Tải bản đầy đủ

Tiếng anh 10 unit 3

Background


Brilliant
Very intelligent
Tài giỏi, lỗi lạc


mature
= adult

mature style fashion


Harbour


Career


Private tutordegree


Take up

Steve Jobs died, Tim Cook take up his position


professor


determine


Easing human
suffering

To reduce


Humanitarian
/,hju:mæni'teəriən/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×