Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN BÁN NHÓM HÀNG PHỤ TÙNG ÔTÔ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI ANH ĐỨC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN
------

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN BÁN NHÓM HÀNG PHỤ TÙNG ÔTÔ
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI ANH ĐỨC

Giáo viên hướng dẫn:
ThS Đàm Bích Hà

Sinh viên thực hiện : Tô Thị Hồng Ngọc
Lớp

: K12CK8

Mã sinh viên

: 16H151016

HÀ NỘI – 2018Trường Đại Học Thương Mại

Khoa Kế Toán Kiểm Toán
TÓM LƯỢC

Mỗi doanh nghiệp là một mắt xích quan trọng trong nền kinh tế quốc dân,sự
phát triển của doanh nghiệp góp phần đảm bảo nền kinh tế phồn vinh,thịnh vượng.Nền
kinh tế của nước ta trong những năm qua đã đạt được những bước tiến vững mạnh và
ngày càng có nhiều doanh nghiệp thích ứng được với các quy luật kinh tế thị
trường,kinh doanh có hiệu quả cao.Có những thành tựu đó là nhờ sự nỗ lực không
ngừng của mỗi doanh nghiệp ở tất cả các khâu sản xuất,lưu thông,phân phối đến tiêu
thụ.Trong đó không thể kể đến công tác kế toán bán hàng trong doanh nghiệp nói
chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng,nó góp phần phản ánh và cung cấp
chính xác,kịp thời những thông tin kịp thời cho các cấp lãnh đạo của doanh nghiệp để
có căn cứ đưa ra quyết định,chính sách và biện pháp phù hợp để tổ chức hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao hơn.
Qua quá trình tìm hiểu về kế toán bán nhóm hàng Phụ tùng Ôtô tại Công ty CP
Xây dựng và Vận tải Anh Đức,em nhận thấy kế toán bán hàng của Công ty có một số
vấn đề cần được quan tâm,hoàn thiện.Với những nhận thức của bản thân và trên cơ sở
kiến thức cơ bản về kế toán đã được học,em xin chọn đề tài: “Kế toán bán nhóm
hàng Phụ tùng Ôtô tại Công ty CP Xây dựng và Vận tải Anh Đức” để làm đề tài
khóa luận tốt nghiệp.
Với đề tài này,khóa luận đã nghiên cứu một số vấn đề lý luận có liên quan đến
kế toán bán hàng.Đồng thời nghiên cứu thực trạng công tác kế toán nói chung và kế
toán bán hàng nói riêng tại Công ty CP Xây dựng và Vận tải Anh Đức.Thông qua đó
đưa ra những nhận xét về ưu điểm cũng như tồn tại trong kế toán bán hàng tại công
ty.Sau đó căn cứ vào thực tế của doanh nghiệp kết hợp với vấn đề lý luận đã nghiên
cứu,khóa luận đưa ra một số ý kiến nhằm hòn thiện công tác kế toán bán nhóm hàng
Phụ tùng Ôtô tại công ty,góp phần nâng cao chất lượng thông tin kế toán bán hàng.

GVHD: Th.S Đàm Bích Hà

1 SVTH: Tô Thị Hồng Ngọc - Lớp K12CK8


Trường Đại Học Thương Mại

Khoa Kế Toán Kiểm Toán


LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình thực tập tổng hợp và hoàn thành bài khóa luận của mình
em đã nhận được sự giúp đỡ,sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô Trường Đại học
Thương Mại,các cô chú,anh chị là cán bộ nhân viên Công ty CP Xây dựng và Vận tải
Anh Đức.
Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Cô giáo Th.S Đàm Bích Hà,người
đã hướng dẫn trực tiếp,tận tình giúp đỡ em ngay từ bước lập đề cương chi tiết cho đến
khi hoàn thành khóa luận.Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học
Thương Mại cùng các thầy cô Khoa kế toán - kiểm toán,những người đã trực tiếp
giảng dạy em trog suốt quá trình học tập tại trường.
Em xin cảm ơn đến Chị Phạm Thị Nga – Giám Đốc và các anh chị Phòng kế
toán đã tận tình giúp đỡ chỉ bảo và hướng dẫn em hoàn thành bài khóa luận cuối cùng
của mình.
Tuy nhiên do thời gian nghiên cứu chưa nhiều và vốn kiến thức hiểu biết của
bản thân còn hạn chế nên khóa luận của em còn nhiều những thiếu sót.Kính mong
nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy,cô để bài khóa luận của em được hoàn
thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

GVHD: Th.S Đàm Bích Hà

2 SVTH: Tô Thị Hồng Ngọc - Lớp K12CK8


Trường Đại Học Thương Mại

Khoa Kế Toán Kiểm Toán
MỤC LỤC

TÓM LƯỢC.................................................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN..............................................................................................................ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU,SƠ ĐỒ HÌNH VẼ...........................................................v
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT......................................................................................vi
PHẦN MỞ ĐẦU..........................................................................................................1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN NHÓM HÀNG PHỤ TÙNG
ÔTÔ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI ANH ĐỨC...............5
1.1.Khái niệm cơ bản và lý thuyết về kế toán bán nhóm hàng trong doanh nghiệp
thương mại................................................................................................................... 5
1.1.1.Một số khái niệm cơ bản......................................................................................5
1.1.2.Một số lý thuyết về kế toán bán nhóm hàng........................................................5
1.2.Nội dung kế toán bán nhóm hàng tại doanh nghiệp............................................9
1.2.1.Kế toán bán nhóm hàng theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam.......9
1.2.2.Kế toán bán nhóm hàng theo quy định của Chế độ kế toán (theo Thông tư 200
ban hành ngày 22/12/2014/TT- BTC).........................................................................11
1.2.2.1.Chứng từ sử dụng.............................................................................................11
1.2.2.2.Vận dụng tài khoản..........................................................................................12
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN BÁN NHÓM HÀNG PHỤ TÙNG
ÔTÔ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢIANH ĐỨC.............14
2.1.Tổng quan về Công ty CP Xây dựng và Vận tải Anh Đức và các nhân tố ảnh
hưởng đến Kế toán bán nhóm hàng tại Công ty CP Xây dựng và Vận tải Anh Đức
..................................................................................................................................... 14
2.1.1.Tổng quan về Công ty Cổ phần Xây dựng và Vận tải Anh Đức.......................14
2.1.2.Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán bán nhóm hàng tại Công ty CP Xây dựng
và Vận tải Anh Đức....................................................................................................17
2.2.Thực trạng kế toán bán nhóm hàng Phụ tùng Ôtô tại Công ty Cổ phần Xây dựng
và Vận tải Anh Đức.....................................................................................................20
2.2.1.Đặc điểm tình hình kinh doanh của Công ty CP Xây dựng và Vận tải Anh Đức...20
2.2.2.Phương thức bán nhóm hàng tại Công ty CP Xây dựng và Vận tải Nga Đức.......21
2.3.Thực trạng kế toán bán nhóm hàng phụ tùng Ôtô tại Công ty CP Xây dựng và
Vận tải Anh Đức..........................................................................................................22
GVHD: Th.S Đàm Bích Hà

