Tải bản đầy đủ

BrandsVietnam_Passport_to_Client_FINAL

PASSPORT TO CLIENT
Chị Lê Hồ Mỹ Duyên, Nguyên Trưởng nhãn hàng Cấp cao, X-Men (ICP)

Xem video và downlod tài liệu tại brandsvietnam.com/passport/#client


NGỘ NHẬN VỀ MARKETING
Thường gặp ở các bạn sinh viên


Làm Marketing là làm quảng cáo, chạy TVC, tổ chức sự kiện,
PR, digital, SEO, viral, seeding, etc.
Được xài tiền nhiều nhất trong công ty, làm việc với những
agency danh tiếng để chạy những chương trình hoành tráng.
Chỉ cần biết về Philip Kotler, 4P, định vị, quảng cáo, digital, etc.


ĐÚNG, NHƯNG CHƯA ĐỦ!


1. LÀM GÌ?


Trách nhiệm của Marketing @ Client

2. LÀM VỚI AI?

Vai trò dẫn dắt của Marketing @ Client

3. CẦN CHUẨN BỊ GÌ?

Con đường nghề nghiệp, tố chất & kỹ năng cần thiết


1. LÀM GÌ?
Trách nhiệm của Marketing @ Client


Làm Marketing là làm quảng cáo, chạy TVC, tổ chức sự kiện,

s
PR, digital, SEO, viral, seeding, etc.
ẫn
d
g
n
g
ù
n
d

i
ư
h
h
k

c
k

c
ư


r

t
Đ
g
n

d


Thực thi ngoài thị trường (In-market Execution)
Quảng cáo & Truyền thông (Advertising & Media)

Kế hoạch Marketing (Brand Marketing Plan)
Chiến lược Thương hiệu (Brand Vision Plan)

Kiến trúc Thương hiệu (Brand Architecture)
Định vị Thương hiệu (Brand Positioning)


MARKETING @ CLIENT

Hoạch định Chiến lược

Đo lường trách nhiệm
Lên kế hoạch & Thực thi


Chiến lược
thương hiệu

Kế hoạch
Marketing

Kiến trúc
thương hiệu

Định vị
thương
hiệu


MARKETING @ CLIENT

Hoạch định Chiến lược

Đo lường trách nhiệm
Lên kế hoạch & Thực thi


Sự thật
ngầm hiểu

Người
tiêu dùng

Phân khúc
nhu cầu

Hiểu người
tiêu dùng

Phát triển
sản phẩm

Thông điệp
định vị

Phân phối &
Bán hàng
Digital
Marketing

Quảng cáo
sáng tạo

Ý tưởng lớn

Kích hoạt
thương hiệu

Truyền thông
hiệu quả

Thương
hiệu


Sự thật
ngầm hiểu

Product — Packaging — Price

6P

Phân khúc
nhu cầu

Hiểu người
tiêu dùng

Phát triển
sản phẩm

Thông điệp
định vị

Place

Phân phối &
Bán hàng
Digital
Marketing

Quảng cáo
sáng tạo

Promotion - Positioning

Ý tưởng lớn

Kích hoạt
thương hiệu

Truyền thông
hiệu quả


MARKETING @ CLIENT

Hoạch định Chiến lược

Đo lường trách nhiệm
Lên kế hoạch & Thực thi


7

1. Brand Key / Brand Plan / Brand Vision
(định vị, kế hoạch, tầm nhìn thương hiệu)

Responsibilities

6. Brand Share (thị phần)

Trách nhiệm

2. Brand Communication & Activation (tăng
trưởng qua truyền thông và kích hoạt)
3. Brand Innovation (tăng trưởng thông qua
phát triển sản phẩm mới)
4. Brand Equity (tài sản thương hiệu)
5. Brand Sales (doanh số bán)

7. Brand Profit & Loss (lợi nhuận)2. LÀM VỚI AI?
Vai trò dẫn dắt của Marketing @ Client


Được xài tiền nhiều nhất trong công ty, làm việc với những
agency danh tiếng để chạy những chương trình hoành tráng.

