Tải bản đầy đủ

Giáo án Lịch sử 9 bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000

Bài 34
TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM
TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT NHẤT ĐẾN NĂM 2000
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức: Giúp HS hiểu được:
- Quá trình phát triển của lịch sử dân tộc từ 1919 đến 2000 qua các giai đoạn
chính với những đặc điểm của từng giai đoạn lịch sử.
- Nguyên nhân cơ bản đã quyết định quá trình phát triển của lịch sử, bài học kinh
nghiệm lớn rút ra từ đó.
2. Thái độ: Quá trình đi lên không ngừng của lịch sử dân tộc củng cố niềm tự hào
dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự tất thắng của cách mạng và tiền
đồ của Tổ quốc.
3. Kĩ năng:
Rèn luyện HS kĩ năng phân tích, hệ thống sự kiện lịch sử điển hình, đặc điểm
lớn của từng giai đoạn.
II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC:
Sưu tầm tranh ảnh và tài liệu có liên quan đến giai đoạn lịch sử từ 1919 đến nay
chủ yếu là các thành tựu trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.
III/ PHƯƠNG PHÁP:
Trực quan , phân tích dữ liệu, đàm thoại, kể chuyện lịch sử, so sánh nhận
định.

IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC:
1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ:
2. Giới thiệu bài mới:
3. Dạy và học bài mới:
* Hoạt động 1
GV: Từ sau chiến tranh thế giới thứ
nhất đến nay 2000 lịch sử có thể chia làm
mấy giai đoạn?
HS: 5 giai đoạn
GV: 5 giai đoạn. Đặc điểm, nội dung
từng giai đoạn:
- Giai đoạn 1919-1930: Pháp khai thác
thuộc địa ở Việt Nam (1919-1929), làm biến
đổi tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam,
ĐCSVN ra đời mở đầu bước ngoặt của cách
mạng
- Giai đoạn: 1930-1945: Dưới sự lãnh

I/ Các giai đoạn chính và đặc điểm của
tiến trình lịch sử
* Chia làm 5 giai đoạn
- Giai đoạn 1: 1919-1930: 3-2-1930
Đảng cộng sản Việt Nam ra đời
- Giai đoạn 2: 1930-1945: Dưới sự lãnh
đạo của Đảng nhân dân đấu tranh làm nên
cách mạng Tháng Tám
- Giai đoạn 3: 1945-1954: Chín năm


đạo của Đảng (Hồ Chí Minh) cách mạng
Việt Nam qua các quá trình: 19301931,
1932-1935, 1936-1939, 1939-1945  Cách
mạng tháng Tám thắng lợi  mở ra kỷ
nguyên độc lập tự do
- Giai đoạn: 1945-1954: 9 năm k/c
chống Pháp quay trở lại xâm lược đã có sự
can thiệp của Mỹ giành t/lợi vang dội “5
châu chấn động địa cầu” đó là chiến thắng
Điện Biên Phủ
- Giai đoạn: 1954-1975:


+ Cách mạng XHCN ở miền Bắc
+ Cách mạng dân chủ nhân dân ở
miền Nam
Đồng thời thực hiện những nhiệm vụ
chung của cuộc k/c chống Mỹ cứu nước
thắng lợi hoàn toàn với đại thắng Xuân 1975
 mở ra kỷ nguyên độc lập thống nhất, đi lên
CNXH
- Giai đoạn: 1975-2000:
+ 10 năm đầu, gặp nhiều khó khăn
thử thách
+ 15 năm sau từ đại hội Đảng lần thứ
VI (12-1986) thực hiện đường lối đổi mới
đúng đắn, phù hợp với tình hình đất nước
GV: Tổng kết ý, chuyển ý
* Hoạt động 2
GV: Chia lớp thành 4 nhóm thảo luận
N1: Nguyên nhân thắng lợi?
N2+3: Bài học kinh nghiệm?
N4: Phương hướng đi lên?
Sau 3’ thảo luận GV gọi đại diện từng
nhóm lên trình bày  nhóm khác nhận xét bổ
sung  GV bổ sung, ghi bảng
GV: Giới thiệu tranh hình 91, 92 sgk
trang 181. Tổng kết ý
3. Củng cố:
Trả lời câu hỏi cuối (SGK)
4. Hướng dẫn tự học:

chống Pháp  thắng lợi bằng chiến dịch
Điện Biên Phủ
- Giai đoạn : 1954-1975: 21 năm xây
dựng CNXH ở miền Bắc và chống Mỹ ở
miền nam, thống nhất đất nước vào năm
1975
- Giai đoạn 5: 1975-2000: 25 năm xây
dựng và đổi mới đất nước đi lên CNXH

II/ Nguyên nhân thắng lợi, những bài
học kinh nghiệm, phương hướng đi lên
- Nguyên nhân thắng lợi: Sự lãnh đạo
sáng suốt của Đảng là nguyên nhân hàng
đầu quyết định thắng lợi
- Bài học kinh nghiệm: 5 bài (SGK)
- Phương hướng đi lên: Là độc lập dân
tộc gắn với CNXH


a. Bài vừa học: Như đã củng cố
b. Bài sắp học: Tiết sau kiểm tra học kỳ II về nhà chuẩn bị
Học tất cả các câu hỏi cuối bài từ đầu học kỳ II đến nay; Học kĩ các bài: 24, 25,
26, 30. Bám vào câu hỏi cuối bài và có phần lịch sử Phú Yên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×