Tải bản đầy đủ

Quảnlý về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

NGUYỄN NGỌC DUẨN

QUẢN LÝ VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THĂNG BÌNH,
TỈNH QUẢNG NAM

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
QUẢN LÝ KINH TẾ
Mã số: 60.34.04.10

Đà Nẵng - 2019


Công trình được hoàn thành tại
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN

Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS. Bùi Quang Bình


Phản biện 1: PGS.TS LÊ VĂN HUY
Phản biện 2: PGS.TS BÙI VĂN HUYỀN

Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt
nghiệp Thạc sĩ Quản lý kinh tế họp tại Trường Đại học Kinh tế, Đại
học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 02 năm 2019

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng
- Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng


1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm qua, cùng với quá trình công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước, tốc độ phát triển đô thị diễn ra khá nhanh. Đến
nay cả nước đã có hơn 700 đô thị, trong đó có gần 100 thành phố và
thị xã. Các đô thị được quan tâm đầu tư phát triển nên nhìn chung
chất lượng hạ tầng ký thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ công cộng
được nâng lên; từng bước hình thành hệ thống các đô thị hiện đại,
văn minh theo Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt
Nam đến năm 2020 đã được Thủ tường Chính phủ phê duyệt.
Những năm gần đây nhiều văn bản quy phạm pháp luật về
quản lý xây dựng nói chung, quản lý xây dựng đô thị nói riêng đã
được ban hành, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị và phát triển kinh tế
- xã hội. Tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, công tác quản lý
trật tự xây dựng đô thị đã có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện
trên các mặt: công tác quy hoạch xây dựng tương đối đảm bảo về số
lượng và chất lượng; việc cải thiện thủ tục hành chính, thủ tục cấp
giấy phép xây dựng giảm bớt phiền hà, công tác thanh kiểm tra xử lý
vi phạm về trật tự xây dựng đô thị đã được quan tâm.
Tuy vậy, công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn
huyện Thăng Bình vẫn còn một số tồn tại và hạn chế. Công tác cải
cách hành chính trong quản lý xây dựng đô thị chưa chú trọng, đặc
biệt là việc cải cách thủ tục hành chính và thực hiện phân cấp quản lý
xây dựng; cán bộ ở cấp cơ sở còn thiếu, trình độ, năng lực còn hạn
chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, và quản lý nhà nước liên
quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị cần xác định rõ các


điểm mạnh, điểm yếu, những kết quả đạt được cũng như các tồn tại


2
hạn chế trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trong thời gian
qua.Từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện tốt hơn công tác quản lý
trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn huyện Thăng Bình trong thời gian
tới. Do vậy, tác giả đã chọn đề tài nghiên cứu về “Quản lý về trật tự
xây dựng đô thị trên địa bàn huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng
Nam” để làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của mình.
2.Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát
Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác
quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn huyện Thăng Bình.
2.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể
- Khái quát cơ sở lý luận về công tác quản lý trật tự xây dựng
đô thị
- Đánh giá thực trạng công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị
trên địa bàn huyện Thăng Bình.
- Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý trật tự đô
thị trên địa bàn huyện Thăng Bình.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
-Đối tượng nghiên cứu là biểu hiện của công tác quản lý trật tự
xây dựng đô thị trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
-Phạm vi nghiên cứu:
+Về không gian: Trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng
Nam
+Thời gian: Từ năm 2013 đến 2017
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Để đạt được mục đích nghiên cứu mà đề tài đã đặt ra, trong quá
trình thực hiện luận văn, tôi sử dụng các phương pháp sau đây.


