Tải bản đầy đủ

Giáo án Lịch sử 9 bài 6: Các nước châu Phi

Bài 6:
CÁC NƯỚC CHÂU PHI
I. Mục tiêu bài học.
1. Kiến thức:
Giúp h/s nắm được tình hình chung của các nước Châu Phi sau chiến tranh
thế giới thứ hai: Cuộc đấu tranh giành độc lập và sự phát triển Kinh tế-xã hội.
Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hoà Nam Phi.
2. Kỹ năng:
Rèn kỹ năng sử dụng bản đồ - Khai thác tài liệu.
1. Tư tưởng:
Giáo dục h/s tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ và ủng hộ nhân dân Châu
Phi.
II. Chuẩn bị:
1. Thầy: Bản đồ Châu Phi, Bản đồ thế giới.
2. Trò: Học bài cũ, tham khảo tư liệu lịch sử Châu Phi.
III. Tiến trình tổ chức dạy và học
1. ổn định tổ chức: (1’):
9A1:
9A2:
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
? Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN? Kể

tên các nước nằm trong tổ chức ASEAN.
3. Bài mới: (37’)
*Giới thiệu bài mới:
Từ sau chiến tranh thế giới lần thứ II đến nay, phong trào đấu tranh giải
phóng dân tộc ở châu Phi phát triển mạnh, hầu hết các nước châu Phi đã giành
được độc lập. Nhưng trên con đường xây dựng và phát triển, các nước châu Phi
còn gặp nhiều khó khăn, vấn đề chủ yếu của các nước này hiện nay là chống đói
nghèo, lạc hậu … Để hiểu rõ những vấn đề trên chúng ta cùng đi tìm hiểu bài “Các
nước châu Phi”.
* Dạy và học bài mới:
Hoạt động của thầy và trò

Kiến thức cần đạt

1. Tình hình chung.
- GV: dùng bản đồ Châu Phi.
? Xác định trên bản đồ vị trí địa lý và đặc
điểm của Châu Phi.
- H/s quan sát bản đồ.


- Lục địa lớn, rộng 30,3 triệu Km2.
- Dân số 839 triệu người (2002).
? Cho biết tình hình phong trào giải * Chính trị:
phóng dân tộc ở Châu Phi sau chiến tranh
thế giới thứ II.
- Sau chiến tranh thế giới thứ II
- Phong trào phát triển mạnh.
phong trào chống chủ nghĩa thực dân
phát triển.
? Phong trào nổ ra sớm nhất ở đâu ? Tại
sao.
- ở Bắc Phi. Nơi có trình độ phát triển.
? Điểm lại những phong trào nổi bật đã
tìm hiểu ở tiết 4?
- Thắng lợi của Ai cập 1953; An-Giêri: 1962; năm 1960 – “Năm châu
? Sự kiện năm 1960, 17 nước châu Phi Phi”, với 17 nước giành độc lập.
giành được độc lập có ý nghĩa gì?
- Hệ thống thuộc địa của các nước đế
quốc lần lượt bị tan rã…


?Cho biết tình hình kinh tế ở các nước
Châu Phi sau khi giành được độc lập? So * Kinh tế:
sánh với các Châu lục khác.
- Đã thu nhiều thành tựu, nhưng nền
- Phát triển Kinh tế thu nhiều thành tích.
kinh tế ở nhiều nước vẫn ở tình trạng
- Cuối năm 80 của thế kỷ XX, Châu phi lạc hậu, đói nghèo thậm chí còn diễn
khó khăn.
ra xung đột đẫm máu.
? Tại sao tình hình Kinh tế lạc hậu và
không ổn định.
- Do cuộc chiến tranh sắc tộc và tôn giáo.
- Nạn dịch bệnh.
- Điều kiện khí hậu rất khắc nghiệt đặc
biệt là các nước ven sa mạc Sahara.
- H/s đọc dòng chữ nhỏ sgk-tr26.
? Hiện nay các nước Châu Phi đăng gặp
khó khăn gì trong công cuộc phát triển
Kinh tế.
- H/s thảo luận 3 phút.
- Đại diện nhóm trình bày kết quả.
- GV: Tổng hợp ý kiến.
? Các nước châu Phi đã làm gì để phát => Hiện nay thành lập các tổ chức để
triển kinh tế chung của khu vực?
giải quyết khó khăn Kinh tế.
GV giới thiệu một số tổ chức ở châu Phi