3 SVTH: Tô Thị Hồng Ngọc - Lớp K12CK8


Trường Đại Học Thương Mại

Khoa Kế Toán Kiểm Toán

2.3.1.Kế toán doanh thu bán hàng:............................................................................22
2.3.1.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng.......................................................................22
2.3.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty Cổ Phần
Xây dựng và Vận tải Anh Đức.....................................................................................23
2.3.1.3. Kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty Cổ phần
Xây dựng và Vận tải Anh Đức.....................................................................................25
2.3.2.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:............................................................25
2.3.3.Kế toán tình hình thanh toán với khách hàng..................................................26
2.3.3.1. Kế toán chi tiết các khoản phải thanh toán với khách hàng:............................26
2.3.3.2. Kế toán tổng hợp các khoản phải thu của khách hàng.....................................27
2.3.3.3.Kế toán giá vốn hàng bán.................................................................................27
CHƯƠNG III.KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TOÁN BÁN NHÓM HÀNG PHỤ
TÙNG Ô TÔ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢIANH ĐỨC.....28
3.1.Một số nhận xét, đánh giá khái quát về kế toán bán nhóm hàng phụ tùng ô tô
tại công ty cổ phần xây dựng và vận tải Anh Đức...................................................28
3.1.1.Những ưu điểm..................................................................................................28
3.1.1.1.Về bộ máy tổ chức quản lý:.............................................................................28
3.1.1.2.Công tác kế toán bán nhóm hàng phụ tùng ô tô tại Công ty CP xây dựng và vận
tải Anh Đức.................................................................................................................. 30
3.1.2.Những hạn chế cần khắc phục..........................................................................30
3.1.2.1. Về tổ chức công tác kế toán:...........................................................................31
3.1.2.2.Về công tác kế toán bán nhóm hàng tại công ty:..............................................31
3.1.3. Nguyên nhân của hạn chế:...............................................................................32
3.2 Yêu cầu và nguyên tắc đề xuất giải pháp kế toán bán nhóm hàng phụ tùng ôtô
tại Công ty Cổ phần Xây dựng và vận tải Anh Đức................................................32
3.3 Một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán bán nhóm
hàng phụ tùng ô tô tại Công ty CP xây dựng và vận tải Anh Đức..........................34
3.4.Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện kế toán bán nhóm hàng phụ tùng
ô tô tại Công ty CP Xây dựng và vận tải Anh Đức..................................................38
KẾT LUẬN................................................................................................................. 39
TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................40

GVHD: Th.S Đàm Bích Hà

4 SVTH: Tô Thị Hồng Ngọc - Lớp K12CK8


Trường Đại Học Thương Mại

Khoa Kế Toán Kiểm Toán

DANH MỤC BẢNG BIỂU,SƠ ĐỒ HÌNH VẼ

Sơ đồ 2.1 - Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty........................................................15
Sơ đồ 2.2.Sơ đồ bộ máy kế toán..................................................................................16
Sơ đồ 2.3.: Quy trình bán hàng của công ty.................................................................21

GVHD: Th.S Đàm Bích Hà

5 SVTH: Tô Thị Hồng Ngọc - Lớp K12CK8


Trường Đại Học Thương Mại

Khoa Kế Toán Kiểm Toán

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Từ viết tắt
CP
DN
GTGT
QĐ-BTC
TT-BTC
TK
TGNH
KQKD
BCTC
UBND
NVL
CCDC
TSCĐ
VNĐ
TNDN
HTK
QLDN
CĐKT
CCDV
LN

GVHD: Th.S Đàm Bích Hà

Giải nghĩa
Cổ phiếu
Doanh nghiệp
Giá trị gia tăng
Quyết định-Bộ tài chính
Thông tư Bộ tài chính
Tài khoản
Tiền gửi ngân hàng
Kết quả kinh doanh
Báo cáo tài chính
Uỷ ban nhân dân
Nguyên vật liệu
Công cụ dụng cụ
Tài sản cố định
Việt Nam Đồng
Thu nhập doanh nghiệp
Hàng tồn kho
Quản lý doanh nghiệp
Cân đối kế toán
Cung cấp dịch vụ
Lợi nhuận

6 SVTH: Tô Thị Hồng Ngọc - Lớp K12CK8


Trường Đại Học Thương Mại

Khoa Kế Toán Kiểm Toán
PHẦN MỞ ĐẦU

1.Tính cấp thiết,ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu
Từ khi chuyển đổi từ cơ chế quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường,đã làm
cho nền kinh tế trở nên sôi động hơn với sự cạnh tranh bình đẳng của doanh nghiệp
thuộc mọi thành phần kinh tế.Trong nền kinh tế thị trường,các doanh nghiệp muốn tồn
tại để khẳng định mình và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường đòi hỏi hàng hóa bán
ra phải được thị trường,người tiêu dùng chấp nhận.Mục tiêu hoạt động của doanh
nghiệp là hoạt động kinh doanh có hiệu quả,bảo toàn và phát triển để tạo tiền đề cho
việc mở rộng thị trường trong nước cũng như nước ngoài...Để bắt kịp xu thế phát triển
thì các doanh nghiệp cần phải tổ chức tốt nghiệp vụ bán hàng bởi bán hàng là khâu
quyết định đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Đối với doanh nghiệp hoạt động bán hàng chính là điều kiện kiên quyết giúp
cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển,thông qua hoạt động bán hàng doanh nghiệp có
được doanh thu,nhanh chóng thu hồivốn kinh doanh đồng thời tạo ra lợi nhuận.Lúc
này doanh nghiệp có điều kiện để thực hiện phân phối lợi ích vật chất giữa doanh
nghiệp với nhà nước,doanh nghiệp với người lao động hoặc giữa doanh nghiệp với chủ
doanh nghiệp...
Để hoàn thành tốt kế hoạch,tiêu hao hàng hóa,mỗi doanh nghiệp đều có bộ phận
tổ chức và quản lý mà trong đó kế toán nghiệp vụ bán nhóm hàng giữ vai trò quan
trọng.Việc tổ chức hợp lý quá rình hạch toán,kế toán nghiệp vụ bán nhóm hàng là yêu
cầu hết sức cần thiết với bất cứ doanh nghiêp thương mại nào.Thực tế nền kinh tế quốc
dân đã và đang cho thấy điều đấy.
Nhận thức được vai trò,ý nghĩa của công tác bán hàng đòi hỏi các doanh nghiệp
không ngừng củng cố nâng cao và hoàn thiện kế toán bán nhóm hàng để theo kịp tốc
độ của nền kinh tế hiện nay.Trong quá trình thực tập tại Công ty CP Xây dựng và Vận
tải Anh Đức em nhận thấy kế toán bán nhóm hàng đã dần được hoàn thiện qua các
năm hoạt động.Tuy nhiên vẫn còn một số điểm chưa thực sự phù hợp với hoạt động
của công ty như việc quản lý công nợ hay việc sử dụng chứng từ.Để quá trình bán
hàng của công ty nói chung hay kế toán bán nhóm hàng Phụ tùng Ôtô nói riêng đạt
hiệu quả góp phần đưa việc hạch toán kế toán nghiệp vụ bán hàng trở thành một công
cụ đắc lực phục vụ cho việc lập kế hoạch tiêu thụ hàng hóa và ra các quy định của nhà
quản lý.
GVHD: Th.S Đàm Bích Hà

