Tải bản đầy đủ

Giáo án Lịch sử 9 bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng Xuân 1975

CHƯƠNG VII: VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

Bài 31
VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG XUÂN 1975
I.Mục tiêu
1.Kiến thức:Tình hình hai miền Nam-Bắc sau đại thắng xuân năm 1975, Chúng ta
hoàn thành thống nhất về mặt nhà nước
2.Tư tưởng :
Bồi dưỡng cho học sinh lòng yêu nước tinh thần đoàn kết Bắc - Nam tinh thần độc
lập dân tộc, thống nhất tổ quốc và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai
dân tộc
3.Kĩ năng:
Rèn luyện cho học sinh kĩ năng phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử
II Chuẩn bị
-.Thày: Sử dụng tranh ảnh trong SGK và một số tranh ảnh trong thời kì này.
- Trò: Đọc SGK
III.Tiến hành lên lớp
*Sĩ số
9C /33
9D
/28

A/ Kiểm tra bài cũ : không kiểm tra bài cũ
B/. Dạy bài mới:
Sau đại thắng xuân 1975, cả nước đi lên CNXH nhưng hậu quả 21 năm chiến tranh
để lại rất nặng nề sau cuộc kháng chiến chống Mic cứu nước, nhân dân 2 miền
Nam - Bắc ra sức khắc phục hậu quả chiến tranh khôi phục và phát triển kinh tế,
văn hoá hoàn thành thống nhất đất nước
I/ Tình hình hai miền Nam-Bắc sau đại thắng xuân 1975
* tình hình miền Bắc
GV: Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, nhưng
hậu quả chiến tranh 21 năm để lại rất nặng nề, nhân dân hai miền Nam Bắc ra sức
khắc phục hậu quả chiến tranh khôi phục và phát triển kinh tế văn hoá hoàn toàn
thống nhất nước nhà
?HS(TB): Tình hình cách mạng miền Bắc có những khó khăn, thuận lợi gì?
( Thuận lợi : từ năm 1954-1975, cách mạng XHCN mièn Bắc đã đạt những thành
tựu to lớn, toàn diện, bước đầu xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã
hội
- Thuận lợi : từ năm 1954-1975, cách mạng XHCN mièn Bắc đã đạt những
thành tựu to lớn và toàn diện, đã xây dựng được cơ sở vật chất-kĩ thuật của chủ
nghĩa xã hội
? HS(KG): Nêu hậu quả mà chiến tranh để lại


( Nhiều làng mạc, ruộng đồng bị tàn phá nửa triệu hác ta ruộng đất bị bỏ hoang 1
triệu ha rừng bị chất độc hoá học và bom đạn cày xới, với số bom mìn bị vùi lấp
trên các cánh đồng ruộng vườn nơi cư trú của nhân dân. Đội ngũ thất nghiệp có tới
hàng triệu người, số người mù chữ chiếm tỉ lệ lớn trong nhân dân )
- Khó khăn : cuộc "chiến tranh phá hoại" của Mĩ tàn phá nặng nề gây
hậu quả lâu dài
GV: Khó khăn cuộc chiến tranh bằng không quân và hải quân của Mĩ kéo dài và
hết sức ác liệt đã tàn phá nặng nề gây hậu quả lâu dài cho MB Trong 2 lần chiến
tranh phá hoại MB gần như toàn bộ các thành phố thị xã bị đánh phá trong đó 12
thị xã, 51 thị trấn bị phá huỷ hoàn toàn chiến tranh đã phá huỷ hầu hết những cái
mà nhân ta đã tốn biết bao công sức để xây dựng nên làm cho quá trình tiến lên của
đất nước bị chậm lại nhiều năm
* tình hình miền Nam
GV: MN hoàn toàn giải phóng chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính
quyền trung ương Sài Gòn bị sụp đổ
?HS(TB): Tình hình miền Nam sau đại thắng mùa xuân như thế nào
( Miền Nam hoàn toàn giải phóng chế độ thực dân mới và nguỵ quyền Sài Gòn đã
bị sụp đổ, khó khăn còn nhiều tệ nạn xã hội tồn tại kinh tế miền Nam phát triển