3
4.1. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu
4.1.1 Dữ liệu thứ cấp
+Thu thập tư liệu, số liệu có sẵn từ các cơ quan Nhà nước, các
sở, các phòng ban trong huyện, các thư viện, trung tâm....
+Một số tài liệu cần thu thập: bản đồ, các văn bản pháp luật,
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất của huyện, báo cáo Quy hoạch sử
dụng đất của huyện; tình hình phân bố dân cư, lao động trên địa bàn
huyện; hệ thống các bảng biểu thống kê, và các văn bản pháp luật có
liên quan đến quản lý nhà nước về trật tự xây dựng.
4.1.2 Dữ liệu sơ cấp:
Sử dụng phương pháp tiếp cận có sự tham gia của người dân và
cán bộ phụ trách công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện
thông qua khảo sát bằng bộ câu hỏi theo mẫu đã được thiết kế, từ đó
thống nhất các số liệu đã thu thập được... Tổng số phiếu khảo sát
phục vụ nghiên cứu là 42 phiếu các biến số được điều tra đánh giá từ
1 điểm đến 5 điểm chi tiết: 1 điểm = rất không đồng ý, 2 điểm =
không đồng ý, 3 điểm = Trung lập, 4 điểm = đồng ý, 5 điểm = rất
đồng ý. Sau đó tác sử dụng thang đo Likert để phân tích và diễn đạt
số liệu, tác giả sử dụng thang đánh giá Likert.
4.2. Phƣơng pháp xử lý và tổng hợp thông tin, số liệu
Sau khi thu thập được các thông tin, tiến hành phân loại, sắp
xếp thông tin theo thứ tự ưu tiên về độ quan trọng của thông tin để
đưa vào sử dụng trong nghiên cứu đề tài.
Toàn bộ số liệu thu thập được xử lý bằng SPSS trên máy tính.
Dựa trên các số liệu thu thập để tính toán các chỉ tiêu cần thiết như
số tuyệt đối, số tương đối, số trung bình và lập thành các bảng biểu.


4
4.3. Phƣơng pháp phân tích thông tin, số liệu
4.3.1 Phương pháp so sánh
Là phương pháp xem xét các chỉ tiêu phân tích bằng cách dựa
trên việc so sánh số liệu với một chỉ tiêu cơ sở (chỉ tiêu gốc).
- So sánh tuyệt đối dùng để đo lường sự tăng giảm của chỉ tiêu
kỳ phân tích và chỉ tiêu cơ sở.
- So sánh tương đối dùng để đo lường theo mức độ tỷ lệ (%) của
chỉ tiêu kỳ phân tích so với chỉ tiêu gốc để thể hiện mức độ hoàn
thành hoặc tỷ lệ của số chênh lệch tuyệt đối với chỉ tiêu gốc nhằm
nói lên tốc độ tăng trưởng.
4.3.2. Phương pháp phân tích
Phân tích thống kê là nêu ra một cách tổng hợp bản chất cụ thể
của các hiện tượng và quá trình kinh tế xã hội trong điều kiện lịch sử
nhất định qua biểu hiện bằng số lượng. Số liệu thứ cấp từ nội dung
quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn huyện Thăng Bình giai
đoạn 2013-2017
4.3.3. Phương pháp chuyên gia
Trong quá trình thực hiện luận văn, ngoài những phương pháp
kể trên, bản thân đã thu thập ý kiến của các chuyên gia và các nhà
quản lý trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng đô thị như: Sở Tài
nguyên và môi trường, Sở xây dựng các bài phân tích của các bài
nghiên cứu cấp bộ …
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Luận văn xác định rõ đạt được, hạn chế, các điểm mạnh, điểm
yếu của công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị và hệ
thống giải pháp, tổ chức thực hiện giải pháp để thực hiện tốt hơn
công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn huyện Thăng
Bình.


5
6. Bố cục đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và các phụ lục,
bố cục của luận văn được trình bày trong 3 chương với tên gọi như
sau:
Chương 1. Lý luận chung về Quản lý trật tự xây dựng đô thị
Chương 2. Thực trạng quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn
huyện Thăng Bình
Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý trật tự xây
dựng đô thị trên địa bàn huyện Thăng Bình
7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu


6
CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN
VỀ QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ
1.1.

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ TRẬT TỰ

XÂY DỰNG ĐÔ THỊ
1.1.1. Một số khái niệm
a. Khái niệm đô thị
b. Khái niệm quy hoạch đô thị:
- Trật tự xây dựng đô thị là các công trình xây dựng đảm bảo
đúng nội dung Giấy phép xây dựng đã được cấp, phù hợp quy hoạch
chung đã được phê duyệt và xây dựng không ảnh hưởng đến công
trình lân cận.
Quản lý nhà nƣớc về trật tự xây dựng đô thị
Quản lý là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học trong
đó cả khoa học tự nhiên lẫn khoa học xã hội. Mỗi ngành khoa học đều
đưa ra góc nhìn riêng của mình về khái niệm riêng về quản lý.
Quản lý ra đời nhằm mục đích nâng cao hiệu quả trong công
việc. Quản lý con người, quản lý xã hội theo định hướng đã được đề
ra nhằm phát huy cao nhất khả năng của con người, ổn định phát
triển xã hội. Tất cả các cơ quan Nhà nước đều thực hiện chức năng
quản lý Nhà nước.
Tóm lại có thể khái niệm quản lý trật tự xây dựng là sự tác động
có tính tổ chức, quyền lực của Nhà nước theo cơ sở pháp luật, của các
cơ quan hành chính nhà nước nhằm bảo đảm trât tự trong xây dựng.
- Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước
có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng, sữa chữa, cải tạo, di
dời công trình.
1.1.2 Nguyên tắc quản lý xây dựng theo quy hoạch đô thị.
1.1.3 . Đặc điểm Quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng đô thị


7
+ Quản lý trật tự xây dựng đô thị đó là sự thực thi quyền lực
công và nhân danh Nhà nước thực thi pháp luật.
+Quản lý nhà nước về trật tự đô thị là hoạt động của cơ quan
hành chính nhà nước can thiệp vào hoạt động xây dựng trên đô thị,
nhằm khai thác tối đa nguồn lực đất đai, nước, môi trường tự nhiên
nhằm tạo dựng môi trường thuận lợi cho hình thức định cư ở đô thị,
trên cơ sở kết hợp hài hoà giữa lợi ích quốc gia và lợi ích đô thị để
hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
1.1.4 . Vài trò của Quản lý trật tự xây dựng đô thị
Do nhiều nguyên nhân mà trước đây mà công tác quản lý trật tự
xây dựng chưa được quan tâm đúng mức. Các công trình sai phạm
không chỉ gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình mà còn ảnh
hưởng đến quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, gây mất mỹ
quan đô thị, vệ sinh môi trường khu dân cư, ảnh hưởng chất lượng
công trình lân cận, gây dự luận xấu trong xã hội.
1.2 NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ
Quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng đô thị là hoạt động điều
hành của các cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền tác động lên
các chủ đầu tư, các quan hệ xã hội trên cơ sở pháp luật, nhằm đảm bảo
trật tự xây dựng đô thị. Để Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô
thị, các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương
theo thẩm quyền của mình mà ban hành các văn bản quy định về quản
lý về trật tự đô thị; tổ chức thực hiện các văn bản quản lý về trật tự đô
thị; xử lý vi phạm các quy định về trật tự xây dựng đô thị.
1.2.1. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định về
quản lý trật tự xây dựng đô thị
a. Nội dung ban hành, tuyên truyền, phổ biến các văn bản
quy định về Quản lý trật tự xây dựng đô thị.
b. Quy trình tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định về
quản lý trật tự xây dựng đô thị.


8
c. Tiêu chí đánh giá:
- Tài liệu tuyên truyền , phổ biến rõ ràng dễ hiểu;
- Số lần phát thanh hay tuyên truyền lưu động là phù hợp;
- Cần bổ sung các hình thức tuyên truyền khác như: Trên Web
site, truyền hình, hội thảo;
-Hiểu về quy định về quản lý trật tự xây dựng đô thị.
1.2.2. Lập quy hoạch đô thị và triển khai thực hiện quy
hoạch đô thị quản lý quy hoạch đô thị
a Lập quy hoạch đô thị.
a1.Nội dung lập quy hoạch đô thị
a2. Quy trình lập quy hoạch đô thị
- Lấy ý kiến về quy hoạch đô thị
- Lập đồ án quy hoạch
b. Tổ chức thực hiện quy hoạch
- Nội dung tổ chức thực hiện quy hoạch: Mục đích để phổ biến
thông tin + Công bố công khai quy hoạch đô thị
+ Cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị
+ Cấp chứng chỉ quy hoạch
+ Cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị
c. Tiêu chí đánh giá
1.2.3. Quản lý quy hoạch
a.Nội dung quản lý quy hoạch:
- Quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị:
- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu gồm các nội
dung chủ yếu sau đây:
- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết gồm các nội
dung chủ yếu sau đây:
-Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị
- Quản lý và sử dụng đất đô thị theo quy hoạch
- Quản lý xây dựng theo quy hoạch đô thị


