đất mất
Miền Nam:
dân
* Mĩ : Rút quân về nướcđể lại 2 vạn cố vấn
quân sự , tiếp tục viện trợ cho Ngụy..
5) Đứng trước tình hình trên Đảng ta đã có * Ngụy :Phá hoại HĐ Pa ri, mở hành quân “
những chỉ thị và chủ trương gì ?
Bình định – lấn chiếm”
( 7/73 BCHTW Đảng họp lần thứ 21đã xác
*Ta :
định nhiệm vụ của cách mạng MN là tiếp tục
- Thời gian đầu bị mất đất mất dâncon đường cách mạng bạo lực, kiên quyết đấu - Từ cuối năm 1973 đến đầu 1975 vừa chống
tranh chống địch trên 3 mặt trận Quân sựBình định– lấn chiếm vừa chủ động tiến công
chính trị- ngoại giao)
giành nhiều thắng lợi( Giải phóng Phước
6) Từ sau khi có chỉ thị của Đảng cuộc chiến Long ) , đẩy mạnh hoạt động sản xuất, văn hóa,
đấu của nhân dân Mn chống âm mưu của
giáo dục, y tế……
địch đạt những kết quả gì ?
-Học sinh đọc “Từ cuối 1973 đến hết ”
7) Thảo luận :
Sau HĐ Pa ri lực lượng giữa ta và địch đã
thay đổi như thế nào ? Điều đó có thuận lợi
gì cho ta ?
- Mĩ rút, Ngụy mất chỗ dựa -> Mĩ phải đánh
giặc theo kiểu con nhà nghèo
- Ta : MB giải phóngđẩy mạnh sản xuất tăng
tiềm lực kinh tế , tăng chi viện cho MN, MN
III/ Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành
mở rộng vùng giải phóng, sản xuất đẩy
toàn vẹn lãnh thổ Tổ Quốc :
mạnh….
1/ kế hoạch giải phóng hoàn toàn Miền Nam
=> Thuận lợi cho ta : Tạo điều kiện để ta giải
- Cuối 1974 đầu 1975 Bộ Chính trị TƯ Đảng đề
phóng nhanh MN
ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong 2 năm
7) Chủ trương và kế hoạch của Đảng ta như 75- 76 .
thế nào ? Vì sao Đảng lại chủ trương như
- Đảng nhấn mạnh “ Nếu thời cơ đến thì lập tức
vậy ?
giải phóng miền Nam trong năm 75”
_ Giới thjiệu tranh 71
- Phương châm : Đánh nhanh thắng nhanh, đỡ
8) Trong chủ trương, kế hoạch đó có những thiệt hại, giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh.
điểm nào khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn,
linh hoạt của Đảng ?
IV/ Sơ kết, củng cố : Tóm tắt những thành tựu của cả 2 miền sau HĐ và nhấn mạnh kế
hoạch giải phóng miền Nam của Đảng
V/ Câu hỏi và bài tập :
1/ Công cuộc khôi phục hậu quả chiến tranh ở MB đạt kết quả gì? Ý nghĩa?
2/ Vì sao Đảng ta lại chủ trưong giải phóng MN trong2 năm ?

TUẦN 32 – TIẾT 45
:

BÀI 30 : HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG
NHẤT ĐẤT NƯỚC 1973 – 1975 ( tt)
A/ MỤC TIÊU BÀI HỌC :
1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được
- Diễn biến cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 các chiến dịch Tây Nguyên, Huế,
Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh.
- Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc đấu tranh chống ĐQ Mĩ
2/ Tư tưởng :


