Tải bản đầy đủ

Giáo án Lịch sử 9 bài 8: Nước Mĩ

BÀI 8 : NƯỚC MĨ
A/ MỤC TIÊU BÀI HỌC :
1/ Về Kiến Thức :
- Giúp học sinh nắm được những nội dung sau : sau chiến tranh Mĩ vươn lên trở thàng nước tư
bản giàu mạnh nhất về kinh tế , KHKT , quân sự trong giới Tư Bản .
- Dựa vào đó giới cầm quyền Mĩ đã thi hành đường lối đối nội phản động ,đối ngoại bành
chướng ,xâm lược với mưu đồ làm bá chủ thống trị toàn thế giới nhưng gặp phải những thất bại
nặng nề .
2/Về Tư Tưởng :
- Giúp học sinh nhận rõ thực chất các chính sách đối nội , đối ngoại của Mĩ . Quan hệ giữa Việt
Nam và Mĩ từ năm 1945 đến nay nhằm phục vụ công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất
nước ,ta cũng kiên quyết phản đối mưu đồ làm bá chủ và nô dịch dân tộc khác của Mĩ .
3 / Về Kỹ Năng :
- Rèn phương pháp tư duy , phân tích , khái quát các vấn đề
B / ĐỒ DÙNG PHƯƠNG TIỆN :
- Bản đồ nước Mĩ , tư liệu cần thiết
C/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
I / Giới Thiệu Bài Mới :
Gv dùng bản đồ nước Mĩ để giới thiệu S 159.450 km2 , Số Dân , 280. 562. 498 triệu
người( 2002) là một nước giàu mạnh nhất là từ sau chiến tranh thế giới thứ hai . Vì sao Mĩ lại
giàu lên nhanh chóng như vậy ta cùng tìm hiểu nguyên nhân đó qua bài số 8 .

II/ Dạy Và Học Bài Mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG GHI BÀI
1) Vì sao sau chiến tranh Mĩ lại trở nên giàu I / Tình hình nước Mĩ sau chiến tranh thế
mạnh nhất tg ?
giới thứ hai :
- Hs đọc SGk từ đầu đến tư bản .
a/ Tình Hình :
- Học sinh nêu những nguyên nhân giúp cho
- Những năm đầu sau chiến tranh là nước giàu
Mĩ trở nên giàu nhất
mạnh nhất thế giới ,chiếm ưu thế tuyệt đối
2 ) Những điểm nào chứng tỏ Mĩ giàu
trong giới tư bản .( nguyên nhân phát triễn
nhất ,chiếm ưu thế tuyệt đối trong giới Tư
SGk T 33)
Bản ?
- Những thập niên sau này Mĩ không còn giữ
- Hs đọc đoạn chữ nhỏ
ưu thế tuyệt đối như trước nữa ( biểu hiện Sgk
- Gv phân tích thêm
T 33)
3) Những thập niên sau chiến tranh kinh tế
b / Nguyên nhân kinh tế Mĩ suy giảm
Mĩ như thế nào ?
(học SGK )
- Hs đọc đoạn chữ nhỏ nêu biểu hiện suy thoái
- Bị Nhật Bản và các nước Tây Aâu cạnh tranh
của kinh tế Mĩ
.
4) Vì sao những thập niên sau này Mĩ không - Kinh tế thường bị suy thoái .
còn chiếm ưu thế tuyệt đối như trước nữa ?
- Chi phí cho quân sự quá lớn .
- Hs đọc 4 nguyên nhân làm kinh tế Mĩ suy
- Sự chênh lệch về giàu nghèo trong các tầng
giảm
lớp xã hội cao.
- Gv đưa bảng phụ ghi sẵn 4 nguyên nhân và
cho học sinh học Sgk-Gv nêu các cuộc khủng khoảng của Mĩ ( 48
-49 ; 53-54 ; 57 -58 ..) , số liệu chi phí của Mĩ
cho quân sự.
5 ) Vì sao Mĩ lại là nơi khởi đầucủa cuộc
cách mạng KHKT lần hai diễn ra những
năm 40 của thế kỷ xx?
( đất nước hoà bình ,không có chiến tranh có
điều kiện về kinh tế thu hút được nhiều nhà
khoa học..)
6 )Hãy nêu những thàng tựu chủ yếu về
KHKT của Mĩ ?
-Hs đọc SGK và trả lời
- Gv giới thiệu tranh 16 , cho học sinh học Sgk
phần những thành tựu không cần ghi vở

II / Sự phát triễn Khoa Học – Kĩ Thuật của
Mĩ sau chiến tranh:
- Là nơi khởi đầu của cuộc cách mạng KHKT
lần hai của thế giới , thu được nhiều
- Thành tựu
( SGk T34)
- 7 -1969 lần đầu đưa con người lên mặt trăng.
- Kết quả :Đời sống vật chất tinh thần của
người dân Mĩ thay đổi
III / Chính sách đối nội – đối ngoại của Mĩ
sau chiến tranh:
a/ Đối Nội : Ngăn chặn phong trào đấu tranh
của công nhân
7 )Thảo Luận : hãy trình bày những nét nổi - Thực hiện chế độ phân biệt chủng tộc
bật về chính sách đối nội đối ngoại của Mĩ
- Cấm Đảng Cộng Sản Mĩ hoạt động …
sau chiến tranh thế giới thứ hai ?
b /Đối Ngoại :
- Hs thảo luận và trình bày kết quả
-Đề ra “ chiến lược toàn cầu”
- Gv phân tích thêm về chính sách đối ngoại
-Thành lập các khối quân sự ,gây nhiều cuộc
của Mĩ
chiến tranh xâm lược .
8 ) Chính sách đối nội ,đối ngoại của Mĩ đều -Thi hành nhiều chính sách và biện pháp để
nhằm mục đích gì ?
xác lập trật tự thế giới “ Đơn cực” do Mĩ chi
( Phục vụ lợi ích của các tập đoàn tư bản độc
phối và khống chế .
quyền kếch xù ở Mĩ ; để phục vụ mưu đồ bá
chủ thế giới , nhằm chi phối và khống chế toàn
thế giới …)
9 )Những chính sách , mưu đồ , kế hoạch
của ĐQ Mĩ có thuận lợi hay không ? Vì
sao ?
- Gv liên hệ về cuộc chiến ở Việt Nam và Triều
Tiên những năm 50 – 60 và quan hệ giữa Mĩ và
Việt nam từ năm 1995 đến nay .
III/ Sơ kết Bài Học :
- Sau chiến tranh Mĩ là một siêu cường về kinh tế . Mĩ đã thực hiện chính sách đối nội , đối
ngoại phản động , gây nhiều mâu thuẫn với nhiều nước trên thế nhưng gặp nhiều thất bại .
IV/ Câu Hỏi Và Bài Tập : vì sao sau chiến tranh Mĩ trở nên giàu mạnh nhất thế giới?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×