9
- Quản lý phát triển đô thị mới, khu đô thị mới
- Quản lý cải tạo đô thị theo quy hoạch
b.Tiêu chí đánh giá
1.2.4.Cấp giấy phép xây dựng
a. Nội dung cấp giấy phép xây dựng
b. Quy trình cấp giấy phép xây dựng:
c. Tiêu chí đánh giá:
- Quy trình cấp giấy phép xây dựng đảm bảo quy định hiện
hành
- Thời gian cấp phép đảm bảo.
- Độ chính xác các thông tin trên giấy phép cao
1.2.5. Thanh kiểm tra và xử lý vi phạm Quản lý trật tự xây
dựng đô thị
a. Thanh kiểm tra:
a1. Nội dung công tác thanh kiểm tra.
a2.Quy trình thanh kiểm tra
b. Xử lý vi phạm trật tự xây dựng
b1. Nội dung công tác xử lý vi phạm
b2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
b 3. Tiêu chí đánh giá:
- Tổ chức kiểm tra thường xuyên.
- Xử lý vi phạm đúng quy định.
- Việc chấp hành khi bị xử lý vi phạm tốt
1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI QUẢN LÝ TRẬT
TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ
1.3.1 Các nhân tố về điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội
a. Tốc độ tăng dân số
b.Tốc độ phát triển kinh tế xã hội;
c.Tốc độ đô thị hóa:
1.3.2.Tổ chức bộ máy quản lý trật tự xây dựng đô thị


10
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1
Nội dung chương 1, đã khái quát cho chúng ta những khái niệm
cơ bản liên quan đến trật tự xây dựng đô thị, về quản lý nhà nước, về
quản lý trật tự xây dựng, vai trò và nguyên tắc quản lý nhà nước về
đất đai; Đồng thời nội dung trong chương cũng đã nêu 5 nội dung về
quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị như: Tuyên truyền, phổ
biến văn bản quy phạm pháp luật về quản lý trật tự xây dựng đô thị,
lập và triển khi thực hiện quy hoạch, quản lý quy hoạch, cấp phép
xây dựng, thanh kiểm tra, xử lý vi phạm. Ngoài ra, công tác quản lý
còn phụ thuộc vào các nhân tố ảnh hưởng điều kiện tự nhiên, kinh tế
- xã hội, tổ chức bộ máy thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật
tự xây dựng đô thị trên địa bàn huyện Thăng Bình. Các nội dung này
làm cơ sở cho đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về trật tự xây
dựng đô thị trên địa bàn huyện Thăng Bình và cũng làm nền tảng đề
ra giải pháp có khoa học.


11
CHƢƠNG 2
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THĂNG BÌNH
2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÀ CÁC
NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY
DỰNG ĐÔ THỊ
1.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Thăng
Bình
a. Điều kiện tự nhiên:
Thăng Bình là một huyện nằm trung tâm về mặt địa lý của tỉnh
Quảng Nam. Phía Bắc giáp huyện Quế Sơn, phía Nam giáp Thành
phố Tam Kỳ và huyện Phú Ninh, phía Dông giáp biển Thái Bình
Dương, phía Tây giáp huyện Hiệp Đức và Tiên Phước. Thăng Bình
có diện tích tự nhiên là 385,6km2với dân số khoảng 181,61 ngàn
người, báo gồm 21 Xã và 1 thị trấn.
b.

Điều kiện kinh tế xã hội

Từ năm 2009 đến nay, nền kinh tế của huyện đã từng bước ổn định
và hoà nhập vào cơ chế thị trường. Sau khi chuyển đổi cơ chế kinh tế
kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa, nền kinh tế của huyện có những bước chuyển biến, mức tăng
trưởng khá, cơ cấu nền kinh tế từng bước có sự chuyển dịch theo
hướng nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ.
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trật tự xây dựng đô
thị huyện Thăng Bình
2.2.THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ
TRÊN ĐỊA BÀNHUYỆN THĂNG BÌNH.
2.2.1. Thực trạng tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy
định về Quản lý trật tự xây dựng đô thị