để cung nhau giải quyết những khó khăn
về kinh tế.
- GV: dùng bản đồ giới thiệu vị trí Nam
Phi.
2. Nước Cộng hoà Nam Phi.
? Nêu rõ vị trí địa lý của Cộng hoà Nam
Phi.
- Là nước nằm ở cực nam châu Phi,
- H/s quan sát.
có dân số là 43.2 triệu người (2002),
trong đó người da đen và da màu
- Diện tích 1,2 triệu Km2.
chiếm 88.8 % dân số.
- Dân số: 43,6 triệu người.
- 75,2 % là người da đen.
? Thực dân Hà lan đã thi hành chính sách - Kéo dài gần 3 thế kỷ, chế độ phân
biệt chủng tộc đã thống trị cực kỳ tàn
gì khi cai trị Nam Phi?
bạo đối với người da đen và da màu ở
? Em hiểu thế nào là chế độ phân biệt Nam Phi.
chủng tộc.
- Chế độ A-pác-thai.
- GV: nói rõ 70 đạo luật về phân biệt
chủng tộc.
? Cuộc đấu tranh chống chế độ A-pác-thai
diễn ra như thế nào ? Kết quả.
- Tổ chức ANC tiến hành đấu tranh bền
bỉ.
- 1993 đã thành công.
? Ai là người giữ vai trò quan trọng trong
cuộc đấu tranh này ?
- Nen-Xơn-Man-đê-la.
- GV: giới thiệu ảnh và sơ lược tiểu sử
của Nen-Xơn-Man-đê-la.
? Kết quả của cuộc đấu tranh này là gì.

- Dưới sự lãnh đạo của “Đại hội dân
tộc Phi’’ (ANC), người da đen kiên trì
đấu tranh chống chủ nghĩa A-PacThai và giành được những thắng lợi
lịch sử.

- Năm 1993 chế độ phân biệt chủng
tộc được tuyên bố xoá bỏ.
- Tháng 4/1994 Nen-xơn Man-đê-la
được bầu làm tổng thống Cộng hoà
Nam Phi.
? Cộng hoà Nam Phi giành thắng lợi có ý - ý nghĩa: Chế độ phân biệt chủng tộc
đã bị xoá bỏ ngay tại sào huyệt cuối
nghĩa như thế nào.
cùng của nó, sau hơn 3 thế kỷ tồn tại.
- Thắng lợi có ý nghĩa lịch sử.
? Cho biết vài nét về tình hình phát triển

- Nam Phi đang tập trung sức phát


của Cộng hoà Nam Phi hiện nay?
triển kinh tế và xã hội để xoá bỏ “chế
- 1996 đưa ra chiến lược Kinh tế vĩ mô độ A-pac-thai” về kinh tế.
phát triển SX, cải thiện đời sống …
4/ Củng cố - dặn dò (2’):
* Củng cố:
? Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt Chủng tộc (A-Pac-Thai) ở cộng
hoà Nam Phi dành thắng lợi có ý nghĩa gì?
? Trình bày nét chính về sự phát triển Kinh tế, xã hội ở Cộng hoà Nam Phi.
*Dặn dò:
- Làm bài tập tr/29.
- Học thuộc bài, trả lời câu hỏi sgk.
- Tìm hiểu về Cu Ba.
- Chuẩn bị bài 7 – tr29.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×