Tải bản đầy đủ

cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Bài tập chương 1
Phần 3
A. Thuật toán đệ quy
Bài 1. Cho hàm đệ quy sau
2 𝑛ế𝑢 𝑛 ≤ 2
a) 𝑓(𝑛) = �
3𝑓(𝑛 − 2) + 𝑓(𝑛 − 1) + 4 𝑛ế𝑢 𝑛 > 2

Hãy tính 𝑓(4), 𝑓(9)

b) 𝑓(𝑛) = �

1 𝑛ế𝑢 𝑛 ≤ 0
𝑓(𝑛/2) + 𝑓(𝑛 − 1) 𝑛ế𝑢 𝑛 > 0

Hãy tính 𝑓(3), 𝑓(8)
c) 𝑓(𝑛) = �

1 𝑛ế𝑢 𝑛 = 0
2 𝑛ế𝑢 𝑛 = 1
2𝑓(𝑛%2) + 𝑓(𝑛/2) 𝑛ế𝑢 𝑛 > 1


Hãy tính 𝑓(4), 𝑓(7)

1 𝑛ế𝑢 𝑛 ≤ 0
d) 𝑓(𝑛) = �2𝑓(𝑛/2) + 1 𝑛ế𝑢 𝑛 > 0 𝑣à 𝑐ℎẵ𝑛
2𝑓(𝑛 − 1) 𝑛ế𝑢 0 < 𝑛 𝑣à 𝑙ẻ

Hãy tính 𝑓(4), 𝑓(7)

B. Phương pháp thế
Bài 1. Chứng minh rằng
𝑛

a) 𝑇(𝑛) = 𝑇 �� �� + 1 là Ο(log 𝑛)
2
𝑛

b) 𝑇(𝑛) = 2𝑇 �� �� + 𝑛 là Ο(𝑛 log 𝑛)
2
𝑛

c) 𝑇(𝑛) = 𝑇 �� � + 12� + 1 là Ο(log 𝑛)
2
𝑛
2
𝑛
2𝑇 � � +
2

d) 𝑇(𝑛) = 4𝑇 � � + 𝑛 là 𝑂(𝑛2 )
e) 𝑇(𝑛) =

1 là 𝑂(𝑛)

Bài 2. Giải công thức đệ quy

a) 𝑇(𝑛) = 2𝑇�√𝑛� + 1

Bài 3. Giải công thức đệ quy của thuật toán sắp xếp trộn – mergeSort
𝛰(1)


𝑛ế𝑢 𝑛 = 1
𝑛
𝑇(𝑛) = �
2𝑇 � � + 𝛰(𝑛) 𝑛ế𝑢 𝑛 > 1
2
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


C. Cây đệ quy
𝑛
2

Bài 1. Xác định một cận trên tốt cho công thức đệ quy 𝑇(𝑛) = 3𝑇 � � + 𝑛 dùng phương pháp thế để xác

nhận lại kết quả.

𝑛

Bài 2. Vẽ cây đệ quy cho 𝑇(𝑛) = 4𝑇 �� �� + 𝑐𝑛 với 𝑐 là hằng số. Đưa ra tiệm cận chặt cho công thức đệ
2
quy trên. Xác nhận lại lời giải bằng phương pháp thế.

D. Định lý thợ
Bài 1. Dùng định lý thợ để đưa ra các tiệm cận chặt cho các công thức đệ quy sau
𝑛
2
𝑛
4𝑇 � � +
2
𝑛
4𝑇 � � +
2

a) 𝑇(𝑛) = 4𝑇 � � + 𝑛
b) 𝑇(𝑛) =
c) 𝑇(𝑛) =

𝑛2
𝑛3

Bài 2. Dùng định lý thợ để chứng minh thời gian thực hiện của thuật toán tìm kiếm nhị phân 𝑇(𝑛) =
𝑛

𝑇 �2 � + Θ(1) là Θ(log 𝑛)

𝑛
2

Bài 3. Định lý thợ có thể áp dụng cho công thức đệ quy 𝑇(𝑛) = 4𝑇 � � + 𝑛2 log 𝑛 được không, Tại sao?
Tìm tiệm cận giới hạn trên cho 𝑇(𝑛)