12
a. Nội dung tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định về
Quản lý trật tự xây dựng đô thị.
b. Quy Trình tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định về
Quản lý trật tự xây dựng đô thị.
*Đánh giá nhận xét chung về công tác tuyên truyền, phổ biến
các văn bản quy định về Quản lý trật tự xây dựng đô thị
2.2.2. Thực trạng công tác lập quy hoạch đô thị và triển
khai thực hiện quy hoạch đô thị
a. Thực trạng công tác lập quy hoạch đô thị trên địa bàn
huyện Thăng Bình.
a 1. Nội dung lập quy hoạch đô thị
a2. Quy trình lâp quy hoạch đô thị
b. Tổ chức thực hiện quy hoạch
- Nội dung tổ chức thực hiện quy hoạch:
+ Công bố công khai quy hoạch đô thị
+Cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị
+ Cấp chứng chỉ quy hoạch
+ Cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị
Bảng 2.5 : Thống kê mô tả kết quả khảo sát về lập và triển khai
thực hiện quy hoạch
Nội dung câu hỏi
N

Minimu Maximu
m
m
Mean

Std.
Deviation

1.Công tác lập quy
hoạch đảm bảo theo quy
trình

42

1

5

3.19

.994

2.Đồ án các loại quy
hoạch đảm bảo chất
lượng và theo quy định
hiện hành

42

2

5

3.26

.885


13
3.Công tác công bố quy
hoạch thực hiện đảm bảo
quy định và kịp thời

42

2

5

3.38

.854

4.Cung cấp thông tin về
quy hoạch đô thị cho các
tổ chức, cá nhân đúng
quy định

42

1

4

2.83

.762

5.Cắm mốc giới theo
quy hoạch đô thị thực
hiện tốt.

42

2

4

3.50

.707

Valid N (listwise)

42

Nguồn: Nguồn xử lý số liệu khảo sát.
2.2.3.Thực trạng quản lý quy hoạch
a. Nội dung quản lý quy hoạch: Sau khi được UBND tỉnh
Quảng Nam phê duyệt chương trình phát triển đô thị thị trấn Hà Lam
giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tại Quyết định
1564/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2018, UBND huyện Thăng
Bình thực hiện việc quản lý quy hoạch phát triển khu đô thị Hà Lam
đúng theo các nội dung đã được phê duyệt cụ thể như sau:
- Thực trạng quản lý đồ án, thiết kế đô thị
- Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị
- Quản lý và sử dụng đất đô thị theo quy hoạch
- Thực trạng quản lý xây dựng theo quy hoạch đô thị
- Quản lý phát triển đô thị mới, khu đô thị mới
- Quản lý cải tạo đô thị theo quy hoạch


14
Bảng 2.6: Bảng số liệu thống kê mô tả kết quả khảo sát về
quản lý quy hoạch
Nội dung câu hỏi

Minimu Maximu
N

m

m

Std.
Mean

Deviation

Quản lý không gian, kiến
trúc, cảnh quan đô thị đảm

42

3

5

3.48

.740

42

2

5

3.60

.767

42

3

4

3.45

.504

42

3

4

3.57

.501

42

3

4

3.71

.457

bảo quy hoạch được duyệt
Quản lý và sử dụng đất đô
thị theo quy hoạch đảm bảo
quy hoạch được duyệt
Quản lý xây dựng theo quy
hoạch đô thị đảm bảo quy
hoạch được duyệt
Quản lý phát triển đô thị
mới, khu đô thị mới đảm bảo
quy hoạch được duyệt
Quản lý cải tạo đô thị theo
quy hoạch đảm bảo quy định
Valid N (listwise)

42

Nguồn: Nguồn xử lý số liệu khảo sát.
2.2.4.Thực trạng công tác cấp giấy phép xây dựng
a. Nội dung cấp phép xây dựng
Việc cấp phép xây dựng nhằm quy định kiểm soát về kiến trúc,
cốt nền xây dựng, Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, khoảng lùi,
độ vươn công trình, diện tích xây dựng, tổng diện tích sàn, chiều cao
công trình.
Quy Trình cấp phép xây dựng


15
Bảng 2.8: Mô tả kết quả khảo sát về công tác cấp giấy phép xây dựng
N

Mini
mum

Maxi
mum

Mean

Std.
Deviation

1.Quy trình cấp giấy
phép xây dựng đảm bảo
quy định hiện hành.

42

2

5

3.21

.813

2.Thời gian cấp phép
đảm bảo.

