Tải bản đầy đủ

Đề thi THPT chuyên thái bình lần 4 2019

1


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
THÁI BÌNH

ĐỀ THI THỬ LẦN 4
TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 12
(Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề)
Mã đề: 132

Mục tiêu:
+) Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Toán trường THPT chuyên Thái Bình lần 4 có mã đề 132, đề thi
gồm 50 câu hỏi với đủ các mức độ NB, TH, VD và VDC bám sát với đề thi minh họa của Bộ GD năm
2018 - 2019.
+) Nội dung chính của đề vẫn được xoay quanh chương trình Toán 12, ngoài ra có một số ít các bài toán
thuộc nội dung Toán lớp 11 (chỉ chiếm khoảng 10%).
+) Đề thi giúp các em làm quen và ôn thi kiến thức một cách tổng hợp và tiến dần đến kì thi THPT QG
sắp tới một cách tự tin hơn.
Câu 1 [NB]: Tìm số nghiệm nguyên dương của bất phương trình 23 x+3 ≤ 22019−7 x

A. 201 .
B. 100 .
C. 102 .

D. 200 .

Câu 2 [TH]: Giá trị lớn nhất của hàm số y = x 3 − 2 x 2 + x + 1 trên đoạn [ −1;1] là:
A.

31
.
27

B. 0 .

C. 1.

D.

10
.
9

Câu 3 [NB]: Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình bên. Tọa độ điểm cực đại của
đồ thị hàm số y = f ( x ) là:
A. ( −2;0 )

B. ( 0; −4 )

C. ( 0; −2 )

D. ( 1;0 )

x −1
tại điểm có hoành độ bằng -3 là:
x+2
C. y = 3x + 5
D. y = −3 x + 13

Câu 4 [TH]: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y =


A. y = 3x + 13

B. y = −3 x − 5

 a 2b 3 
log
b
=
2
log
c
=
3;
0
<
a

1;
b
>
0,
c
>
0
P
=
log
(
) . Tính giá trị của
Câu 5 [NB]: Cho

÷
a
a
a
 c 
A. P = 6 .

B. P = 5 .

C. P =1 .

D. P =

2
3

Câu 6 [TH]: Gọi z1 là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình z 2 − 2 z + 5 = 0 . Tìm số phức liên
hợp của w =

z1
2−i

A. w = 1 − 3i
B. w = i
C. w = −3 + i
Câu 7 [NB]: Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như sau:

D. w = −i

2


x
y'
y

−∞

1
+

3
0

+
+∞

+∞2
−∞

−1

−∞

Đồ thị hàm số y = f (x) có tổng số bao nhiêu tiệm cận (gồm các tiệm cận đứng và tiệm cận ngang) ?
A. 3.
B. 2.
C. 0.
D. 1.
Câu 8 [TH]: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu (S) có tâm I (1; -2; -1) và có tiếp diện là mặt
phẳng (P): 2x + y + 2z + 5 = 0 , có phương trình là:
A. ( x − 1) + ( y + 2 ) + ( z + 1) = 4

B. ( x + 1) + ( y − 2 ) + ( z − 1) = 1

C. ( x + 1) + ( y − 2 ) + ( z − 1) = 4

D. ( x − 1) + ( y + 2 ) + ( z + 1) = 1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Câu 9 [TH]: Có bao nhiêu số nguyên m thuộc đoạn [-2; 7] để phương trình 3x .22 x+m = 7 có hai nghiệm
phân biệt.
A. 5.
B. 8.
C. 7.
D. 6.
Câu 10 [NB]: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số
được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
2x −1
2x +1
A. y =
B. y =
x +1
x +1
2x +1
1− 2x
C. y =
D. y =
x −1
x +1

Câu 11 [TH]: Cho số phức z = a + bi, ( a, b ∈ ¡

)

thỏa mãn: z ( 2 + i ) = z − 1 + i ( 2 z + 3) . Tính S = a + b .

A. S = 1.
B. S = -5 .
C. S = -1 .
D. S = 7 .
Câu 12 [NB]: Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như hình vẽ. Hàm số y = f (x) đồng biến trên
khoảng nào dưới đây?
−∞
+∞
x
0
1
−1


y'
0
+
0
0
+
+∞
+∞
−3
y
−4
−4
A. ( 1;3)

B. ( −1;1)

Câu 13 [NB]: Tìm tập xác định D của hàm số y = ( x − 1)
A. D = ¡

B. D = ( −∞;1)

C. ( −4; −3)

D. ( −∞; −1)

C. D = ¡ \ { 1}

D. D = ( 1; +∞ )

−3

.
Câu 14 [NB]: Số phức z = 2 − 3i có điểm biểu diễn là:

3


4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×