Tải bản đầy đủ

Bài học từ vựng unit 8 + câu gián tiếp

Nhiều năm trước đây, làng tôi rất nghèo. Dân làng phải làm lụng vất vả cả ngày trên
cánh đồng mà hầu như không make ends meet. Cuộc sống của họ đạm bạc và they
were in need of many things. Nhiều người phải sống trong nhà made of staw and
mud, và hầu như chẳng có gia đình nào có đài hay tivi. Mặc dù the shortages, dân
làng vẫn cố gắng cho con đến trường và đi học đại học. Họ hi vọng rằng với học vấn
về khoa học và công nghệ, con cái cùa họ có thể tìm cách bettering cuộc sống.
Con cái thực hiện được mong ước của bố mẹ. Khi chúng tốt nghiệp đại học hay trung
cấp kỹ thuật trở về làng, chúng đã introduced new farming methods đem lại những
bumper crops. Chúng cũng giúp dân làng trồng cash crops để xuất khẩu. Chẳng bao
lâu sau cuộc sống ở làng tôi đã thay đổi. Ngày nay người dân sống trong brick house.
Tối đến họ có thể nghe tin tức trên đài hay xem tivi để giải trí. Thỉnh thoảng họ đi xe
máy ra phố mua sắm hay thăm bạn bè.
"Cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi nhiều nhờ knowledge mà bọn trẻ mang về", một
lão nông nói, "và tôi luôn bảo con cháu mình phải học hành chăm chỉ hơn để có thể
đóng góp cho xóm làng nhiều hơn bố mẹ chúng trước đây."


She will be loved – Maroon 5

Beauty ______ of only ______ she
Had some ______ with herself

He was ______ there to ______ her, she
______ belonged to someone ______
I drove for miles and miles and wound up
At your ______
I've had you so many ______ but some how I ______ more
I don't mind spendin' ______
Out on your ______ in the pourin' ______
Look for the ______ with the broken ______
Ask her if she wants to ______ awhile
And she will be loved, and she will be loved

Tap on my ______, knock on ______ door, I
Want to make you ______ beautiful
I know I tend to ______ so insecure
It doesn't matter ______
It's not always rainbows and ______
It's compromise that ______ us along yeah
My heart is ______, and my door's always ______
You can ______ anytime you want yeah


Chủ ngữ

Tân ngữ

Đại từ sở hữu

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

I

he/ she

YouI/ We/ They

We

We/ They

me

him/ her

you

me/ us/ them

us

us/ them

my

his/ her

your

my/ our/ their


Đại từ sở hữu

Đại từ chỉ định

our

our/ their

mine

his/ hers

yours

mine/ ours/ theirs

ours

ours/ theirs

this

the/ that

these

the/ thoseViết lại các câu sau sử dụng cách nói gián tiếp.
1. “Open the door,” he said to them.
-He told them...................................................................
2. “Where are you going?” he asked her.
-He asked her where.........................................................
3. “Which way did they go?” he asked.
-He asked... ......................................................................
4. “Bring it back if it doesn’t fit”, I said to her.
-I told... ............................................................................
5. “Don’t try to open it now,” she said to us.
-She told... ........................................................................
6. “Is it going to be a fine day today?” I asked her.
-I asked her... ....................................................................
7. “He’s not at home”, she said.
-She said that... .................................................................
8. “Is the bus station far away?” the girl asked.
-The girl wanted to know... ..............................................
9. “Don’t stay out late, Ann” Tom said.
-Tom told Ann... ...............................................................
10. “Please let me borrow your car,” he said to her.
-He asked... ........................................................................
11. “Jean, have you seen my gloves?” Thomas asked.
-Thomas asked Jean.....
12. Don’t leave the window open, Mary”, I said.
-I told Mary.... ...................................................................
13. “I’ll have a cup of tea with you,” she said.
She said that...
14. “I’ll pay him if I can” she said.
-She said that... ...................................................................
15. “What are you going to do next summer?” she asked.
- She asked us.... ...................................................................
16. “I’ll phone you tomorrow,” he told Jack.
-He told Jack that.... .............................................................
17. “Can I sit beside you, Jean?” Tom asked.
-Tom asked Jean.... ..............................................................
18. “I want a camera for my birthday,” he said.
-He said that.... ...................................................................
19. “Don’t keep the door locked,” he said to us.
-He told us.... ...................................................................


20. “How long are you going to stay?” I asked him.
-I asked him how long...............................................................
1. He told them to open the door.
2. He asked her where she was going.
3. He asked me which way they had gone.
4. I told her to bring it back if it didn’t fit.
5. She told us not to try to open it then.
6. I asked her whether/ if it was going to be a fine day that day.
7. She said that he was not at home.
8. The girl wanted to know whether/ if the bus station was far away.
9. Tom told Ann not to stay out late.
10. He asked her to let him borrow her car.
11. Thomas asked Jean whether/if she had seen his gloves.
12. I told Mary not to leave the window open.
13. She said that she would have a cup of tea with me.
14. She said that she would pay him if she could.
15. She asked us what we were going to do the following summer.
16. He told Jack that he would phone him the following day.
17. Tom asked Jean whether/if he could sit beside her.
18. He said that he wanted a camera for his birthday.
19. He told us not to keep the door locked.
20. I asked him how long he was going to stay.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×