42

2

5

3.24

.821

3.Độ chính xác các thông
tin trên giấy phép cao

42

2

4

3.29

.673

Valid N (listwise)

42

Câu hỏi

Nguồn: Nguồn xử lý số liệu khảo sát.
2.2.5 Thực trạng công tác thanh kiểm tra xử lý vi phạm
a. Thanh kiểm tra
- Nội dung:Hoạt động thanh kiểm tra nhằm kiểm tra tổ chức, cá
nhân, hộ gia đình tổ chức thi công các công trình có theo giấy phép
được cấp có thẩm quyền cấp hay chưa.
Bảng 2.9. Tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn
huyện Thăng Bình

Tổng kiểm
tra
Số sai phạm
-Không phép
-Sai phép
-Trái phép

2013
85

2014
101

Đơn vị tính: Trường hợp
2015
2016
2017
140
151
182

20
24
29
26
56
13
11
10
8
14
04
08
12
10
32
3
5
7
8
10
Nguồn: Báo cáo Đội KTQT huyện năm 2013-2017
Và Báo cáo quản lý trật tự xây dựng của UBND thị trấn Hà
Lam các năm từ 2013-2017)


16
b. Xử lý vi phạm; theo NĐ/ 121/2013-NĐ-CP)
- Nội dung: Trong quá trình thanh kiểm tra nếu có các trường
hợp sai phạm Đội qui tắc Thị trấn tiến hành lập biên bản và xử lý tùy
theo mức độ vi phạm. Nếu sai phạm vượt thẩm quyền địa phương thì
lập hồ sơ chuyển lên Đội qui tắc huyện tiếp tục xử lý.
Bảng 2.10. Kết quả xử lý vi phạm hành chính qua các năm 2013-2017

Đơn vị tính: nghìn đồng
Năm

2013

Tổng số tiền
61.250
phạt
Phạt tiền hành 46.000
vi không phép
Phạt tiền hành 15.000
vi sai phép

2014

2015

2016

2017

66.250 63.750

57.500

95.550

Tổng
cộng
344.250

48.750 52.500

37.750

70.500

255.500

17.500 11.250

19.750

25.000

88.500

Nguồn:Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm của Đội KTQT huyện
năm 2013-2017
Bảng 2.11: Kết quả khảo sát mô tả thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi
phạm
Nội dung các câu hỏi

Minimu Maximu
m
m
Mean

N

Std.
Deviation

-Tổ chức kiểm tra thường
xuyên

42

3

5

3.62

.661

- Xử lý vi phạm đúng quy
định

42

3

4

3.40

.497

-Việc chấp hành khi bị xử
lý vi phạm tốt

42

2

4

3.36

.577

Valid N (listwise)

42

Nguồn: Nguồn xử lý số liệu khảo sát.


17
2.3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC VÀ HẠN CHẾ TRONG QUẢN LÝ
TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM
2.3.1. Kết quả đạt đƣợc
2.3.2. Hạn chế yếu kém
2.3.3. Nguyên nhân tồn tại quản lý nhà nƣớc về trật tự xây
dựng đô thị trên địa bàn huyện Thăng Bình
a. Nguyên nhân khách quan
b. Nguyên nhân chủ quan
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2
Phân tích các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và số liệu thứ
cấp của các phòng ban của huyện, số liệu sơ cấp thu thập được làm
cơ sở phân tích, nhận xét, đánh giá về quản lý nhà nước về trật tự xây
dựng đô thị trên địa bàn huyện Thăng Bình. Qua phân tích, tổng hợp
các số liệu báo cáo, các bảng biểu, sơ đồ cho thấy bên cạnh những
kết quả còn có những hạn chế ở 5 nội dung quản lý trật tự xây dựng
đô thị cũng như về công tác tổ chức cán bộ. Cho thấy quản lý nhà
nước về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Thăng Bình chưa đáp
ứng được với nhu cầu thực tế đang diễn ra. Đồng thời những hạn chế
được phân tích với những nguyên nhân cơ bản được coi là những
điểm nghẽn, nút thắt, là vấn đề then chốt cần giải quyết trong quản lý
nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn huyện Thăng Bình.