-

Tiếp tục giáo dục lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc của nhân dân ta và lòng tin
của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng
3/ Kỹ năng :
- Tiếp tục rèn kỹ năng sử dụng bản đồ, kỹ năng phân tích, nhận định, đánh giá tình hình
B/ ĐỒ DÙNG PHƯƠNG TIỆN:
- Bản đồ treo tường chiến dịch Tây nguyên, Huế, Đà Nẵng , Hồ chí Minh
- Tranh ảnh SGK
- Tư liệu văn học….
C/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
I/ Giới thiệu bài mới :
Sau khi nhận định tình hình Đảng ta đã quyết định giải phóng MN trong 2 năm 75- 76 .
Nhưng thời cơ đã đến Đảng ta lại quyết định giải phóng trong năm 1975 , Kế hoạch của Đảng đã
thành công MN đã giải phóng .Vậy cuộc Tổng tiến công đó diễn ra như thế nào ? Kết quả và ý
nghĩa ra sao ta cùng tìm hiểu bài 30 tt
II/ Dạy và học bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG GHI BÀI
- Giáo viên giới thiệu lại chủ trương và kế
III/ Giải phóng hoàn toàn Miền Nam ,
hoạch của ta .
giành toàn vẹn lãnh thổ ( tt)
- Giới thiệu 3 chiến dịch lớn . Trận mở màn và 2/ Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân
nơi nổ phát súng đầu tiên .
1975:
1) Chiến dịch Tây Nguyên diễn ra như thế
* Chiến dịch Tây Nguyên :
nào ? Kết quả ?
- 10/3/75 trận mở màn ở Buôn Ma Thuột giành
- Dùng bản đồ trình bày , chú ý trận Buôn Ma
thắng lợi.
Thuột và ý nghĩa của nó trong việc tạo điều
- 12/3/75 Địch phản công chiếm lại BMT
kiện để ta mở tiếp các chiến dịch khác .
không thành=> Hệ thống phòng thủ tây
2) Vì sao Đảng ta lại quyết định kịp thời giải Nguyên rung chuyển.
phóng MN bằng kế hoạch giải phóng Huế –
- 14/3/75 Địch rút khỏi Tây nguyên về Miền
Đà Nẵng ?
Trung bị ta tiêu diệt.
3) Dựa vào lược đồ trình bày diễn biến và ý - 24/3/75 Tây Nguyên giải phóng.
nghĩa của trận Huế – Đà Nẵng ?
* Chiến dịch Huế – Đà Nẵng :
- 21/3 ta đánh vào Huế
- 10h 30 phút ngày 25/2 ta tấn công Cố Đô.
- 26/3 giải phóng toàn tỉnh Thừa Thiên, Thị xã
- Giới thiệu tình hình địch sau khi thất bại ở
Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Chu Lai.
Huế
- 29/3 ta tấn công Đà Nẵng, 3 giờ chiều Đà
Nẵng giải phóng.
– Đà nẵng và việc ta chuẩn bị tấn công Xuân
* Chiến dịch Hồ Chí Minh :
Lộc và Phan Rang .
- 16/4 ta tấn công và giải phóng Phan Giang.
4) Bị thất bại ở phòng tuyến Phan Rang và
- 21/4 Giải phóng Xuân Lộc. Tổng thống ngụy
Xuân Lộc tình hình Ngụy như thế nào ?
xin từ chức.
5) Chiến dịch Hồ CHí Minh bắt đầu khi
- 26/4 chiến dịch HCM bắt đầu. Ta từ 5 hướng
nào ? Diễn biến và kết quả ?
tấn công Sài Gòn chiếm 5 cơ quam đầu não .
- Dùng bản đồ trình bày diễn biến của chiến
- 10 h 45 phút ngày 30/4 tấn công dinh Độc
dịch
Lập .
- Dùng tranh ảnh tư liệu làm cho bài học sinh
- 11 h 30 phút Tổng thống Ngụy xin đầu hàng
động
- 2/5/75 MN giải phóng . cuộc tổng tiến công


6) Thảo luận :
Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của
nhân dân ta kết thuác thắng lợi do những
nguyên nhân nào ? Ý nghĩa lịch sử của cuộc
kháng chiến này ?
- Cho học sinh đọc sách trước khi thảo luận
- Giáo viên phân tích thêm sau khi đã trình bày
kết quả thảo luận .

và nổi dậy kết thúc thắng lợi.
IV/ Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng
lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu
nước
( 54-75)
1/ Ýnghĩa lịch sử : SGK trang 164
* Đối với dân tộc:
* Đối với thế giới :
2/ Nguyên nhân thắng lợi : SGK 164
* Chủ quan
* Khách quan :

III/ Sơ Kết và củng cố :
- Giáo viên tóm tắt các chiến dịch lơn , nguyên nhân và ý nghĩa lịch sử .
V/ Câu hỏi và bài tập :
1) Lập bảng thống kê về các niên đại về những thành tựu chủ yếu của 2 miền Nam
Bắc trng cuộc kháng chiến chống Mĩ 1954 – 1975?
2) Nguyên nhân lịch sử và ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ ?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×