1SVTH: Tô Thị Hồng Ngọc - Lớp K12CK8


Trường Đại Học Thương Mại

Khoa Kế Toán Kiểm Toán

Được sự giúp đỡ của cô giáo Đàm Bích Hà,các cô chú anh chị trong phòng kế
toán của Công ty CP Xây dựng và Vận tải Anh Đức cùng với kiến thức đã học ở
trường em đã thực hiện khóa luận của mình với đề tài: “Kế toán bán nhóm hàng Phụ
tùng Ôtô tại Công ty CP Xây dựng và Vận tải Anh Đức”.
2.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Hệ thống hóa,phân tích,làm rõ những lý luận cơ bản về kế toán bán nhóm
hàng,phân tích đánh giá thực trạng kế toán bán nhóm hàng tại Công ty CP Xây dựng
và Vận tải Anh Đức.Từ đó chỉ ra những ưu điểm,hạn chế và đưa ra các giải pháp để
hoàn thiện kế toán bán nhóm hàng tại Công ty.
3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
*Đối tượng:
Nghiên cứu lý luận về kế toán bán nhóm hàng và thực trạng kế toán bán nhóm
hàng Phụ tùng Ôtô của doanh nghiệp từ đó đề xuất ra những giải pháp để hoàn thiện
hơn kế toán bán hàng tại Công ty.
*Phạm vi nghiên cứu:
Nghiên cứu thực trạng bán nhóm hàng Phụ tùng Ôtô của doanh nghiệp từ đó đề
xuất ra những giải pháp để hoàn thiện hơn kế toán bán nhóm hàng tại Công ty.
+Không gian: Công ty CP Xây dựng và Vận tải Anh Đức
+Thời gian: Từ ngày 29/12/2017 đến ngày 21/03/2018
+Số liệu nghiên cứu: Số liệu tháng 01 năm 2017
+Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
+Phương pháp tính thuế GTGT: Phương pháp khấu trừ
4.Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu
Trong thời gian thực tập và tìm hiểu về đề tài: “Kế toán bán nhóm hàng Phụ
tùng Ôtô tại Công ty CP Xây dựng và Vận tải Anh Đức”, để đảm bảo thông tin cũng
như các dữ liệu được chính xác,đầy đủ,khách quan và đáp ứng được nhu cầu của bài
khóa luận thì em sử dụng các phương pháp sau:
*Phương pháp thu thập dữ liệu
Để nghiên cứu viết về đề tài này,em đã sử dụng 4 phương pháp thu thập dữ
liệu: phương pháp điều tra trắc nghiệm, phương pháp phỏng vấn và phương pháp
quan sát, phương pháp phân tích dữ liệu.

GVHD: Th.S Đàm Bích Hà

2SVTH: Tô Thị Hồng Ngọc - Lớp K12CK8


Trường Đại Học Thương Mại

Khoa Kế Toán Kiểm Toán

*Phương pháp điều tra :
-Nội dung:
+Thông tin cần thu thập: là những thông tin liên quan đến kế toán bán nhóm
hàng phụ tùng ô tô tại Công ty CP Xây dựng và Vận tải Anh Đức
+Đối tượng cần điều tra:
Giám đốc, Kế toán trưởng, Kế toán bán hàng.
- Cách thức thực hiện:
Lập phiếu điều tra gồm những câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến kế toán bán
nhóm hàng phụ tùng ô tô tại công ty,người được điều tra sẽ nhận mẫu phiếu,đọc và lựa
chọn phương án mà bản thân cho là phù hợp nhất.
- Mẫu phiếu điều tra (Xem phụ lục số 01)
- Kết quả thu được (Xem phụ lục số 03)
*Phương pháp phỏng vấn :
-Nội dung:
+Thông tin cần thu thập: là những thông tin liên quan đến kế toán bán nhóm
hàng phụ tùng ô tô tại Công ty CP Xây dựng và Vận tải Anh Đức
+Đối tượng cần phỏng vấn:
Giám đốc, Kế toán trưởng, Kế toán bán hàng.
- Cách thức thực hiện:
Lập bảng câu hỏi phỏng vấn trực tiếp: Các câu hỏi phỏng vấn trực tiếp đưa ra
cho từng đối tượng cụ thể với những câu hỏi phục vụ trực tiếp cho công tác nghiên cứu
thực trạng kế toán bán nhóm hàng Phụ tùng Ôtô tại công ty.
- Bảng câu hỏi phỏng vấn (Xem phụ lục số 02)
- Kết quả thu được (Xem phụ lục số 03)
*Phương pháp quan sát:
Ngoài phương pháp trên phương pháp này cung rất quan trọng trong việc
nghiên cứu đề tài.Trong thời gian thực tập tai công ty.em đã tiến hành quan sát trình tự
hạch toán,trình tự luân chuyển chứng từ,xem hệ thống sổ kế toán trên máy vi tính,các
chứng từ thực tế áp dụng tại đơn vị.
*Phương pháp phân tích dữ liệu

GVHD: Th.S Đàm Bích Hà

3SVTH: Tô Thị Hồng Ngọc - Lớp K12CK8


Trường Đại Học Thương Mại

Khoa Kế Toán Kiểm Toán

Sau khi thu thập được những dữ liệu kế toán cần thiết cho việc viết đề tài khóa
luận.Em tiến hành chọn lọc,phân tích cụ thể nhằm nổi bật vấn đề.
Qua kết quả điều tra phỏng vấn,em sử dụng phương pháp chỉ số nhằm đánh giá
một cách một cách đầy đủ,toàn diện hoạt động kinh doanh của công ty theo hai chỉ số
là chỉ số về bán hàng hóa và chỉ số hàng hóa tiêu thụ.Phương pháp so sánh để so sánh
sự biến động của các chỉ tiêu qua các kỳ khác nhau.,tiêu chuẩn so sánh là chỉ tiêu kỳ
gốc được chọn làm căn cứ so sánh.Để từ đó đưa ra kết quả chung nhất và chính xác
nhất và đã đánh giá được vấn đề nào là quan trọng và cần thiết phục vụ cho đề
tài.Những dữ liệu và công ty cung cấp bài khóa luận đã sử dụng phương pháp thống kê
phân tích,so sánh,đối chiếu số liệu giữa các kỳ,đánh giá tổng hợp và đưa ra các kết
luận cô đọng nhất về kế toán bán nhóm hàng phụ tùng Ôtô tại công ty CP Xây dựng và
Vận tải Anh Đức.
5.Kết cấu của khóa luận
Ngoài phần mở đầu,khóa luận gồm 3 chương với những nội dung sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về Kế toán bán nhóm hàng Phụ tùng Ôtô tại Công
ty CP Xây dựng và Vận tải Anh Đức: Các khái niệm cơ bản, phương thức bán
hàng, phương thức thanh toán và kế toán bán nhóm hàng theo thông tư
200/2014/TT-BTC.
Chương 2: Thực trạng về Kế toán bán nhóm hàng Phụ tùng Ôtô tại Công ty
CP Xây dựng và Vận tải Anh Đức: Thực trạng tổ chức bộ máy quản lý, bộ máy kế
toán và công tác kế toán nhóm bán hàng tại công ty.
Chương 3: Kết luận và đề xuất về Kế toán bán nhóm hàng Phụ tùng Ôtô tại
Công ty CP Xây dựng và Vận tải Anh Đức: Ưu điểm, hạn chế trong công tác kế
toán nhóm bán hàng tại công ty và giải pháp hoàn thiện.
Trong quá trình thực tập tại Công ty CP Xây dựng và Vận tải Anh Đức tuy đã
cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu và học hỏi song do thời gian thực tập không dài và kinh
nghiệm thực tế còn hạn chế nên bản báo cáo thực tập tốt nghiệp của em không tránh
khỏi những sai sót.Vì vậy, em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo để
báo cáo thực tập của em được hoàn thiện hơn.