18
CHƢƠNG 3
CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TRẬT TỰ
XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THĂNG BÌNH
3.1. CÁC CĂN CỨ ĐỂ ĐƢA RA GIẢI PHÁP
3.1.1. Các văn bản quy định về quản lý nhà nƣớc về trật tự
xây dựng đô thị của các cấp, ngành
-Luật tổ chức chính quyền địa phương (2015);
- Luật cán bộ, công chức (2008);
- Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày
17/6/2009;
- Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật xây dựng về xử lý vi phạm trật tự đô thị;
- Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017
của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động
đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoán sản làm vật
liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công
trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở,
quản lý sử dụng nhà và công sở;
-Căn cứ Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của
UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng
Nam giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
-Căn cứ Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 19/02/2014 của
UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hà
Lam, huyện Thăng Bình giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030;
-Căn cứ Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của
UBND tỉnh phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Chương trình phát triển


19
đô thị Hà Lam, huyện Thăng Bình, giai đoạn đến năm 2020 và tầm
nhìn đến năm 2030;
- Quyết định số: 02/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm
2017 của UBND tỉnh Quảng Nam, về việc phân cấp thẩm quyền cấp
phép xây dựng trên địa bàn tỉnh quảng nam.
- Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND
tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn
Hà Lam (huyện Thăng Bình) giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn
đến năm 2030 (gọi tắt là Chương trình)
3.1.2. Định hƣớng và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của
huyện Thăng Bình đến năm 2020
a. Một số chỉ tiêu chủ yếu
- Chỉ tiêu về kinh tế:
- Chỉ tiêu về văn hóa- xã hội:
- Chỉ tiêu về môi trường:
- Chỉ tiêu về an ninh quốc phòng
b. Một số chương trình, dự án trọng điểm
3.2. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN
LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THĂNG
BÌNH
Qua phân tích, đánh giá thực trạng quản lý trật tự xây dựng đô
thị trên địa bàn huyện Thăng Bình, tác giả rút ra bài học kinh
nghiệm, những mặt đạt được cần được khuyến khích phát huy,
những tồn tại và nguyên nhân tồn tại cần có biện pháp khắc phục.
Những điểm còn chưa tốt trong quản lý cần có giải pháp bổ sung,
điều chỉnh. Trên cơ sở các đánh giá về kết quả quản lý nhà nước về
trật tự xây dựng đô thị của huyện Thăng Bình giai đoạn 2013-2017.
Trong phạm vi Đề tài nghiên cứu chỉ tập trung đưa ra một số giải


20
pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền huyện
Thăng Bình có những giải pháp chính,
3.2.1 Hoàn thiện công tác Tuyên truyền các quy định quản
lý trật tự xây dựng
3.2.2. Hoàn thiện công tác lập quy hoạch đô thị và triển khai
thực hiện quy hoạch đô thị
a. Hoàn thiện công tác lập quy hoạch đô thị trên địa bàn huyện
Thăng Bình
b. Giải pháp hoàn thiện công tác triển khai thực hiện quy hoạch
đô thị.
3.2.3.Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý quy hoạch
3.2.4. Hoàn thiện công tác cấp giấy phép xây dựng
3.2.5. Hoàn thiện công tác thanh kiểm tra và xử lý vi phạm
3.2.6. Các giải pháp khác
Ngoài các giải pháp theo nội dung quản lý trật tự xây dựng đô
thị trên đia bàn huyện Thăng Bình, tác giả còn đề xuất một số giải
pháp khác như sau:
a. Hoàn thiện công tác ban hành các quy định về quản lý
trật tự xây dựng
b.Tăng cƣờng quản lý cán bộ và kiện toàn bộ máy quản lý nhà
nƣớc về trật tự xây dựng đô thị
c. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính về quản lý
trật tự xây dựng đô thị


21
KẾT LUẬN CHƢƠNG 3
Trên cơ sở những hạn chế với nguyên nhân được đưa ra ở chương
2, tác giả đã nghiên cứu các cơ sở tiền đề như : Các văn bản quy định về
quản lý nhà nước về trật tự xây dựng của các cấp, ngành; Định hướng và
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2020; tác giả đã
đưa ra 2 Nhóm giải pháp: Nhóm về hoàn thiện các nội dung quản lý
nhà nước về trật tự xây dựng đô thị của chính quyền huyện Thăng Bình
gồm 5 nội dung quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị gồm: Công
tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý trật tự xây dựng đô thị,
lập và triển khai thực hiện quy hoạch, quản lý quy hoạch, cấp giấy phép
xây dựng, công tác thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm. Nhóm giải pháp
hoàn thiện công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về trật tự xây
dựng đô thị của chính quyền huyện Thăng Bình gồm: Tăng cường quản
lý cán bộ và kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về quản lý trật tự xây
dựng đô thị, tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính về cấp phép
xây dựng, thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm, hiện đại hóa công tác quản
lý trật tự xây dựng đô thị từ huyện đến thị trấn. Từ đó đưa ra kết luận và
kiến nghị đến các cấp chính quyền trong công tác quản lý nhà nước về
trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Thăng Bình.