theo hướng TB nhưng nhìn chung kinh tế miền Nam vẫn là kinh tế nông nghiệp lạc
hậu sản xuất nhỏ phân tán là phổ biến, phát triển mất cân đối lệ thuộc vào viện trợ
bên ngoài )
- Thuận lợi: miền Nam hoàn toàn giải phóng, chế độ thực dân mới và
chính quyền Sài Gòn đã bị sụp đổ, kinh tế trong chừng mực nhất định đã
phát triển theo hướng TB
- khó khăn: cơ sở chính quyền ở địa phương cùng bao di hại của xã hội
vẫn tồn tại, kinh tế nông nghiệp lạc hậu sản xuất nhỏ phân tán, phát
triển mất cân đối lệ thuộc vào viện trợ bên ngoài, hậu quả chiến tranh
GV: (nhiều làng mạc, ruộng đồng bị tàn phá nửa triệu hác ta ruộng đất bị bỏ hoang
1 triệu ha rừng bị chất độc hoá học và bom đạn cày xới, vô số bom mìn bị vùi lấp
trên các cánh đồng, ruộng vườn, nơi cư trú của nhân dân. Đội ngũ thất nghiệp có
tới hàng triệu người, số người mù chữ chiếm tỉ lệ lớn trong dân cư )
Trong tình hình đất nước như vậy hai miền Nam-Bắc đều phải khắc phục hậu quả
của chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế để đi lên CNXH
II.Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển
kinh tế - văn hoá ở hai miền đất nước.(Không dạy)
III.Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975-1976)
GV: Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, tổ quốc VN đã được thống nhất về lãnh
thổ, song mỗi miền lại tồn tại một hình thức tổ chức nhà nước khác nhau
?HS(KG): Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới hội nghị ban chấp hành trung ương
Đảng đã đề ra như thế nào?


- Đáp ứng yêu cầu nguyện vọng mới chính đáng của nhân dân cả nước,
tháng 9-1975 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 đề ra
nhiệm vụ hoàn thành thống nhất nước nhà về mặt nhà nước
- 25-4-1976, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong
cả nước
- 24-6 3-7-1976 Quốc hội khoá VI của nước VN họp kì đầu tiên ở HN
quyết định
+ Tên nước : CHXHCNVN
+ Quốc huy, Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng
+ Quốc ca : Bài tiến quân ca
+ Thủ đô: Hà Nội
+ Thành phố Sài Gòn-Gia Định được đổi tên là thành phố HCM
+ Quốc hội bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo nhà nước, bầu ban dự thảo
hiến pháp
GV: Với kì họp lần thứ nhất quốc hội khoá VI, việc thống nhất đất nước về mọi
mặt nhà nước đã hoàn thành từ đây thống nhất trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư
tưởng, kinh tế văn hoá xã hội sẽ gắn liền với việc thực hiện những nhiệm vụ
CMXHCN trong cả nước
- Ở địa phương tổ chức thành ba cấp: Cấp tỉnh và thành phố trực thuộc
Trung ương và cấp huyện, xã mỗi cấp có Hội đồng nhân dân và Uỷ ban
nhân dân
Với kết quả của kì họp thứ nhất quốc hội khoá VI công việc thống nhất đất nước về
mặt nhà nước đã hoàn thành
C/Củng cố luyện tập
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới hội nghị ban chấp hành trung ương Đảng đã đề
ra như thế nào?
Đáp ứng yêu cầu nguyện vọng mới chính đáng của nhân dân cả nước, tháng 91975 Hội nghị ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 24 đề ra nhiệm vụ hoàn
thành thống nhất nước nhà về mặt nhà nước->25-4-1976 cuộc tổng tuyển cử bầu
Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước
D/.Hướng dẫn học ở nhà(1ph)
- Em hãy trinh bày tình hinh Bắc Nam sau đại thắng mùa xuân 1975. Thành
tựu khắc phục hậu quả chiến tranh và khôi phục và PT kinh tế
Rút kinh nghiệm sau tiết dạy
- Thời gian:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
- Nội dung:


.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.
- Phương pháp
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×