GVHD: Th.S Đàm Bích Hà

4SVTH: Tô Thị Hồng Ngọc - Lớp K12CK8


Trường Đại Học Thương Mại

Khoa Kế Toán Kiểm Toán

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN NHÓM HÀNG PHỤ TÙNG
ÔTÔ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢIANH ĐỨC
1.1.Khái niệm cơ bản và lý thuyết về kế toán bán nhóm hàng trong doanh
nghiệpthương mại
1.1.1.Một số khái niệm cơ bản
*Khái niệm về bán hàng
Bán hàng là một quá trình trong đó người bán tìm hiểu, khám phá, gợi tạo và
đáp ứng nhu cầu của người mua, để cả hai bên nhận được quyền lợi thỏa đáng.
*Khái niệm doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu:
Theo VAS 14 “Doanh thu và thu nhập khác”,doanh thu và các khoản giảm trừ
doanh thu được định nghĩa như sau:
-Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế
toán,phát sinh từ các hoạt động sản xuất,kinh doanh thông thường của doanh nghiệp
góp phần tăng vốn chủ sỡ hữu.
-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong kỳ bao gồm:
+Doanh thu bán buôn: là doanh thu của khối lượng sản phẩm,hàng hóa...bán
cho các cơ quan,đơn vị khác... nhằm mục đích để tiếp tục chuyển bán và gia công
sản xuất.
+Doanh thu bán lẻ: là doanh thu của khối lượng sản phẩm,hàng hóa...bán cho
đơn vị khác,cá nhân nhằm mục đích để tiêu dùng.
+Doanh thu gửi bán đại lý: là doanh thu của khối lượng hàng gửi bán đại lý
theo hợp đồng ký kết.
-Hàng bán bị trả lại là các sản phẩm đã xác định tiêu thụ nhưng do phạm vi về
phẩm chất,chủng loại quy cách,nên bị người mau trả lại.Doanh thu hàng bán bị trả lại
là một khoản làm giảm trừ doanh thu phát sinh trong kỳ,cuối kỳ sẽ kết chuyển doanh
thu này để xác định lại doanh thu thuần thực tế trong kỳ.
1.1.2.Một số lý thuyết về kế toán bán nhóm hàng
*Đặc điểm bán hàng trong doanh nghiệp:
Việc tiêu thụ hàng hóa luôn là một vấn đề quan trọng trong bất kể nền kinh tế
nào,nó quyết định quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp,liên quan trực tiếp

GVHD: Th.S Đàm Bích Hà

5SVTH: Tô Thị Hồng Ngọc - Lớp K12CK8


Trường Đại Học Thương Mại

Khoa Kế Toán Kiểm Toán

tới lợi ích của doanh nghiệp,bởi có thông qua tiêu thụ thì tính chất hữu ích của hàng
hóa mới được xã hội thừa nhận,mới có khả năng bù đắp những chi phí bỏ ra và có lợi
nhuận.Mặt khác đẩy mạnh bán hàng cũng có nghĩa là làm tăng vòng quay vốn lưu
động,tiết kiệm vốn,sử dụng nguồn vốn hiệu quả,thực hiện tái sản xuất mở rộng.Vì vậy
khi xem xét nghiệp vụ bán hàng cần lưu ý các đặc điểm sau:
-Phạm vi hàng hóa:
+Hàng hóa phải thông qua quá trình mua bán và thanh toán theo một phương
thức thanh toán nhất định.
+Hàng hóa phải được chuyển quyền sở hữu từ bên bán sang bên mua và đã thu
được tiền hay một loại hàng hóa khác hoặc được người mua chấp nhận nợ.
+Hàng hóa bán ra phải thuộc diện kinh doanh của doanh nghiệp,do doanh nghiệp
mua vào hoặc gia công chế biến hay nhận vốn góp,nhận cấp phạt tăng thưởng.
*Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại:
-Bán buôn:Là phương thức bán mà kết thúc quá trình bán hàng hàng hóa,sản
phẩm vẫn còn trong lưu thông.Trong doanh nghiệp thương mại chủ yếu áp dụng hình
thức bán buôn qua kho.
Bán buôn qua kho: là bán buôn hàng hóa,sản phẩm mà hàng bá được từ kho bảo
quản của doanh nghiệp.Có hai hình thức bán buôn qua kho:
+Bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp: Theo hình thức này bên
mua đề cử đại diện mang giấy ủy quyền đến kho của doanh nghiệp để nhận
hàng.Doanh nghiệp xuất kho hàng hóa,sản phẩm giao trực tiếp cho đại diện bên
mua.Sau khi đại diện bên mua ký nhận đủ hàng,đã thanh toán tiền hoặc chấp nhận
nợ,hàng hóa đước xác định là tiêu thụ.
+Bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng: Theo hình thức này căn cứ
vào hợp đồng đã ký kết hoặc theo đơn đặt hàng,doanh nghiệp xuất kho thành
phẩm,bằng phương tiện vận tải của mình hoặc đi thuê ngoài,chuyển hàng giao cho
bên mua ở một điểm thỏa thuận.Chi phí vận chuyển do bên bán hoặc bên mua chịu
tùy theo hợp đồng kinh tế đã ký kết.Hàng hóa,sản phẩm chuyển bán vẫn thuộc
quyền sở hữu của doanh nghiệp.Hàng hóa,sản phẩm này được xác định là tiêu thụ
khi được nhận tiền do bên mua thanh toán hoặc giấy báo của bên mua đã nhận được
hàng và chấp nhận thanh toán.