Bài 4. Đánh giá thời gian thực hiện của thuật toán đệ quy sau theo mô hình O-lớn
int findMin(int S[], int start, int end)
{
if(start>=end) return S[end];
int div = (end-start)/2;
int A,B;
A=findMin(S,start,start+div);
B=findMin(S,start+div+1,end);
}

return Min(A,B);

Trong đó hàm Min(A,B) trả về giá trị nhỏ nhất trong 2 số A, B và thời gian thực hiện là Θ(1)

E. Viết chương trình

Bài 1. Hãy viết hàm 𝑔𝑐𝑑() để tìm ước số chung lớn nhất của 2 số nguyên dương 𝑎, 𝑏 theo các thuật toán
sau:
a) Phương pháp vét cạn: duyệt tất cả các số nguyên dương có thể cho tới khi tìm thấy
b) Dùng thuật toán Euclid: giả sử 𝑏 là số nhở hơn, nếu 𝑏 = 0 thì ước số chung lớn nhất là 𝑎, ngược lại
thì ước số chung lớn nhất của 𝑎 và 𝑏 cũng là ước số chung lớn nhất của 𝑏 và 𝑎%𝑏 (chia module, chia lấy
phần dư). Cài đặt thuật toán Euclid theo 2 cách: lặp và đệ quy
CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


Bài 2. Hãy viết chương trình để in ra màn hình tam giác số Pascal dạng hình vuông như sau
1
1
1
1
1

1
2
3
4

1
3
6

1
4

1

𝐶(𝑛, 0) = 𝐶(𝑛, 𝑛) = 1 với 𝑛 ≥ 0

𝐶(𝑛, 𝑘) = 𝐶(𝑛 − 1, 𝑘) + 𝐶(𝑛 − 1, 𝑘 − 1) với 𝑛 > 𝑘 > 0

a)
b)
c)
d)

Vẽ cây đệ quy để tính 𝐶(6,4)
Xây dựng hàm đệ quy để tính 𝐶(𝑛, 𝑘)
Vẽ tam giác Pascal dạng hình vuông
Cải tiến hàm tính 𝐶(𝑛, 𝑘) theo 2 cách: dùng đệ quy có nhớ, và không dùng đệ quy (dùng phương
pháp lặp)
e) Đánh giá độ phức tạp của hàm 𝐶(𝑛, 𝑘) trong các trường hợp c,d theo các tiêu chí: bộ nhớ, thời gian

Bài 3. Hàm Ackermann được định nghĩa như sau
𝐴(0, 𝑛) = 𝑛 + 1 với 𝑛 > 0

𝐴(𝑚, 0) = 𝐴(𝑚 − 1,1) với 𝑚 > 0

𝐴(𝑚, 𝑛) = 𝐴(𝑚 − 1, 𝐴(𝑚, 𝑛 − 1)) với 𝑚 > 0 và 𝑛 > 0

a) Tính toán các giá trị hàm Ackermann trong các trường hợp sau
𝐴(0,9) 𝐴(0,9) 𝐴(1,8) 𝐴(2,2) 𝐴(2,0) 𝐴(2,3) 𝐴(3,2) 𝐴(4,2) 𝐴(4,3) 𝐴(4,0)
b) Viết hàm đệ quy để tính giá trị hàm Ackermann
c) Viết hàm không đệ quy để tính giá trị hàm Ackermann

F. Thuật toán quay lui
Bài 1. Chiều cao tối đa của cây đệ quy của hàm solve_from trong bài toán 8 hậu ?
Bài 2. Thực hiện tiếp hàm solve_from để giải bài toán 8 hậu với trạng thái hiện tại của bàn cờ là

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucntt


Chú ý : trong trường hợp này ta xếp các quân hậu lần lượt theo hàng chứ không phải theo cột
Bài 3. Thực hiện thuật toán backtracking bằng tay để tìm ra một lời giải cho bài toán đặt 5 quân hậu trên
bàn cờ kích thước 5x5
Bài 4. Cài đặt thuật toán backtracking để in ra lời giải có thể của bài toán 8 hậu
Bài 5. Xây dựng thuật toán backtracking để in ra tất cả các hoán vị của dãy {A,B,C,D,E}
Bài 6. Xây dựng thuật toán backtracking để giải bài toán ma phương (bậc chẵn và bậc lẻ)
Tham khảo : http://mathworld.wolfram.com/MagicSquare.html

CuuDuongThanCong.com

https://fb.com/tailieudientucnttTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×