Tải bản đầy đủ

Tiếng anh 10 unit 4

Blind


deaf


Disable
ə
/dɪˈseɪ.b l/


dumb

The dumb is people can not speak


mentally retarded


graduallyTime-consuming


One by one


Demonstration
ə
/ˌdem.ənˈstreɪ.ʃ n/


Photograph (n)
/ˈfəʊ.tə.ɡrɑːf/

Photographic (a)
/ˌfəʊ.təˈɡræf.ɪk/

Photogenic (a)
/ˌfəʊ.təˈdʒen.ɪk/


Photographer (n)
r
/fəˈtɒɡ.rə.fə /

Photography (n)
/fəˈtɒɡ.rə.fi/


NarrowTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×