GVHD: Th.S Đàm Bích Hà

6SVTH: Tô Thị Hồng Ngọc - Lớp K12CK8


Trường Đại Học Thương Mại

Khoa Kế Toán Kiểm Toán

-Bán lẻ: Là phương thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng hoặc các tổ
chức kinh tế hoặc các đơn vị kinh tế tập thể mua về để tiêu dùng nội bộ,đặc điểm của
phương thức này là hàng hóa đã ra khỏi lĩnh vực lưu thông và đi vào lĩnh vực tiêu
dùng.Giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa được thực hiện.Bán lẻ thường bán đơn
chiếc hoặc số lượng nhỏ phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng,giá bán thường ổn
định.Phương thức bán lẻ thường có ba hình thức sau:
+Hình thức bán hàng thu tiền tập trung: Theo hình thứ này việc thu tiền của
người mua và giao hàng cho người mua tách rời nhau,mỗi quầy hàng có một nhân viên
thu tiền làm nhiệm vụ thu tiền của khách viết hóa đơn hoặc tích kê cho khách để khách
đến nhận hàng ở quầy hàng do nhân viên bán hàng giao.
+Hình thức bán hàng thu tiền trực tiếp: Theo hình thức này,nhân viên bán hàng
trực tiếp thu tiền của người mua và giao hàng cho khách,hết canhân viên bán hàng làm
giấy nộp tiền và nộp lại tiền cho thủ quỹ.Đồng thời kiểm kê hàng hóa tồn tại quầy để
xác định hàng đã bán ra trong ca và lập báo cáo bán hàng.
+Hình thức bán hàng tự phục vụ: Theo hình thức này,khách hàng tự chọn lấy
hàng hóa,sau đó mang đến bộ phận thu tiền để thanh toán tiền hàng.
-Phương thức bán hàng đại lý: Theo hình thức này doanh nghiệp giao hàng
cho cơ sở nhận bán đại lý,ký gửi để các cơ sở này trực tiếp bán hàng.Bên đại lý sẽ trực
tiếp bán hàng và thanh toán tiền cho doanah nghiệp và được hưởng hoa hồng đại lý
bán.Số lượng hàng gửi đại lý vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp.Số hàng được
xác định là tiêu thụ khi doanh nghiệp nhận được tiền do bên đại lý thanh toán hoặc
chấp nhận thanh toán.
*Các phương thức thanh toán trong doanh nghiệp:
Hiện nay nền kinh tế ngày càng phát triển,cùng với sự phát triển không ngừng
của khoa học kỹ thuật,vì vậy cũng có nhiều phương thức thanh toán khác nhau.việc
quyết định thanh toán theo phương thức nào là do thỏa thuận của 2 bên và ghi lại trong
hợp đồng.Phương thức thanh toán trong thương mại thể hiện sự tín nhiệm,hiểu biết của
2 bên.Do đó tùy thuộc vào mục đích,giá trị lô hàng,mức độ quan hệ và tín nhiệm lẫn
nhau mà DN và người mua có thể lựa chọn các phương thức thanh toán khác nhau:
-Phương thức thanh toán trực tiếp: Là phương thức thanh toán mà mà quyền
sở hữu về tiền tệ sẽ được thực hiện trước hoặc ngay sau khi chuyển giao quyền sở hữu

GVHD: Th.S Đàm Bích Hà

7SVTH: Tô Thị Hồng Ngọc - Lớp K12CK8


Trường Đại Học Thương Mại

Khoa Kế Toán Kiểm Toán

hàng hóa.Sự vận động của hàng hóa gắn liền với sự vận động của tiền tệ.Việc thực
hiện thanh toán trực tiếp có thể bằng tiền mặt,ngân phiếu,séc hoặc có thể bằng hàng
hóa.Nhưng theo quy định của luật thuế GTGT một trong những điều kiện để thực hiện
khấu trừ GTGT thì các hóa đơn mua hàng có giá trị từ 20 triệu đồng thì việc thanh
toán phải thực hiện thông qua ngân hàng bằng cách chuyển khoản hoặc séc thanh toán.
Phương thức thanh toán trực tiếp đảm bảo cho doanh nghiệp thu hồi vốn
nhanh,hạn chế tình trạng bị chiếm dụng vốn,tuy nhiên phạm vi thanh toán có phạm vi áp
dụng hẹp,thường dùng trong phương thức bán lẻ hay khi doanh nghiệp có tài chính hạn
chế hoặc nhận thấy khả năng thanh toán,tư cách tín dụng của khách hàng thấp.
-Phương thức thanh toán chậm trả: Là phương thức thanh toán mà quyền sở
hữu về tiền tệ sẽ được chuyển giao sau một khoảng thời gian so với thời điểm chuyển
quyền sở hữu về hàng hóa.
Phương thức thanh toán chậm trả là một hình thức doanh nghiệp cấp tín dụng
cho các khách hàng của mình.Độ lớn thời gian của khoản tín dụng đó phụ thuộc vào
nhiều yếu tố như mối quan hệ với khách hàng,doanh nghiệp có quy mô lớn,tiềm lực tài
chính mạnh,sản phẩm có thời gian sử dụng lâu dài thường cho phép khách hàng trả
chậm trong thời gian dài hơn với khoản nợ lớn hơn so với các doanh nghiệp có tiềm
lực tài chính hạn chế,đồng thời cũng phụ thuộc vào điều kiện của khách hàng như sức
mạnh tài chính,khả năng thanh toán,tinh cách tín dụng.Trng điều kiện cạnh tranh ngày
càng gay gắt,nếu các tiêu chuẩn tín dụng quá cao thì doanh nghiệp có thể loại bỏ nhiều
khách hàng tiềm năng gây khó khăn trong việc tiêu thụ hàng hóa,nhưng nếu tiêu chuẩn
tín dụng quá thấp thì có thể làm tăng doanh số bán nhưng cũng làm rủi ro tín dụng
càng cao,gia tăng các khoản nợ khó đòi,chi phí thu tiền cũng tăng lên.Do đó doanh
nghiệp phải xác định rõ chính sách tín dụng của mình phù hợp.Đồng thời khi thực hiện
bán trả chậm đòi hỏi doanh nghiệp phải tổ chức theo dõi tốt các khoản nợ về mặt giá
trị,tình hình thanh toán,thời gian thanh toán.
-Phương thức thanh toán trả trước: Là phương thức thanh toán mà quyền sở
hữu về tiền tệ sẽ được chuyển giao trước thời điểm giao nhận hàng hóa.Mục đích của
việc thanh toán trước là để chắc chắn việc thực hiện hợp đồng mua hàng hóa của
khách hàng.Như vậy theo phương thức thanh toán này thì sự vận động của hàng hóa và
sụ vận động của tiền cũng có khoảng về không gian và thời gian.

