Tải bản đầy đủ

Đề thi chuyên ĐHSP hà nội lần 3 2019

1


TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019, LẦN 3
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút

Mã đề thi 534
Họ, tên thí sinh: ...................................................................Số báo danh: .........................
Câu 1: Trong không gian hệ tọa độ Oxyz, đường thẳng d :
phương là

uu
r
A. u4   2;8;9 

Câu 2: Bất phương trình
A. m �0


uu
r
B. u3   5; 7; 13

x  5 y  7 z  13


có một véc tơ chỉ
2
8
9

uu
r
C. u2   5;7; 13 

x 1
�m có nghiệm thuộc đoạn [1; 2] khi và chỉ khi
x 1
1
1
B. m �
C. m �
3
3

ur
D. u1   2; 8;9 

D. m �0

Câu 3: Cho hàm số y  f  x  liên tục trên �và có đồ thị như hình bên.
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số đạt cực tiểu tại x  1, yCT  0
B. Hàm số đạt cực tiểu tại x  1, yCT  4
C. Hàm số đạt cực đại tại x  0, yCD  2
D. Hàm số không có cực tiểu.
f  x   2019 thì đồ thị hàm số y  f  x  có
Câu 4: Nếu hàm số y  f  x  thỏa mãn điều kiện xlim


��
đường tiệm cận ngang là:
A. x = 2019

B. y = -2019

C. x = -2019

D. y = 2019

Câu 5: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm trên � thỏa mãn f '  x   0 x ��. Khẳng định nào sau đây là
đúng?
A.

f  x1 
 1 x1, x2 ��, x1  x2
f  x2 

C.

f  x2   f  x1 
 0 x1 , x2  �, x1
x2  x1

Câu 6: Cho hàm số y  f  x   lnB.
x2

f  x2   f  x1 
 0 x1 , x2  �, x1
x2  x1

x2

D. f  x1   f  x2  x1 , x2 ��, x1  x21  x 2  x . Tập nghiệm của bất phương trình f  a  1  f  ln a  �0


A.  1;�

B.  0;1

C.  0;1

D.

C. z  5  7i

D. z  5  7i

 0;�

Câu 7: Số phức z  5  7i có số phức liên hợp là
A. z  7  5i

B. z  5  7i

2
Câu 8: Tập xác định của hàm số y  ln   x  3 x  2  là

2


3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×