s
n

d
g
n
g
ù
n
d

i
ư
h
h
k

c
k

c
ư
r

t
Đ
g
n
dụ


Smoocher Boy
Agent Sims
Agent Townsend
Agent Kruzic
Dijon
Jean-Michel
Keynes
Corelli
Johnston
Billie
Guards

Librarian
Field Officer
Bus Driver
Night Guard
Meter Maid
First Detective
Second Detective
Beat Cop
Parking Cop
Helicopter Pilot
First Old Man
Second Old Man
Tax Collector
Stunt Coordinator
Assistant Stunt Coordinator

JOEL DARTMOUTH
KELLY MARIN
TREVOR CARMICHAEL
JOHN T. LANDON
SHARON BONDLY
PAUL DERAIN
JACQUES SOUVERAIN
MICHAEL BRAND
STEVEN GOLDSTEIN
TRENT LOCKART
JACKSON BARNES
JOSEPH AKIO
TERENCE BRADLEY
MO DERENI
ROBERT UNDERHILL
KEN SILVER
HILARY PROPRIATO
MICHAEL O. KELL
HECTOR ABONDAS
NORMAN BRIER
STACY BRECKSTEIN
JOE KALEY
BRIAN BELSEN
ABRAHAM LENDER
T. T. MCBRIDE
VAN DERICKE
JOHN R. CARLSON
VICTOR AMOS
SEAN O' KENNA
JEFFREY ROCKEN
DARREL TOM

Stunt Doubles

Carlos
GEOFF WRIGHT
MARK CONTADINA
Mariana SUE SKENNIAN
Ajax CHARLIE MARQUETTE
Sgt. Santos VICTOR BANERAS
Carter F. C. CAMERON
Smoocher Boy TELLIE PANOPOULIS
Agent Sims MARTIN AIRES
Agent Townsend STEFAN C. KAISER
Dijon BILL MOORE
Stunts
STEVE ADRIAN
BOB CARTER
MICKEY DISANTIS
MIKE FLANAGAN
GEOFF IPSWICH
BARRIE LAWRENCE
JACKIE MACDOUGAL
JAMES PETRICKE
MARY STAUFFACHER
CORNELIA THERRIEN
RAUL VALERIA

NEUTRONLLC.COM

BENJAMIN BARKELEY
GORDON COLERIDGE
JILLIAN DRUCKER
BILL GEORGE
MICHAEL KANTER
TERRY LEVINSON
GREG NEVILSON
PETE POLSON
FREDDIE STEEN
JEREMY TRICKETT
RONALD DEAVER-WEBB
Hong Kong Kung Fu Team

YUAN Tiger CHU

CHEN Dragon SEN

TONY BEAUJOLAIS
IVAN DEVERSON
JOE EVANS
JULIA HARRISON
KENNETH KITTRIDGE
TED MARSTEN
BOB OSBORNE
RAY TELSON
CAB UPTON
PETER YOUNG
ROBERT G. RUNYAN


Giống như một bộ phim hay…
xây dựng thương hiệu cần sự
đóng góp của tất cả mọi
người trong và ngoài công ty
trong đó Marketing là người
đạo diễn chính
dẫn dắt, lôi kéo, lãnh đạo,

truyền cảm hứng.


Sếp / Ban giám đốc

Phòng ban

Agency

Lính / Đồng đội


TRONG
Phối hợp với các Phòng ban


Marketing

Sales

Trade

Commercial
Operation

Services

Administration

R&D

Supply Chain

Media

Legal

IT

Factory

Purchasing

Research

HR

Finance

Creative


Media
R&D

Factory

Legal

Creative

HR

Research

Supply Chain

Finance
Sales

Trade

Purchasing

IT

Marketing


Marketing là Nhạc trưởng của Dàn hợp xướng Thương hiệu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×