GVHD: Th.S Đàm Bích Hà

8SVTH: Tô Thị Hồng Ngọc - Lớp K12CK8


Trường Đại Học Thương Mại

Khoa Kế Toán Kiểm Toán

*Hình thức thanh toán:
+Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt: Theo phương thức này việc chuyển giao
quyền sở hữu sản phẩm,hàng hóa,dịch vụ cho khách hàng và việc thu tiền được thực
hiện đồng thời và người bán sẽ được nhận ngay số tiền mặt tương ứng với số hàng hóa
mình đã bán.
+Thanh toán qua ngân hàng: Theo phương thức này,người mua có thể thanh
toán bằng các loại séc,thanh toán ủy nhiệm chi,thanh toán ủy nhiệm thu,trái phiếu,cổ
phiếu,các loại tài sản có giá trị tương đương.
1.2.Nội dung kế toán bán nhóm hàng tại doanh nghiệp
1.2.1.Kế toán bán nhóm hàng theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam
*Những quy định về ghi nhận doanh thu bán hàng theo Chuẩn mực kế
toán VAS 14
Hoạt động bán hàng là quá trình người bán chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa
sang tay người mua và nhận về quyền sở hữu tiền tệ hoặc quyền đòi tiền từ người
mua.Tổng số tiền mà doanh nghiệp thu được từ hoạt động bán hàng đó được ghi nhận
là doanh thu bán hàng.Như vậy để hoàn thiện nghiệp vụ kế toán bán hàng thì trước hết
ta phải có sự hiểu biết thấu đáo về lý luận doanh thu và những quy định ghi nhận
doanh thu bán hàng.
Theo chuẩn mực VAS 14 “Doanh thu và thu nhập khác” ban hành và công bố
theo quyết định số 149/2001/QĐ/BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ
tài chính điều kiện ghi nhận doanh thu và bán hàng như sau:
Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi giao dịch bán hàng đồng thời thỏa mãn
tất cả 5 điều kiện sau:
+Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở
hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua.
+Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu
hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa.
+Doanh thu được xác định khi tương đối chắc chắn
+Danh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng
+Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

GVHD: Th.S Đàm Bích Hà

9SVTH: Tô Thị Hồng Ngọc - Lớp K12CK8


Trường Đại Học Thương Mại

Khoa Kế Toán Kiểm Toán

Doanh nghiệp phải xác định thời điểm chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích
gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa cho người mua trong từng trường hợp cụ
thể.Trong hầu hết các trường hợp,thời điểm chuyển giao phần lớn rủi ro trùng với thời
điểm chuyển giao lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hợp pháp hoặc quyền kiểm soát
hàng hóa cho người mua.
Trường hợp doanh nghiệp vẫn còn chịu phần lớn rủi ro gắn liền với quyền sở
hữu hàng hóa thì giao dịch không được coi là hoạt động bán hàng và doanh thu không
được ghi nhận.Doanh nghiệp còn phải chịu rủi ro gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa
dưới nhiều hình thức khác nhau như:
+Doanh nghiệp còn phải chịu trách nhiệm để đảm bảo cho tài sản được hoạt
động bình thường mà việc này không nằm trong các điều khoản bảo hành thông thường.
+Khi việc thanh toán tiền bán hàng còn chưa chắc chắn vì phụ thuộc vào người
mua hàng hóa đó.
+Khi hàng hóa được giao còn chờ lắp đặt và việc lắp đặt đó là một phần quan
trọng của hợp đồng mà doanh nghiệp chưa hoàn thành.
+Khi người mua có quyền hủy bỏ việc mua hàng vì một lý do nào đó được nêu
trong hợp đồng mua bán và doanh nghiệp chưa chắc chắn về khả năng hàng bán có bị
trả lại hay không.
*Xác định doanh thu bán hàng theo Chuẩn mực kế toán VAS 14
Doanh thu được xác định thao giá trị hợp lý của các khoản thu đã hoặc sẽ thu được.
Doanh thu phát sinh từ giao dịch được giao dịch bởi thỏa thuận giữa doanh
nghiệp bên mua hoặc sử dụng tài sản.Nó được xác định bằng giá trị hợp lý của các
khoản thu hoặc sẽ thu sau khi trừ các khoản chiết khấu thanh toán,giảm giá hàng bán
và hàng bán bị trả lại.
Doanh thu được ghi nhận theo giá bán hàng hóa.Giá bán hàng hóa của doanh
nghiệp được xác định theo nguyên tắc phải đảm bảo bù đắp được giá vốn,chi phí đã bỏ
ra đồng thời đảm bảo cho doanh nghiệp có được khoản lợi nhuận định mức.Trên
nguyên tắc đó,giá bán hàng hóa được xác định như sau:
Giá bán hàng hóa = giá mua thực tế + Tỷ lệ %Thặng số thương mại
Thặng số thương mại dùng để bồi đăp chi phí và hình thành lợi nhuận,nó được
tính theo tỷ lệ % trên giá thực tế của hàng tiêu thụ.

GVHD: Th.S Đàm Bích Hà

10SVTH: Tô Thị Hồng Ngọc - Lớp K12CK8


Trường Đại Học Thương Mại

Khoa Kế Toán Kiểm Toán

Như vậy:
Giá bán hàng hóa = giá mua thực tế x % Thặng số thượng mại
*Xác định giá vốn hàng bán theo chuẩn mực kế toán VAS 02 “Hàng tồn
kho”
Xác định giá vốn hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc.Trong
trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá
trị thuần có thể thực hiện được theo nguyên tắc cẩn trọng.
Gía gốc hàng tồn kho bao gồm: Chi phí mua,chi phí chế biến và các chi phí
liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái
hiện tại.
*Phương pháp tính giá hàng tồn kho:
Việc tính giá hàng tồn kho trong kế toán bán hàng được thực hiện theo một
trong các phương pháp sau:
+Phương pháp tính theo giá đích danh
+Phương pháp bình quân gia quyền
+Phương pháp nhập trước, xuất trước
1.2.2.Kế toán bán nhóm hàng theo quy định của Chế độ kế toán (theo Thông tư200
ban hành ngày 22/12/2014/TT- BTC)
1.2.2.1.Chứng từ sử dụng
Chứng từ kế toán là các chứng từ bằng giấy tờ về nghiệp vụ kinh tế đã phát
sinh và thực sự hoàn thành, là căn cứ pháp lý cho mọi số liệu ghi trong sổ kế toán đồng
thời là cơ sở xác minh trách nhiệm vật chất. Vì vậy, chứng từ kế toán phải được ghi
đầy đủ các yếu tố theo quy định, không được sửa chữa, tẩy xóa. Kế toán kết quả kinh
doanh sử dụng chủ yếu những chứng từ sau:
chứng từ sử dụng trong kế toán bán hàng bao gồm:
– Hóa đơn GTGT: Mẫu số 01GTKT3/001
– Phiếu nhập kho: Mẫu số 01-VT
– Phiếu xuất kho: Mẫu số 02-VT
– Phiếu thu: Mẫu số 01-TT
– Phiếu chi: Mẫu số 02-TT