22
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN
Hiện nay, nhu cầu về xây dựng trên địa bàn huyện Thăng Bình
nói chung cũng như thị Trấn Hà Lam nói riêng rất mạnh mẽ, do đó,
đòi hỏi mỗi chính quyền phải nâng cao trách nhiệm, thực hiện đúng
quyền hạn mà pháp luật quy hoạch, xây dựng đã quy định; đồng thời,
có biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách có khoa học và
hiệu quả nhất theo điều kiện đặc thù của địa phương mình.
Tăng cường thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai,
trật tự xây dựng đô thị trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở
một địa phương là yêu cầu cần thiết và khách quan. Vì thế đề tài đã
phân tích một số cơ sở lý luận và từ thực trạng quản lý trật tự xây
dựng đô thị của huyện Thăng Bình đề ra giải pháp nhằm hoàn thiện
quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trong thời gian đến. Để
giải quyết các vấn đề trên, đề tài đã thực hiện nghiên cứu một số nội
dung sau:
- Phân tích lý luận cơ bản về vai trò, đặc điểm, nguyên tắc quản
lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị. Trên cơ sở tham khảo các đề
tài nghiên cứu khoa học trước và các báo cáo trên địa bàn huyện và
trên internet. Đề tài cũng đã phân tích quá trình quản lý trật tự xây
dựng đô thị trên địa bàn huyện Thăng Bình từ năm 2013 -2017 dựa
trên số liệu thứ cấp và sơ cấp. Từ đó đưa ra những nhận xét kết quả
đạt được và những yếu kém đồng thời tác giả cũng đưa ra những giải
pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên
địa bàn huyện Thăng Bình.
2. KIẾN NGHỊ
Hệ thống chính sách, pháp luật về quy hoạch, luật xây dựng,
luật đất đai. Ngành quy hoạch, xây dựng đã có những đóng góp quan


23
trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đặc biệt là
những đóng góp trong thời kỳ đổi mới về các mặt kinh tế, giải quyết
các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường. Trong xu thế phát triển
chung của cả nước, ngành quản lý trật tự xây dựng đô thị cũng gặp
phải những khó khăn thách thức: Áp lực quản lý đất đai ngày càng
cao do nguồn tài nguyên đất đai đang cạn kiệt, áp lực về công tác
quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, dân số tăng, nhu cầu nhà ở tăng.
Qua tìm hiểu, nghiên cứu tình hình quản lý nhà nước về trật tự xây
dựng đô thị của huyện Thăng Bình và chính sách pháp luật về đất
đai, quy hoạch, xây dựng hiện hành, trong phạm vị nghiên cứu của
đề tài, đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền về định hướng
nhiệm vụ phát triển các lĩnh vực chuyên sâu trong quản lý trật tự xây
dựng đô thị trong thời gian đến như sau:
- Cần ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị thực hiện quản
lý trật tự xây dựng đô thị và cơ quan tuyền truyền như Đài truyền
thanh - truyền hình huyện thực hiện tuyên truyền chính sách pháp luật
về quản lý trật tự xây dựng đô thị. Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo
dục nâng cao nhận thức cộng đồng về chính sách, pháp luật đất đai,
luật quy hoạch, luật xây dựng nói riêng về nhiệm vụ quản lý trât tự xây
dựng ở khu vực đô thị trên địa bàn huyện Thăng Bình;
- Hoàn thiện phương pháp, nội dung, quy trình lập quy hoạch,
quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng; thực hiện quy hoạch đảm bảo
phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, tính thẩm mỹ với nhiệm vụ bảo vệ
môi trường, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu; cần nghiên cứu
quy trình lồng ghép quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch đô thị;
- Tăng cường nhân lực đảm bảo đủ đức đủ tài phục vụ công tác
thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm;
- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quy hoạch, xây dựng, đất đai


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×