Tải bản đầy đủ

Giáo án Lịch sử 9 bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

:
Bài 33
VIỆT NAM ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
(Từ năm 1986 đến năm 2000)
I,Mục tiêu
1.Kiến thức.
Cho học sinh nắm được sự tất yếu phải đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội,
nội dung của đường lối đổi mới
Quá trình thực hiện đổi mới đất nước qua ba kế hoạch 5 năm (1986-1990,19911995,1996-2000)
Những thành tựu và yếu kém trong quá trình đổi mới
2.Tư tưởng.
- Bồi dưỡng cho học sinh lòng yêu nước gắn bó với chủ nghĩa xã hội có tinh thần
đổi mới trong lao động, công tác và học tập
-Tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và đường lối đổi mới đất nước
3.Kĩ năng:Rèn luyện cho học sinh kĩ năng phân tích nhận định, đánh giá các sự
kiện lịch sử
II.Chuẩn bị:
1/Thầy:Tranh ảnh lịch sử công cuộc đổi mới từ năm 1986 cho đến nay
Các văn kiện của đại hội đảng VI(1986), VII(1991), VIII(1996), IX(2001)
2:Trò:Đọc SGK
III/ Tiến trình bài dạy:

*Sĩ số:
9C
/32
9D
/28
A.Kiểm tra bài cũ
B/ Dạy nội dung bài mới:
Sau hơn 10 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong hai kế hoạch 5 năm chúng ta đã
thu được thành tựu nhất định đáng kể trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội
nhưng những khó khăn cũng không nhỏ, trong hoàn cảnh đó Đảng ta họp đại hội
lần thứ VII, trong đại hội này đã đề ra đường lối đổi mới
I.Đường lối đổi mới của Đảng (15ph)
GV: Trong hai thập niên thựcc hiện hai kế hoạch 5 năm (1976-1980)CMVN đã đạt
được những thành tựu và tiến bộ đáng kể trên các lĩnh vực của đời sống xã hội
?HS(TB): Đảng ta tiến hành đổi mới trong hoàn cảnh nào?
Trong nước đã thực hiện được hai kế hoạch 5 năm đạt được những thành tựu đáng
kể, nhưng gặp không ít những khó khăn yếu kém ngày càng trầm trọng
Thế giới: Do tác động của cuộc CM KH KT lần thứ hai những thay đổi của tình
hình thế giới quan hệ giữa các nước nhất là sự khủng hoảng toàn diện sâu sắc ở
Liên Xô và các nước Đông Âu đòi hỏi Đảng và nhà nước ta phải đổi mới
*Hoàn cảnh đổi mới


- Trong nước: sau khi đất nước thống nhất ta đã thực hiện 2 kế hoạch 5
năm đạt được những tiến bộ đáng kể song gặp không ít khó khăn ngày
càng trầm trọng đất nước trong tình trạng khủng hoảng về kinh tế xã hội
- Thế giới do tác động của cuộc CMKHKT, sự khủng hoảng của Liên Xô và
Đông Âu quan hệ quốc tế có những thay đổi
 Đảng ta chủ trương đổi mới
?HS(KG): Em hiểu như thế nào về quan điểm đổi mới của Đảng?
Đương lối đổi mới của đảng đề ra từ đại hội lần thứ VI(12-1986), được điều chỉnh
bổ xung trong các đại hội lần thứ VII(6/1991)đại hội VIII(6/1996) lần thứ
IX(2001)
* Đường lối đổi mớiđược đề ra từ đại hội thứ VI(12-1986) được bổ xung và điều
chỉnh ở đại hội VII. VIII. IX.
Đổi mớí đi lên chủ nghĩa xã hội không có nghĩa là thay đổi mục tiêu CNXH mà
làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn
về chủ nghĩa xã hội, đổi mới đồng bộ từ kinh tế chính trị đến tổ chức tư tưởng văn
hoá đổi mới kinh tế gắn với chính trị nhưng trọng tâm là kinh tế
- Nội dung: Đổi mới đất nước không phải là thay đổi mục tiêu CNXH làm


cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả
- đổi mới đồng bộ từ kinh tế chính trị đến tổ chức tư tưởng văn hoá, đổi
mới kinh tế gắn với chính trị nhưng trọng tâm là kinh tế
II.Việt Nam trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986-2000)(25ph)
GV: Đường lối đổi mới của Đảng được dư luận xã hội hưởng ứng và nhanh chóng
đi vào cuộc sống
*Kế hoạch 5 năm (1986-1990)
?HS(TB): Mục tiêu của Kế hoạch 5 năm (1986-1990)?
Cả nước tập chung sức người sức người sức của nhằm thực hiện nhiệm vụ mục tiêu
kinh tế: Lương thực thực phẩm hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu
- Mục tiêu: Cả nước tập trung lực lượng giải quyết 3 chương trình kinh
tế: Lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và xuất khẩu
- Thành tựu:
+ Lương thực từ chỗ thiếu ăn  1989 ta xuất 1.5 tr tấn gạo đứng thứ 3 thế
giới năm 1990 bảo đảm lương thực có xuất khẩu
+ Hàng tiêu dùng dồi dào.
+ Kinh tế đối ngoại phát triển nhanh và mở rộng về quy mô và hình thức
GV: Năm 1990 lương thực đáp ứng được nhu cầu trong nước và có dự trữ và xuất
khẩu hàng tiêu dùng dồi dào, sản xuất trong nước gắn chặt với nhu cầu thị trường
từ năm 1989 mở rộng hàng xuất khẩu có giá trị là gạo và dầu thô
Đời sống nhân dân ổn định
 Kế hoạch 5 năm (1991-1995)


Cả nước phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách ổn định và phát triển kinh tế, văn
hoá - xã hội, chính trị
- Mục tiêu:Cả nước phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách ổn định và
phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, chính trị
?HS(TB): nêu nhũng thành tựu về kế hoạch đạt được
- Thành tựu: Tình trạng đình đốn sản xuất và rối ren trong lưu thông hàng
hoá được khắc phục
- Kinh tế tăng trưởng nhanh, kinh tế đối ngoại phát triển, vốn đầu tư nước
ngoài tăng nhanh
 Kế hoạch 5 năm 1996-2000
?HS(TB): Mục tiêu của kế hoạch?
(Mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh hiệu quả ,bền vững đi đôi với giải quyết
những vấn đề bức súc của xã hội, đảm bảo an ninh giữ vững quốc phòng, cải
thiện đời sống nhân dân, nâng cao tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế)
- Mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh hiệu quả ,bền vững đi đôi với giải
quyết những vấn đề bức súc của xã hội, đảm bảo an ninh giữ vững quốc phòng,
cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế
- Thành tựu
+ Kinh tế tăng trưởng khá GDP tăng 7%/ năm, nông nghiệp phát triển liên
ục
+ Kinh tế đối ngoại tiếp tục phát triển, KH-CN chuyển biến tích cực, giáo dục
đào tạo phát triển nhanh, chính trị xã hội cơ bản ổn định an ninh quốc
phòng tăng cường , quan hệ đối ngoại mở rộng
?HS(KG): Theo em những thành tựu đạt được trong 15 năm đổi mới có ý nghĩa
lịch sử như thế nào?
 Ý nghĩa:Tăng cường sức mạnh tổng hợp thay đổi bộ mặt đất nước và đời
sống nhân dân, củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ
nghĩa,nâng cao vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế
GV: Bên cạnh những thành tựu chúng ta vẫn còn yếu kém về nền kinh tế phát triển
chưa vững chắc hiệu quả và sức mạnh cạnh tranh thấp. Một số vấn đề còn bức xúc
chậm giải quyết tình trạng tham nhũng suy thoái về chính trị đạo đức lối sống của
một bộ phận cán bộ đảng viên rất nghiêm trọng
- Hạn chế: Kinh tế phát triển chưa vững chắc hiệu quả và sức cạnh tranh
thấp.
- Một số vấn đề văn hoá, xã hội còn bức xúc chậm giải quyết, tình trạnh
tham nhũng suy thoái về chính trị đạo đức lối sống của một bộ phận cán
bộ đảng viên nghiêm trọng
C/ Củng cố luyện tập(4ph)
Đảng ta tiến hành đổi mới trong hoàn cảnh nào?


Trong nước đã thực hiện được hai kế hoạch 5 năm đạt được những thành tựu đáng
kể, nhưng gặp không ít những khó khăn yếu kém ngày càng trầm trọng
Thế giới: Do tác động của cuộc CM KH KT lần thứ hai những thay đổi của tình
hình thế giới quan hệ giữa các nước nhất là sự khủng hoảng toàn diện sâu sắc ở
Liên Xô và các nước Đông Âu đòi hỏi Đảng và nhà nước ta phải đổi mới
D/ Hướng dẫn học bài ở nhà.(1ph)
- Vì sao chúng ta phải đổi mới
- Quan điểm đổi mới của Đảng ta là gì
- Thành tựu và ý nghĩa của quá trình đổi mới (1986-2000)
Rút kinh nghiệm sau tiết dạy
- Thời gian:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
- Nội dung:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.
- Phương pháp
.....................................................................................................................................
.......................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×