GVHD: Th.S Đàm Bích Hà

11SVTH: Tô Thị Hồng Ngọc - Lớp K12CK8


Trường Đại Học Thương Mại

Khoa Kế Toán Kiểm Toán

– Ngoài ra cũng có các chứng từ sau:Bảng kê bán lẻ hàng hóa, hóa đơn cước
phí vận chuyển, hóa đơn thuê kho bãi, thuê bốc dỡ trong quá trình bán hàng, hợp đồng
kinh tế với khách hàng, các chứng từ phản ánh tình hình thanh toán.
1.2.2.2.Vận dụng tài khoản
+Theo thông tư 200 ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài Chính, kế
toán bán nhóm hàng sử dụng các tài khoản sau:
Tài khoản loại 1: TK111,TK112,TK131,..
Tài khoản loại 3: TK331,TK3331,TK3387...
Tài khoản loại 5: TK5111,TK5211,5212,5213...
Tài khoản loại 6: TK632…
1.2.2.3.Hệ thống sổ và báo cáo kế toán bán hàng
* Tổ chức hạch toán theo hình thức nhật ký chung.
- Sổ kế toán tổng hợp là:
+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ nhật ký chuyên dùng (nếu có) gồm: Nhật ký thu tiền, nhật ký chi tiền, nhật ký
mua hàng, nhật ký bán hàng,...
+ Sổ cái các tài khoản: TK 5111, TK 632, TK 5211...
- Sử dụng sổ kế toán chi tiết: Sổ, thẻ kế toán chi tiết như là sổ chi tiết hàng hóa, thẻ
kho, sổ chi tiết TK 5111, sổ chi tiết TK 632, sổ chi tiết TK 5211...
* Tổ chức hạch toán theo hình thức chứng từ ghi sổ:
- Sổ kế toán tổng hợp:
+ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.
+ Sổ cái các tài khoản: TK 5111, TK 632,TK 5211, ...
- Sổ kế toán chi tiết: Là các sổ thẻ kế toán chi tiết: Sổ chi tiết TK 5111, sổ chi tiêt TK
632,sổ chi tiết TK 5211....
* Tổ chức hạch toán theo hình thức nhật ký – chứng từ:
- Sổ kế toán tổng hợp:
+ Nhật ký chứng từ (bao gồm: Sổ nhật ký 1: Tiền mặt, sổ nhật ký 2: Tiền gửi ngân
hàng, ...)
+ Sổ cái các tài khoản: TK 5111, TK 632,TK 5211....

GVHD: Th.S Đàm Bích Hà

12SVTH: Tô Thị Hồng Ngọc - Lớp K12CK8


Trường Đại Học Thương Mại

Khoa Kế Toán Kiểm Toán

- Sổ kế toán chi tiết: Là các thẻ và sổ kế toán chi tiết: Sổ chi tiết TK 5111, sổ chi tiêt
TK 632, sổ chi tiết TK 5211....
* Tổ chức hạch toán theo hình thức nhật ký – sổ cái:
- Sổ kế toán tổng hợp:
+ Bảng tổng hợp chứng từ.
+ Nhật ký sổ cái.
- Sổ kế toán chi tiết: Là sổ kế toán chi tiết các tài khoản: Sổ chi tiết TK 5111, sổ chi
tiêt TK 632, sổ chi tiết TK 5211...

GVHD: Th.S Đàm Bích Hà

13SVTH: Tô Thị Hồng Ngọc - Lớp K12CK8


Trường Đại Học Thương Mại

Khoa Kế Toán Kiểm Toán

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN BÁN NHÓM HÀNG PHỤ TÙNG
ÔTÔ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI
ANH ĐỨC
2.1.Tổng quan về Công ty CP Xây dựng và Vận tải Anh Đức và các nhân tố ảnh
hưởng đến Kế toán bán nhóm hàng tại Công ty CP Xây dựng và Vận tải Anh Đức
2.1.1.Tổng quan về Công ty Cổ phần Xây dựng và Vận tải Anh Đức
* Thông tin chung về công ty.
Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây Dựng Và Vận Tải Anh Đức
Tên tiếng Anh: AnhDuc Transport and Construction Joint Stock Company
Tên viết tắt: Công ty CP Xây dựng và Vận tải Anh Đức
Trụ sở chính: Tầng 3, nhà số 19B, ngõ 28 phố Chùa Hà, Phường Quan Hoa, Quận
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0979517517
Sổ đăng ký kinh doanh: 0105392587 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp
ngày 05/07/2011
* Quá trình hình thành và phát triển của công ty.
Thành lập theo quyết định số 486 ngày 05/07/2011 của UBND thành phố Hà
Nội, là một doanh nghiệp nhà nước hạng 2 thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội.
Xây dựng và thực hiện các kế hoạch kinh doanh, được phép cấp vay các loại
vốn, được mở tài khoản riêng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội, số tài
khoản:21210000047339.
* Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty.
Theo giấy phép kinh doanh Công ty đăng ký các Ngành nghề đăng kí kinh doanh:
Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trọ cho xe có động cơ
Xây dựng nhà các loại
Xây dựng công trình công ích
Phá dỡ
Chuẩn bị mặt bằng
Hoàn thiện công trình xây dựng
Bảo dưỡng,sửa chữa ô tô và xe có đông cơ khác
GVHD: Th.S Đàm Bích Hà

14SVTH: Tô Thị Hồng Ngọc - Lớp K12CK8


Trường Đại Học Thương Mại

Khoa Kế Toán Kiểm Toán

Bán buôn,vật liệu,thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Cho thuê máy móc,thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Đại lý du lịch
*Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty
Bộ máy của công ty cơ cấu tổ chức,bố trí gọn nhẹ,hiệu quả được thực hiện theo
mô hình trực tuyến chức năng, mỗi phòng, ban có chức năng nhiệm vụ riêng nhưng
kết hợp chặt chẽ, vì mục tiêu chung của công ty.
Sơ đồ 2.1 - Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

Giám đốc

Phó giám đốc

Phòng kinh
doanh

Phòng hành
chính, nhân sự

Phòng kế toán

(Nguồn: Phòng nhân sự)
Trong đó:
+Giám đốc: là người đại diện cho công ty trước pháp luật, có trách nhiệm điều
hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
+Phó giám đốc: là người cùng với giám đốc điều hành quản lý các hoạt động
sản xuất kinh doanh trong công ty, và thay mặt cho giám đốc giải quyết các công việc
trong phạm vi quyền hạn khi giám đốc vắng mặt.
+ Phòng kinh doanh: điều hành mọi hoạt động kinh doanh, tìm kiếm đối tác,
đàm phán, soạn thảo hợp đồng mua bán, thực hiện hợp đồng, duy trì mối quan hệ với
khách hàng, đôn đốc khách hàng thanh toán tiền hàng.
GVHD: Th.S Đàm Bích Hà

