Tải bản đầy đủ

Sử dụng entity framework code first trong ASP NET MVC

Sử dụng Entity Framework Code First trong ASP.NET MVC
Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tạo một ứng dụng quản lý sách với chức năng CRUD
bằng ASP.NET MVC và áp dụng Entity Framework Code First.
Trước tiên chúng ta cần tạo một project MVC bằng Visual Studio. Ở đây hiện tại mình đang sử
dụng Visual Studio 2013

Để làm việc được với Code First thì trước tiên chúng ta phải tiến hành cài đặt Entity Framework
vào Project bằng cách như sau:


Chọn menu TOOLS -> Nuget Package Manager -> Package Manager Console. Trong màn hình
Package Manager Console chúng ta nhập vào dòng lệnh như sau và nhấn Enter để tiến hành cài đặt:
“Install-Package EntityFramework”

Models:
Trong folder Models chúng ta tạo một class đặt tên là Book chi tiết của class như sau:
1

namespace CodeFirstExample.Models

2


{

3

public class Book

4

{

5

public int Id { get; set; }

6

public string Title { get; set; }

7

public string Author { get; set; }

8
9

}
}

Vẫn ở trong folder Models chúng ta tạo tiếp một class tên là BookContext
1

namespace CodeFirstExample.Models

2

{

3


public class BookContext : DbContext

4

{

5

public BookContext()


6

:base("name=BookContext")

7

{

8

}

9
10

public DbSet Books { get; set; }

11
12

protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder
modelBuilder)

13

{

14

// khai báo Id sẽ là khóa chính

15

modelBuilder.Entity().HasKey(b => b.Id);

16
17

// khai báo Id sẽ tự động tăng

18

modelBuilder.Entity().Property(b => b.Id)

19

.HasDatabaseGeneratedOption(DatabaseGeneratedOption.Identity);

20

base.OnModelCreating(modelBuilder);

21

}

22

}

23 }

Để Code First có thể làm việc được với SQL Server thì ở đây ta phải khai báo chuỗi Connection
String như sau ở bên trong file WebConfig.
123Controller:
Trong folder Controllers chúng ta tạo class có tên là BooksController bằng cách chuột phải lên
folder Controllers chọn Add -> Controller:


Lúc này visual studio sẽ tự động sinh ra code để giúp bạn dễ dàng thực hiện các thao tác CRUD
(Create – Read – Update – Delete)
1

namespace CodeFirstExample.Controllers

2

{

3

public class BooksController : Controller

4

{

5
6

private BookContext db = new BookContext();


7

// GET: Books

8

public ActionResult Index()

9

{

10
11

return View(db.Books.ToList());
}

12
13

// GET: Books/Details/5

14

public ActionResult Details(int? id)

15

{

16

if (id == null)

17

{

18

return new
HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);

19

}

20

Book book = db.Books.Find(id);

21

if (book == null)

22

{

23

return HttpNotFound();

24

}

25

return View(book);

26

}

27
28

// GET: Books/Create

29

public ActionResult Create()

30

{

31
32

return View();
}


33
34

// POST: Books/Create

35

// To protect from overposting attacks, please enable the specific
properties you want to bind to, for

36

// more details see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598.

37

[HttpPost]

38

[ValidateAntiForgeryToken]

39
40

public ActionResult Create([Bind(Include = "Id,Title,Author")]
Book book)
{

41

if (ModelState.IsValid)

42

{

43

db.Books.Add(book);

44

db.SaveChanges();

45

return RedirectToAction("Index");

46

}

47
48
49

return View(book);
}

50
51

// GET: Books/Edit/5

52

public ActionResult Edit(int? id)

53

{

54

if (id == null)

55

{

56
57

return new
HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);
}


58

Book book = db.Books.Find(id);

59

if (book == null)

60

{

61

return HttpNotFound();

62

}

63

return View(book);

64

}

65
66

// POST: Books/Edit/5

67

// To protect from overposting attacks, please enable the specific
properties you want to bind to, for

68

// more details see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598.

69

[HttpPost]

70

[ValidateAntiForgeryToken]

71
book)

72

public ActionResult Edit([Bind(Include = "Id,Title,Author")] Book

{

73

if (ModelState.IsValid)

74

{

75

db.Entry(book).State = EntityState.Modified;

76

db.SaveChanges();

77

return RedirectToAction("Index");

78

}

79

return View(book);

80

}

81
82

// GET: Books/Delete/5


83

public ActionResult Delete(int? id)

84

{

85

if (id == null)

86

{

87

return new
HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);

88

}

89

Book book = db.Books.Find(id);

90

if (book == null)

91

{

92

return HttpNotFound();

93

}

94

return View(book);

95

}

96
97

// POST: Books/Delete/5

98

[HttpPost, ActionName("Delete")]

99

[ValidateAntiForgeryToken]

100

public ActionResult DeleteConfirmed(int id)

101

{

102

Book book = db.Books.Find(id);

103

db.Books.Remove(book);

104

db.SaveChanges();

105

return RedirectToAction("Index");

106

}

107
108

protected override void Dispose(bool disposing)


109

{

110

if (disposing)

111

{

112

db.Dispose();

113

}

114

base.Dispose(disposing);

115
116

}
}

117 }

Thật tuyệt và bây giờ bạn chỉ việc build lại project rồi nhấn F5 để thưởng thức điều tuyệt vời khi
làm việc với Code First.

Download project tại đây: https://github.com/khiemnvd/CodeFirstExampleTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×