Tải bản đầy đủ

Đề thi thử THPT QG 2019 môn toán gv đặng thành nam(vted) – đề 4 file word có ma trận lời giải chi tiết

1


Gv Đặng Thành Nam

ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM 2019

Đề 04

Môn thi: TOÁN

(Đề thi có 09 trang)
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh:.......................................................................
Số báo danh:............................................................................
Câu 1. Diện tích mặt cầu bán kính R bằng
A. 4π R 2

B. π R 2

C.


4
π R2
3

D. 2 π R 2

Câu 2. Thể tích của khối chóp tứ giác đều có độ dài cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng 2a là
4a 3
A.
3

a3
B.
3

8a 3
C.
3

2a 3
D.
3

Câu 3. Cho hàm số y = f ( x) xác định, liên tục trên đoạn [-3;3] và có bảng xét dấu của đạo hàm như
hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây sai về hàm số y = f ( x)?
x
f '( x )

-3

+
A. Đạt cực tiểu tại x = 1.

-1
0

C. Đạt cực đại tại x = 2.

-0
0

1
2
0
+
0
B. Đạt cực đại tại x = -1.

3

D. Đạt cực tiểu tại x = 0.

Câu 4. Cho hàm số y = f ( x) có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số y = f ( x) đồng biến trên khoảng nào
dưới đây?

A. ( −∞; −3)

B. (-3;1)

C. (1;2)

D. (2;+ ∞ )

Câu 5. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

2


A. y = x 4 − x 2 − 2.

B. y = x 3 − 3 x 2 − 2

C. y = − x 4 + x 2 − 2

D. y = − x 3 + 3 x 2 − 2

2
Câu 6. Tập nghiệm của phương trình log 2 (4 x) = 1 là

1 
 1
;
A. 

2 2 2 

1 1
B.  ; 
2 8

 1 1 
;
C.  −

 2 2

1 1 
D.  ; 
 8 16 

Câu 7. Trong không gian Oxyz, mặt cầu ( S ) : x 2 + y 2 + z 2 − 4 x + 2 y − 6 z + 1 = 0 có tâm là
A. (-4;2;-6)

B. (2;-1;3)

C. (-2;1;-3)

x+1
Câu 8. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình 5 −

A. S = ( −∞; −2 )

B. S = (1;+ ∞ )

D. (4;-2;6).

1
> 0.
5

C. S = (-2;+ ∞ )

D. S = (-1;+ ∞ )

Câu 9. Một hình trụ có bán kính đáy bằng R và chiều cao bằng R 3 thì diện tích xung quanh của nó
bằng
A. 2 3π R 2

B. π R 2

C. 2 π R 2

D.

3π R 2

C. x 4 + x 3 + C

D. 4 x 4 + 3 x 3 + C.

Câu 10. Nguyên hàm của hàm số f ( x) = x 3 + x 2 là
A. 3 x 2 + 2 x + C

B.

1 4 1 3
x + x +C
4
3

Câu 11. Điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức nào dưới đây?

3


A. z1 = −2 + 2i

B. z 2 = 2 + 2i

C. z3 = −2 − 2i

D. z4 = 2 − 2i.

Câu 12. Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7,8 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau?
A. 82

2
B. C8

2
D. A8

C. 28

Câu 13. Trong không gian Oxyz, véctơ nào dưới đây có giá vuông góc với mặt phẳng

( α ) : 2 x − 3 y + 1 = 0?
r
A. a (2; −3;1)

r
B. b(2;1; −3)

r
C. c(2; −3;0)

ur
D. d (3; 2;0).

x = 1− t

Câu 14. Trong không gian Oxyz, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng d :  y = 5 + t ?
 z = 2 + 3t

A.Q(-1;1;3)

B. P(1;2;5)

Câu 15. Cho hai số thực a, b bất kì. Giá trị của
A. 2a + 2b

B. 2a + ab

C. N(1;5;2)
2 a ( 2 a + 2b )
2− a + 2−b
C. 22 a +b

D. M(1;1;3)

bằng
D. 2a − ab
1

x

Câu 16. Thể tích vật thể tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y = x 2 .e 2 ,
x = 1, x = 2, y = 0 quanh trục Ox bằng
2
A. π ( e + e )

2
B. π ( e − e )

C. π e

D. π e 2 .

Câu 17. Cho hàm số y = f ( x) liên tục trên đoạn [-1;3] và có đồ thị như hình bên. Gọi M và m lần lượt
là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn [-1;3]. Giá trị của M − m bằng

4


A. 4

B.1

C. 0

D. 5

Câu 18. Tìm hai số thực x và y thỏa mãn ( 2 x − 3 yi ) + (3 − i ) = 5 x − 4i với i là đơn vị ảo.
A. x = 1, y = 1

B. x = −1, y = −1

C. x = −1, y = 1

D. x = 1, y = −1.

Câu 19. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng qua điểm A(-1;1;2) và song song với mặt phẳng

( α ) : 2 x − 2 y + z − 1 = 0 có phương trình là
A. 2 x − 2 y + z + 2 = 0 B. 2 x − 2 y + z = 0

C. 2 x − 2 y + z − 6 = 0 D. 2 x − 2 y + z − 2 = 0

Câu 20. Cho a = log 2 7, b = log 5 7. Giá trị của log 7 bằng
A.

ab
a+b

B.

1
a+b

C. a + b

D.

a+b
.
ab

Câu 21. Với các số thực a, b biết phương trình z 2 + 8az + 64b = 0 có nghiệm phức z0 = 8 + 16i. Tính
môđun của số phức w = a + bi.
A. w = 19

B. w = 3

C. w = 7

D. w = 29

Câu 22. Một cấp số nhân với công bội bằng −2, có số hạng thứ ba bằng 8 và số hạng cuối bằng −1024.
Hỏi cấp số nhân đó có bao nhiêu số hạng?
A. 11.

B. 10.

C. 9.

D. 8.

Câu 23. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng ( P ) : 2 x + 6 y + z − 3 = 0 cắt trục Oz và đường thẳng
d:

x −5 y z −6
= =
lần lượt tại A và B. Phương trình mặt cầu đường kính AB là
1
2
−1
A. ( x + 2 ) + ( y − 1) + ( z + 5 ) = 36

B. ( x − 2 ) + ( y + 1) + ( z − 5 ) = 9

C. ( x + 2 ) + ( y − 1) + ( z + 5 ) = 9

D. ( x − 2 ) + ( y + 1) + ( z − 5 ) = 36

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 x
khi x ≤ 0
Câu 24. Cho số thực a và hàm số f ( x) = 
. Tích phân
2
a ( x − x ) khi x > 0
a
A. − 1
b

B.

2a
+1
3

C.

a
+1
6

1

∫ f ( x)dx bằng

−1

D.

2a
−1
3

5


6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×