15SVTH: Tô Thị Hồng Ngọc - Lớp K12CK8


Trường Đại Học Thương Mại

Khoa Kế Toán Kiểm Toán

+ Phòng hành chính, nhân sự: có chức năng nhiệm vụ thu nạp các văn bản
pháp quy, chỉ thị công văn... của công ty để chuyển đi, lưu trữ, soạn thảo các văn bản,
các hợp đồng kinh tế của công ty, lưu giữa toàn bộ hồ sơ giấy tờ về doanh nghiệp,
quản lý việc đóng dấu ký tên và quản lý tài sản nằm trong phần phục vụ sản xuất kinh
doanh của công ty. Đồng thời chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến quyền lợi,
trách nhiệm của nhân viên.
+ Phòng kế toán: Theo dõi và ghi chép tình hình biến động tài sản, nguồn vốn,
tham mưu cho ban giám đốc về các quyết định tài chính. Tổ chức hạch toán ban đầu,
lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu quản lý của công ty.
*Tổ chức bộ máy kế toán:
Sơ đồ 2.2.Sơ đồ bộ máy kế toán
Kế toán trưởng

Kế toán tiền
lương

Kế toán
NVL, CCDC

Kế toán bán
hàng và
thanh toán

Thủ quỹ

(Nguồn: phòng kế toán)
+Kế toán trưởng: Trực tiếp phụ trách phòng kế toán,chịu trách nhiệm trước
Hội đồng quản trị về mọi hoạt động tài chính của Công ty,chịu trách nhiệm về chế
độ ,nguyên tắc tài chính đối với cơ quan cấp trên,với thanh tra kiểm toán nhà
nước,tham gia các hội họp có liên quan,thường xuyên xây dựng các kế hoạch tài
chính giao việc cho kế toán viên và cuối tháng kiểm tra tình hình công việc,lập các
báo cáo theo quy định.
+Kế toán tiền lương: Có nhiệm vụ tính lương cho công nhân trực tiếp sản xuất
và bộ phận văn phòng.Theo dõi bán hàng theo bộ phận,cửa hàng,nhân viên bán hàng
và tính thuế GTGT của hàng hóa bán ra.
+Kế toán NVL-CCDC: Theo dõi tình hình nhập xuất,tồn vật liệu,định kỳ vào
chi tiết vật tư và cuối kỳ đối chiếu với thủ kho

GVHD: Th.S Đàm Bích Hà

16SVTH: Tô Thị Hồng Ngọc - Lớp K12CK8


Trường Đại Học Thương Mại

Khoa Kế Toán Kiểm Toán

+Kế toán bán hàng và thanh toán: Thường xuyên theo dõi phát sinh tiền
mặt,tiền gửi ngân hàng như thu,chi,thanh toán tạm ứng,các khoản nợ phải thu,phải trả
viết hóa đơn bán hàng.
+Thủ quỹ: Hàng ngày căn cứ vào nghiệp vụ phát sinh như phiếu thu,phiếu chi
và sổ quỹ,cuối ngày báo cáo kế toán trưởng,đối chiếu với kế toán thanh toán,chịu trách
nhiệm bảo quản và quản lý toàn bộ lượng tiền mặt như: không bị mối sông,không có
tiền giả,không để cháy nổ,không để két thừa hoặc thiếu tiền.
*Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty:
Chế độ kế toán: áp dụng theo thông tư 200 ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ
Tài Chính.
Hình thức sổ kế toán: Nhật ký chung
Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01/N và kết thúc ngày 31/12/N
Kỳ báo cáo: Công ty lập báo cáo tài chính theo năm
Đơn vị tiền tệ sử dụng: VNĐ
Phương pháp tính thuế GTGT:
Công ty áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
Phương pháp khấu hao TSCĐ:
Công ty áp dụng phương pháp khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng
Phương pháp kế toán hàng tồn kho:
+ Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên
+Phương pháp tính giá vốn hàng bán: Phương pháp tính giá đích danh
+ Hệ thống tài khoản kế toán: Sử dụng hệ thống tài khoản theo thông tư 200
2.1.2.Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán bán nhóm hàng tại Công ty CP Xây dựng
và Vận tải Anh Đức
*Ảnhhưởngcủacácnhân tốbên ngoài
Mọi doanh nghiệp trong nền kinh tế đều chịu sự quản lí vĩ mô của Nhà nước, vì
vậy các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài đếu có sự ảnh hưởng khác nhau đến từng
doanh nghiệp.Công ty CP Xây dựng và Vận tải Anh Đức cũng chịu sự ảnh hưởng của
nhân tố bên ngoài như:chính trị – pháp luật,kinh tế...

GVHD: Th.S Đàm Bích Hà

17SVTH: Tô Thị Hồng Ngọc - Lớp K12CK8


Trường Đại Học Thương Mại

Khoa Kế Toán Kiểm Toán

 Nhân tố chính trị – pháp luật
Hiện nay Việt Nam được đánh giá là một trong những nước có nền chính trị
ổn định trên thế giới, tạo môi trường kinh doanh an toàn cho tất cả các doanh
nghiệp. Điều này thu hút rất nhiều các nhà đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho các
doanh nghiệp trong nước, trong đó có công ty cổ phần CP Xây dựng và Vận tải Anh
Đức.
Hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện và sự nghiêm minh trong thực thi
pháp luật tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp, tránh tình trạng
gian lận. Luật kế toánViệt Nam luôn được sửa đổi, bổ sung kịp thờiđể phù hợp với xu
thế hội nhập nền kinh tế tạo nên thuận lợi đối với công ty cổ phầnXây dựng và Vận tải
Anh Đức trong công tác kế toán, đặc biệt là kế toán bán nhóm hàng được hỗ trợ bởi
nhiều phương tiện và công cụ hơn, nhưng cũng gây ra một số khó khăn cho công ty
trong việc chuyển đổi áp dụng từ những quy định cũ sang những quy định mới. Hiện
nay công ty đã áp dụng Thông tư 200 thay thế cho Quyết định 15 của Bộ tài chính.
Nhân viên kế toán trong công ty cần nhiều thời gian cập nhật các thông tin về chế độ
kế toán hiện hành để đưa ra cách xác định KQKD đúng.
 Nhân tố kinh tế
Việt Nam đã trở thành thành viên của tổ chức Thương mại thế giới WTO, đây
vừa là cơ hội cũng là thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp, và đối với công
ty CP Xây dựng và Vận tải Anh Đức cũng vậy. Công ty có thể dễ dàng ký kết được các
hợp đồng kinh tế có giá trị cao với các đối tác nước ngoài. Nhà nước đã ban hành
chính sách khuyến khích đầu tư, chính sách thuế như giảm thuế TNDN…tạo điều kiện
thuận lợi cho công ty hoạt động kinh doanh hiệu quả. Hiện nay cơ sở hạ tầng kinh
tế(hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, điện nước…) của nước ta cũng đang đi vào
hoàn thiện để tạo điều kiện cho hội nhập kinh tế quốc tế tạo điều kiện cho các doanh
nghiệp tiết kiệm chi phí trong kinh doanh như chi phí giao dịch, lưu thông. Vì vậy
công ty CP Xây dựng và Vận tải Anh Đức có thể liên lạc trao đổi với đối tác được dễ
dàng, công tác vận chuyển hàng hóa từ nhà cung cấp đến khách hàng được kịp thời

GVHD: Th.S Đàm Bích Hà

18SVTH: Tô Thị Hồng Ngọc - Lớp K12CK8


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×